Archivní pravidla komisí 2019-2020

Rada městské části Praha 1 zřídila svým usnesením č. UR18_1371 ze dne 27.11.2018, podle § 101 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, komise jako své iniciativní a poradní orgány.  Komise plní převážně úkoly, kterými je pověří Rada MČ Praha 1 nebo člen Rady MČ Praha 1, do jehož gesce spadá určená oblast působnosti. Komise jsou ze své činnosti odpovědné Radě MČ Praha 1.

Jednání komisí jsou zpravidla veřejná, neveřejné jednání komise vyhlásí po poradě v komisi její předseda a dle Jednacího řádu komisí (novela schválena usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR19_0866 dne 16.09.2019) jsou komise svolávány podle potřeby nebo podle předem stanoveného harmonogramu, zpravidla však jednou za měsíc.
Jednání svolává tajemník komise na pokyn předsedy, který určuje místo, čas a pořad jednání komise. Jednání komise řídí vždy předsedající (předseda, místopředseda nebo pověřený člen komise).

Veřejnost, která se účastní jednání, může do jednání vstupovat pouze na výzvu předsedajícího. O neveřejnosti bodu programu lez rozhodnout už při jeho schvalování. Porada o závěru k bodu neveřejnosti jednání a hlasování samotné jsou veřejné.

Dle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, má občan Městské část Praha 1, který dosáhl věku 18 let, právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání komisí rady městské části a pořizovat si z nich výpisy.
HARMONOGRAMY, PROGRAMY a ZÁPISY z JEDNÁNÍ naleznete pod příslušnou komisí.