Komise pro územní rozvoj

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Tomáš Vích
Zástupce předsedy
Tomáš Raiter
Tajemník Telefon E-mail
Mgr. Jan Brabec
Členové
Jiří Kučera
Daniel Merta
Krištof Hanzlík
Lenka Burgerová
Richard Biegel
Ivan Lejčar
Jan Sedlák
Paul Vicent Koch
Filip Kračman
Robert Höhne
Karel Tabery

1. jednání komise dne 09.01.2020 – ProgramZápis

2019 – Archiv

13. jednání komise dne 05.12.2019 – Program, Zápis

12. jednání komise dne 14.11.2019 – Program, Zápis

11. jednání komise dne 10.10.2019 – Program, Zápis

10. jednání komise dne 26.09.2019 – Program, Zápis

9. jednání komise dne 05.09.2019 – Program, Zápis

8. jednání komise dne 27.06.2019 – Program, Zápis

7. jednání komise dne 30.05.2019 – Program, Zápis

6. jednání komise dne 02.05.2019 – Program, Zápis

5. jednání komise dne 11.04.2019 – Program, Zápis

4. jednání komise dne 21.03.2019 – Program, Zápis

3. jednání komise dne 28.02.2019 – Program, Zápis

2. jednání komise dne 31.01.2019 – Program, Zápis

1. jednání komise dne 10.01.2019 – Program, Zápis

Statut komise

I. Projednává a vyjadřuje se RMČ P1

 1. k podnětům na pořízení a jednotlivým etapám pořizování územně plánovací dokumentace (dle zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
 2. ke změnám a úpravám územně plánovací dokumentace všech stupňů
 3. k pořízení a aktualizaci územně – analytických podkladů
 4. k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy ve svěřené oblasti
 5. k pořízení a aktualizaci Strategického plánu
 6. k záměru na pořízení a jednotlivým etapám pořízení Programu rozvoje MČ
 7. k aktualizaci Programu regenerace MČ (ve smyslu usnesení vlády č. 209 z 25. 3. 1992)
 8. k návrhům na vyhlášení architektonických či urbanistických soutěží
 9. k návrhům na prohlášení za kulturní památku, případně k návrhům na vyřazení ze seznamu kulturních památek
 10. k návrhům, peticím, podnětům, stížnostem a připomínkám občanů, institucí a zájmových sdružení ve svěřené oblasti
 11. ke studiím na úpravu veřejných prostranství
 12. k architektonickým, urbanistickým a dopravním studiím
 13. k záměrům na změny využití, přestavbu, celkovou rekonstrukci objektů a souborů objektů a výstavbu nových budov a na umístění drobných staveb ovlivňujících svým charakterem prostředí PPR
 14. k projektům k územnímu řízení a stavebním záměrům
 15. ke kumulativním důsledkům plánované výstavby na životní prostředí a koncepcím v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje (dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí)

 

Předkládá RMČ P1

 1. žádosti o projednání v dalších komisích RMČ P1
 2. žádosti o koordinaci řešení jednotlivých problémů s hl. m. Prahou
 3. návrhy a doporučení na studijní cesty KÚR
 4. návrhy a podněty

 

 III. Komise dále

 1. projednává návrh rozpočtu v kapitole 01 územní rozvoj