Přehled formulářů podle odborů

Odbor Kancelář starosty
 • Program regenerace MPR a MPZ PDF
  Dotační titul MK ČR – Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2009
 • Žádost o náhradu mzdy nebo platu člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1 – PDF, DOC
 • Potvrzení o účasti na cvičení člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1 – PDF, DOC
 • Žádost o vystavení lustračního osvědčení – DOC
 • Čestné prohlášení (pro jmenování vedoucích úředníků dle lustračního zákona) – DOC
 • Přihláška do výběrového řízení – DOC
 • Životopis (Evropský formulář životopisu) – DOC
 • Přihláška za přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1 – PDF
Odbor finanční
 • Hlášení k místnímu poplatku za pobyt – XLSX
 • Informace MP z pobytu – DOC
 • Ohlašovací povinnost k MP z pobytu – DOC
 • Sdělení o ukončení činnosti MP z pobytu – DOC
 • Ohlášení MP za užívání veřejného prostranství – DOC
 • Ohlášení poplatníka k MP ze vstupného – DOC
 • Informace MP ze vstupného – DOC
 • Hlášení k místnímu poplatku ze vstupného – DOC
 • Ohlášení k MP ze psů právnická osoba – DOC
 • Ohlášení k MP ze psů fyzická osoba – DOC
 • Odhlášení MP ze psů – DOC
 • Informace MP ze psů – DOC
 • Žádost o povolení tomboly – DOC
Odbor matrik
 • Dotazník k uzavření manželství (TISKNOUT POUZE NA A3 OBOUSTRANNĚ) – PDF
 • Žádost o sňatek mimo úředně určenou oddací síň s prohlášením – PDF, DOC
 • Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku – PDF, DOC
 • Dotazník k registrovanému partnerství (TISKNOUT OBOUSTRANNĚ) – PDF
 • Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – PDF,
 • Žádost o změnu jména a příjmení – PDF, DOC
 • Žádost o změnu příjmení po rozvodu – PDF, DOC
 • Žádost o změnu jména a příjmení nezletilého – PDF, DOC
 • Souhlas otce se změnou jména a příjmení nezletilého – PDF, DOC
 • Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru – PDF,
 • Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru, které je již zapsané v matriční knize – PDF
 • Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru pro nezletilé dítě – PDF
 • Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru-dodatečná úprava – PDF, DOC
 • Prohlášení o užívání dvou jmen pro osobu narozenou do 31.12.1949 – PDF, DOC
 • Prohlášení o užívání dvou jmen pro osobu narozenou po 1.1.1950 – PDF, DOC
 • Prohlášení o užívání dvou jmen pro nezletilé dítě – PDF, DOC
 • Zápis narození – PDF, DOC
 • Zápis uzavření manželství – PDF, DOC
 • Zápis partnerství – PDF, DOC
 • Zápis úmrtí – PDF, DOC
 • Žádost o vydání duplikátu rodného listu – PDF, DOC
 • Žádost o vydání oddacího listu – PDF, DOC
 • Žádost o vydání duplikátu dokladu o registrovaném partnerství – PDF, DOC
 • Žádost o vydání duplikátu ÚL – PDF, DOC
 • Žádost o vydání doslovného výpisu z knihy úmrtí – PDF, DOC
 • Žádost o nahlédnutí do knihy úmrtí – PDF, DOC
 • Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení s prohlášením – PDF, DOC
 • Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení pro nezletilé dítě s prohlášením – PDF, DOC
 • Prohlášení o státním občanství – PDF, DOC
 • Prohlášení o nabytí SO ČR dle § 31 – PDF, DOC
 • Prohlášení o nabytí SO ČR dle § 32 – PDF, DOC
 • Prohlášení o nabytí SO ČR dle § 34 – PDF, DOC
 • Prohlášení o nabytí SO ČŘ dle § 35 – PDF, DOC
Odbor dopravy - oddělení dopravně komunikační a oddělení komerčních záborů
 • Žádost o zařazení lokality do nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád – PDF, DOC
 • Žádost o zábor pro restaurační zahrádku – PDF, DOC
 • Žádost o zábor pro pevný stánek – PDF, DOC
 • Žádost o zábor pro individuální prodej, výstavky, okrasná zeleň apod. – PDF, DOC
 • Žádost o zábor pro reklamní zařízení (stojky typu „A“) – PDF, DOC
 • Žádost o akci nebo veřejnou produkci na veřejném prostranství (reklamní, sportovní apod.) – PDF, DOC
 • Žádost o připojení k místní komunikaci II. a III.třídy – PDF, DOC
 • Žádost o souhlas k vjezdu na pěší zónu (Dlouhodobý souhlas) – PDF, DOC
 • Žádost o souhlas k vjezdu na pěší zónu (Krátkodobý souhlas) – PDF, DOC
 • Žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci z hlediska dopravy – PDFDOC
 • Žádost o stavební zábor, výkopy apod. – PDF, DOC
 • Žádost o zábor pro filmovou a TV tvorbu – PDF, DOC
 • Žádost o vyhrazené parkoviště pro zdravotně postiženou osobu – PDF, DOC
 • Doplňující formulář k žádosti o vyhrazené parkoviště pro osobu zdravotně tělesně postiženou – vyjádření ošetřujícího lékaře – PDFDOC
 • Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou – PDF, DOC
 • ZPS Potvrzení o přijmu ze závislé činnosti – PDF, DOC
Odbor životního prostředí a čistoty
 • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – právnická osoba – DOC
 • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – fyzická osoba – DOC
 • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – oznámení změn a doplnění – DOC
 • Žádost o povolení sportovní, kulturní akce, filmování, apod. na ploše veřejné zeleně – DOC
 • Žádost o povolení používání naftových agregátů a kompresorů na stavbách a při filmování – DOC
 • Žádost o povolení vjezdu do parků ve správě MČ Praha 1 – DOC
 • Oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat (FO, PO) – DOC
 • Žádost o konání svodu zvířat – DOC
 • Formulář žádosti o vynětí ze ZPF – DOC
 • Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci z hlediska ochrany životního prostředí – DOC
 • Žádost o povolení ke kácení – DOC
 • Žádost o vydání loveckého lístku – DOC
Odbor občansko správních agend
 • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému – PDF
 • Žádost o vydání rybářského lístku – PDF
 • Žádost o zrušení trvalého pobytu – DOC
Odbor sociálních věcí
 • Žádost o nájem bytu ze sociální rezervy – PDF
 • Čestné prohlášení k žádosti o byt ze sociální rezervy – PDF
 • Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy – PDF
 • Čestné prohlášení k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy – PDF
 • Žádost o přidělení obytné místnosti – PDF
 • Čestné prohlášení k žádosti o přidělení obytné místnosti – PDF
 • Žádost o prodloužení užívání obytné místnosti – PDF
 • Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu – PDF
 • Lékařské potvrzení k žádosti o ust. zvl. příjemce důchodu – PDF
 • Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – PDF
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (žádost o byt v domě s pečovatelskou službou) – PDF
Oddělení školství
 • Vyhodnocení grant volný čas 2015 – DOC
 • Žádost o dotaci volný čas 2016 – DOC
 • Čestná prohlášení k žádosti o dotaci MČ Praha 1 – DOC
 • Vyhodnocení dotace volný čas 2016 – DOC
Odbor kultury, sportu a zahraničních vztahů

DOTACE KULTURA

 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2024 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2024 – PDF

DOTACE SPOLKOVÁ ČINNOST

 • Vyhlášení dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2024 – PDF
 • Zásady dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2024 – PDF

DOTACE NA OCHRANU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

 • Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024 – PDF
 • Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024 – PDF
 • Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024 – PDF
 • Závěrečná zpráva o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024 – PDF

DOTACE SPORT

 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2024 – PDF
 • Zásady pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2024 – PDF

SPOLUÚČAST KULTURA S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM

 • Zásady pro spoluúčast v oblasti kultury pro rok 2024 – PDF
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2024 – FO – DOC
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2024 – PO – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2024 – FO – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2024 – PO – DOC

SPOLUÚČAST KULTURA (POUZE PROMINUTÍ POPLATKU ZA ZÁBOR)

 • Zásady pro spoluúčast Městské části Praha 1 při pořádání akcí v oblasti kultury a volného času pro rok 2024 z důvodu Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – DOC
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2024 – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2024 – DOC

SPOLUÚČAST SPORT

 • Zásady pro spoluúčast MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2024 – PDF
 • Žádost o spoluúčast Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Žádost o spoluúčast Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
Odbor technické a majetkové správy
 • Žádost o splátkový kalendář za dlužné nájemné a službyDOC
  Přesná dlužná částka bude vyplněna po projednání s Finančním odborem.
 • Žádost o nájem bytu ze sociální rezervyPDF, XLS
 • Pronájem nebytových prostor
  Podrobný návod k řešení včetně příslušných formulářů je na http://reality.praha1.cz
 • Žádost o změnu doby nájmu nebytových prostor DOC
  Usnesení číslo UR09_0714 ze dne 29.6.2009 v návaznosti na UR09_0458 ze dne 11.5.2009
 • Žádost o společný nájem bytuPDF, DOC
 • Prodlužování doby nájmu u bytů na dobu určitou DOC
  Usnesení číslo UR09_1077 ze dne 12.10.2009
 • Žádost o snížení nájmu z bytuDOC
  Usnesení číslo UR10_0396 ze dne 30.3.2010
Stavební úřad

Formuláře žádostí podle zákona č.183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), určených vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

 • Příloha 1 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY – DOCX
 • Příloha 2 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ – DOCX
 • Příloha 3 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ – DOCX
 • Příloha 4 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ – DOCX
 • Příloha 5 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU – DOCX
 • Příloha 6 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ – DOCX
 • Příloha 7 – OZNÁMENÍ ZÁMĚRU – DOCX
 • Příloha 8 – OHLÁŠENÍ STAVBY – DOCX
 • Příloha 9 – ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ – DOCX
 • Příloha 10 – OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora – DOCX
 • Příloha 12 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU – DOCX
 • Příloha 13 – ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY – DOC
 • Příloha 14 – OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY – DOCX
 • Příloha 15 – OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ – DOCX

Formuláře žádostí podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), určených vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

 • Příloha 1 – ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI – PDF
 • Příloha 2 – ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) – PDF
 • Příloha 3 – ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH – PDF
 • Příloha 5 – ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) – PDF
 • Příloha 6 – ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) – PDF
 • Příloha 7 – ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM – PDF
 • Příloha 8 – ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM – PDF
 • Příloha 9 – ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) – PDF
 • Příloha 10 – ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY DO KANALIZACE – PDF
 • Příloha 11 – ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU – PDF
 • Příloha 12 – ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU VYDÁVANÉ V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ – PDF
 • Příloha 13 – ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ – PDF
 • Příloha 15 – OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ, OBNOVY VODNÍHO DÍLA ZNIČENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU NEBO HAVÁRIÍ, VODOHOSPODÁŘSKÝCH ÚPRAV  – PDF
 • Příloha 16 – ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K TAKOVÉMU ODBĚRU – PDF
 • Příloha 17 – ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ – PDF
 • Příloha 18 – ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ – PDF
 • Příloha 19 – OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALETNÍCH OBYVATEL – PDF
 • Příloha 20 – NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE – PDF
 • Příloha 21 – NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA – PDF
 • Příloha 22 – ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH – PDF
 • Příloha 23 – ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVELNÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK – PDF
 • Příloha 24 – ŽÁDOST O VÝJIMKU Z DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ OCHRANY VOD – PDF
 • Příloha 25 – ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA – PDF
Odbor živnostenský

Níže uvedené formuláře slouží podnikatelům (v režimu živnostenského zákona) ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání. Vybrané záležitosti je možné s živnostenským úřadem řešit také elektronickou cestou. Branou k elektronickým službám státu je v případě živností Portál živnostenského podnikání. 

Formuláře ke stažení

Přehled formulářů naleznete rovněž zde.

Aktualizace formulářů proběhla 13. 1. 2021

 • Základní JRF pro fyzickou osobu – PDF
 • Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu – DOC
 • Základní JRF pro právnickou osobu – PDF
 • Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu – DOC
 • Změnový list – PDF
 • Pokyny ke změnovému listu – DOC
 • Seznam oborů činnosti náležejících do živnosti volné – PDF
 • Prohlášení odpovědného zástupce – PDF
 • Odštěpný závod – PDF
 • Příloha – Předmět podnikání – PDF
 • Příloha – Provozovny – PDF
 • Příloha – Statutární orgán – PDF
 • Příloha – Statutární orgán právnická osoba – PDF
 • Příloha – Odpovědný zástupce – PDF
 • Příloha pro správu sociálního zabezpečení – PDF
 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby (Finanční úřad) – PDF
 • Přihláška k registraci pro právnické osoby (Finanční úřad) – PDF
 • Příloha k přihlášce k registraci / Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR (Finanční úřad) – PDF
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny (Finanční úřad) – PDF
 • Příloha k přihlášce k registraci – Organizační složky obchodního závodu (Finanční úřad) – PDF
 • Oznámení o změně registračních údajů (Finanční úřad) – PDF
 • Žádost o zrušení registrace (Finanční úřad) – PDF
 • Zvláštní příloha pro Finanční úřad – PDF
 • Žádost o výpis z Živnostenského rejstříku – DOC