Velkoobjemové kontejnery (VOK)

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 – 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha dle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

Co lze odložit do VOK

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co nelze odložit do VOK

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

>> Podrobný seznam sběrných dvorů

Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 v prvním pololetí roku 2024
Stanoviště kontejnerů leden únor březen duben květen červen
Besední ul. (č. 2) – roh parčíku   9.2.
pátek
  9.4.
úterý
  7.6.
pátek
Hellichova ul.   16.2. pátek   16.4. úterý   14.6.
pátek
Cihelná     26.3.
úterý
  31.5.
pátek
 
Horní Malostranské náměstí     15.3. pátek   14.5. úterý  
Pohořelec horní parkoviště     19.3.
úterý
  17.5. pátek  
Ostrovní ulice u ZŠ naproti č. 12   9.2. pátek   9.4.
úterý
  7.6.
pátek
Jeruzalémská za kostelem sv. Jindřicha     1.3.
pátek
  3.5.
úterý
 
Štěpánská x Řeznická   13.2. úterý   12.4.
pátek
  11.6. úterý
U Dobřenských před křižovatkou s Betlémskou   20.2. úterý   19.4.
pátek
  18.6. úterý
Široká naproti FF UK     19.3.
úterý
  17.5. pátek  
Haštalská u č. 2   20.2. úterý   19.4.
pátek
  18.6. úterý
Masná x Malá Štupartská     26.3.
úterý
  31.5.
pátek
 
Dlouhá u č. 46     22.3. pátek   24.5. pátek  
Barvířská (křizovatka Petrské nám. x Lodecká)   16.2. pátek   16.4. úterý   14.6. pátek
Co lze a nelze odložit do VOK

Co lze odložit do VOK

 • starý nábytek
 • koberce
 • linolea
 • zrcadla
 • umyvadla
 • vany a WC mísy
 • staré sportovní náčiní
 • autosklo
 • kovové předměty

Co nelze odložit do VOK

 • živnostenský odpad
 • jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby
 • nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich)
 • biodpad
 • stavební odpad
 • pneumatiky
 • elektrospotřebiče
 • televizory a pc monitory
 • počítače
 • lednice
 • mrazáky
 • sporáky
Ohlašování v roce 2017

Pokud původce odpadů produkuje či nakládá s odpady v množství větším než 100 t ostatního odpadu nebo 100 kg nebezpečného odpadu v souhrnu za celou společnost za kalendářní rok 2016, vztahuje se na něj ohlašovací povinnost, kdy musí do 15.2.2017 zaslat pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny, v tomto případě se jedná o Úřad městské části Praha 1, Odbor životního prostředí. Hlášení se zasílá prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – ISPOP. Jedná se o formulář F_ODP_PROD.

> Manuály a návody k vyplnění formuláře

Problémy při ohlašování:

1. Oprávněná osoba – identifikační číslo zařízení (IČZ) – přiděluje KÚ (formát CZX…)

2. Původce odpadu – stacionární provozovna původce = identifikační číslo provozovny (IČP) – IČP ve smyslu zákona o odpadech slouží k přesnému označení adresy ohlašovatele nebo partnerského subjektu.

a) číslo přidělené živnostenským úřadem www.rzp.cz – desetimístné číslo

b) pokud původce IČP v RŽP nemá – interní číslo provozovny, ohlašovatel si zvolí sám

c) v případě vzniku odpadu mimo provozovnu (stavební činnost, údržba zeleně, …) – kód ORP/SOP (z číselníků správních obvodů vydaných ČSÚ)

Základní pravidla pro vytvoření interního IČP najdete ve sdělení a metodickém návodu MŽP k používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ze dne 29.6.2016.

Další  důležité metodické pokyny vydané MŽP:

> Sdělení k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (NO)

> Sdělení odboru odpadů o způsobu ohlašování použití upravených kalů na zemědělské půdě