Komise pro informatiku

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení  
Předseda  
Olga Sklenářová    
Zástupce předsedy  
Jiří Koudelka  
Tajemník Telefon E-mail
Ing. Karel Háček    
Členové  
Pavel Šuchman    
Martin Šebek  
Štefan Kabátek  
Richard Bureš  
Michael Kabát  
Jan Eisenreich  
Jan Sixta  
Marek Brožek  
Martin Kopeček  

Harmonogram jednání: 1x měsíčně od 18:00 hod. (čtvrtek)

7. jednání den 12.12.2019 – Program
6. jednání dne 07.11.2019 – Program
5. jednání dne 10.10.2019 – Program, zápis
4. jednání dne 16.05.2019
3. jednání dne 18.04.2019
2. jednání dne 21.03.2019
1. jednání dne 28.02.2019 od 17:30 hod.

Další harmonogram jednání:

07.11. a 12.12.2019

Statut Komise pro informatiku

Použité zkratky

KINF     Komise pro informatiku

RMČ     Rada městské části

ÚMČ     Úřad městské části

IS/ICT   Informační systémy/Informační a komunikační technologie

Komise pro informatiku je poradním orgánem Rady městské části Praha 1, která jmenuje jejího předsedu a členy.

KINF sleduje tyto cíle:

posoudit využitelnost všech stávajících i plánovaných součástí IS/ICT ÚMČ Praha1,

  1. na základě získaných poznatků sestavit doporučení dalšího rozvoje IS/ICT ÚMČ Prahy 1,
  2. doporučit akční plán (programy, projekty a další nástroje) k realizaci Informační strategie ÚMČ Praha 1,
  3. kontrolovat plnění a aktualizovat Informační strategii ÚMČ Praha 1,
  4. plnit ostatní úkoly zadané RMČ Prahy 1. 

Obecné

  • KINF respektuje Jednací řád komisí RMČ P1.
  • KINF si zřizuje na příjem podnětů poštovní skupinu ”kinf”, která zajistí rozesílání e-mailů všem členům i event. jiným osobám, jimž předseda schválí zařazení do skupiny.
  • Členové komise mají právo požadovat od ÚMČ Prahy 1 veškeré podklady nezbytné pro jejich informovanost a rozhodování. O jejich poskytnutí žádá KINF RMČ Prahy 1 cestou svého usnesení.