Dotazník
 • Program regenerace MPR a MPZDOC
  Dotační titul MK ČR – Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2009
Formulář
 • Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby – PDF
 • Jednotný registrační formulář pro právnické osoby – PDF
 • Odštěpný závod – PDF
 • Prohlášení odpovědného zástupce – PDF
 • Příloha pro správu sociálního zabezpečení – PDF
 • Příloha – provozovny – PDF
 • Příloha – předmět podnikání – PDF
 • Příloha – statutární orgán – PDF
 • Příloha – odpovědný zástupce – PDF
 • Změnový list – PDF
 • ZPS formulář Výjimka osoba imobilní – PDF, DOC
 • Životopis (Evropský formulář životopisu) – DOC
Dotace a spoluúčast

DOTACE KULTURA

 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2024 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2024 – PDF

DOTACE SPOLKOVÁ ČINNOST

 • Vyhlášení dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2024 – PDF
 • Zásady dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2024 – PDF

DOTACE NA OCHRANU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

 • Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024 – PDF
 • Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024 – PDF
 • Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024 – PDF
 • Závěrečná zpráva o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024 – PDF

DOTACE SPORT

 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2024 – PDF
 • Zásady pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2024 – PDF

SPOLUÚČAST KULTURA S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM

 • Zásady pro spoluúčast v oblasti kultury pro rok 2024 – PDF
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2024 – FO – DOC
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2024 – PO – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2024 – FO – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2024 – PO – DOC

SPOLUÚČAST KULTURA (POUZE PROMINUTÍ POPLATKU ZA ZÁBOR)

 • Zásady pro spoluúčast Městské části Praha 1 při pořádání akcí v oblasti kultury a volného času pro rok 2024 z důvodu Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – DOC
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2024 – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2024 – DOC

SPOLUÚČAST SPORT

 • Zásady pro spoluúčast MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2024 – PDF
 • Žádost o spoluúčast Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Žádost o spoluúčast Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
Informace
 • Seznam oborů činností náležející do živnosti volné – PDF
Ohlášení
 • Příloha 1 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY – DOC
 • Vzor vyplnění žádosti pro: Ohlášení stavby
 • Příloha 3 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ – DOC
 • Vzor vyplnění žádosti pro: Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem – PDF, DOC
 • Příloha 4 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ – DOC
 • Vzor vyplnění žádosti pro: Oznámení o užívání stavby – PDF, DOC
 • Příloha 6 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ – DOC
 • Vzor vyplnění žádosti pro: Oznámení změny v užívání stavby – PDF, DOC
 • Příloha 7 – ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS – DOC
 • Vzor vyplnění žádosti pro: Ohlášení odstranění stavby – PDF, DOC
 • Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU – PDF, DOC
 • Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU – VZOR !! – PDF
  Územní plánování – vyhl.č.500/2006 Sb. – PODNĚT K POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU – PDF, DOC
Pokyny
 • Příloha 9 – ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ – DOC
 • Příloha 10 – OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora – DOC
 • Příloha 11 – OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY – DOC
 • Příloha 12 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU – DOC
 • Příloha 13 – ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY – DOC
 • Příloha 14 – OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY – DOC
 • Příloha 15 – OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ – DOC
 • Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE
  Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území – PDF, DOC
 • Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE
  Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území – PDF, DOC
 • Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu – DOC
 • Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu – DOC
 • Pokyny k Změnovému listu – DOC
 • Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení – PDF
Potvrzení
 • Potvrzení o účasti na cvičení člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1 – PDF, DOC
 • Lékařské potvrzení k žádosti o ust. zvl. příjemce důchodu – PDF
 • ZPS Souhlas s použitím osobních údajů pro účely zps(pouze nově žádající subjekty údajů) – PDF, DOC
 • ZPS Potvrzení o přijmu ze závislé činnosti – PDF, DOC
Prohlášení
 • Čestné prohlášení (pro jmenování vedoucích úředníků dle lustračního zákona) – DOC
 • Prohlášení odpovědného zástupce – PDF
 • Čestné prohlášení k žádosti o byt ze sociální rezervy – PDF
 • Čestné prohlášení k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy – PDF
  Čestné prohlášení k žádosti o přidělení obytné místnosti – PDF
Přihláška
 • Přihláška do výběrového řízení – DOC
 • Přihláška za přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1 – PDF, DOC
Příloha
 • Příloha pro správu sociálního zabezpečení – PDF
 • Příloha – provozovny – PDF
 • Příloha – předmět podnikání – PDF
 • Příloha – statutární orgán – PDF
 • Příloha – odpovědný zástupce – PDF
Žádost
 • Žádost o nájem bytu ze sociální rezervy – PDF
 • Žádost o přidělení obytné místnosti – PDF
 • Žádost o prodloužení užívání obytné místnosti – PDF
 • Žádost o náhradu mzdy nebo platu člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1 – PDF, DOC
 • Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy – PDF
 • Vzor vyplnění žádostI pro: Žádost o stavební povolení – PDF, DOC
 • Vzor vyplnění žádosti pro: Žádost o vydání kolaudačního souhlasu – PDF, DOC
 • Příloha 2 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ – DOC
 • Příloha 5 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU – DOC
 • Příloha 8 – OHLÁŠENÍ STAVBY – DOC
 • Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI – PDF, DOC
 • Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI – VZOR !!
  Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI – PDF, DOC
  Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provádění jednoduchých staveb
 • Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI – VZOR !!
  Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provádění jednoduchých staveb – PDF
 • Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ – PDF, DOC
 • Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ – VZOR !! – PDF
 • Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ – PDF, DOC
 • Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ – VZOR !! – PDF
 • Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ/SCELOVÁNÍ POZEMKŮ – PDF, DOC
 • Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ/SCELOVÁNÍ POZEMKŮ – VZOR !! – PDF
 • Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU – PDF, DOC
 • Územní rozhodování – vyhl.č.503/2006 Sb. – ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU – VZOR !! – PDF
 • Územní plánování – vyhl.č.500/2006 Sb. – ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU – PDF, DOC
 • Žádost o akci nebo veřejnou produkci na veřejném prostranství (reklamní, sportovní apod.) – PDF, DOC
 • Žádost o zábor pro individ. prodej, výstavky, okrasná zeleň apod. – PDF, DOC
 • Žádost o zábor pro pevný stánek – PDF, DOC
 • Žádost o zábor pro předzahrádku, tržiště, příležitostný trh – PDF, DOC
 • Žádost o zábor pro reklamní zařízení ( stojky typu „A“ ) – PDF, DOC
 • Žádost o zařazení lokality do nařízení hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád – PDF, DOC
 • Žádost o poskytnutí informace – DOC
 • Žádost o povolení ke kácení – DOC
 • Žádost o připojení k místní komunikaci II. a III. třídy – PDF, DOC
 • Žádost o souhlas k vjezdu na pěší zónu (Dlouhodobý souhlas) – PDF, DOC
 • Žádost o souhlas k vjezdu na pěší zónu (Krátkodobý souhlas) – PDF, DOC
 • Žádost o společný nájem bytu – PDF, DOC
 • Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci z hlediska ochrany životního prostředí – DOC
 • Žádost o stavební zábor, výkopy apod. – PDF, DOC
 • Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu – PDF
 • Žádost o vydání loveckého lístku – DOC
 • Žádost o vyhrazené parkoviště pro zdravotně postiženou osobu – PDF, DOC
 • Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou – PDF, DOC
 • Žádost o výpis z Živnostenského rejstříku – DOC
 • Žádost o vystavení lustračního osvědčení – DOC
 • Žádost o zábor pro filmovou a TV tvorbu – PDF, DOC
 • Žádost o zrušení trvalého pobytu – DOC