Medailonky škol Prahy 1

Malostranská ZŠ

ZŠ Vodičkova

ZŠ Jiřího Gutha-Jarkovského

ZŠ Náměstí Curieových

ZŠ Brána jazyků Vojtěšská

Další informační prostředky školství na Praze 1

Mohlo by Vás zajímat

Školy a školky

Seznam všech mateřských a základních škol na území Prahy 1 naleznete na webových stránkách Hl. m. Prahy:

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ředitelkou školy v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výši úplaty najdete na webových stránkách jednotlivých škol, kde najdete i bližší informace o provozu, přijímání dětí, apod. Děti, kterým je od 1. 9. aktuálního školního roku 5 let a více, mají předškolní vzdělávání po dobu 12 měsíců bezúplatné (zákon 472/2011 Sb. § 123, odst. 2).

Měsíční úplata pro školní rok 2015/2016 v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 1
MŠ Hellichova 600,-Kč
MŠ Letenská 700,-Kč
MŠ Masná 700,-Kč
MŠ Národní se zaměřením na ranou péči 800,-Kč, pro děti mladší 3 let (Řásnovka 2) – 1.500,-Kč
MŠ Opletalova 600,-Kč
MŠ Pštrossova 600,-Kč
MŠ Revoluční 600,-Kč
Odbor školství

Městská část Praha 1 zřizuje 7 mateřských škol, 5 základních škol, 5 školních jídelen a 2 školy v přírodě.

Všechna tato zařízení metodicky řídí a koordinuje odbor školství MČ Praha 1, spadající pod kancelář starosty městské části.
Odbor školství se podílí na tvorbě a realizaci koncepce základního a mateřského školství a mimoškolních aktivit v MČ Praha 1. Plní úkoly v oblasti školství vyplývající zejména ze školského zákona, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o hl. m. Praze, Statutu hl. m. Prahy a z dalších právních norem. Metodicky řídí a koordinuje hospodaření škol a školských zařízení zřízených MČ Praha 1.

Kontakt:
Úřad městské části Praha 1
odbor školství
Vodičkova 9, 115 68 Praha 1

Odbor školství se nachází v bytovém domě
na adrese Vodičkova 9, v 1. patře
(naproti hlavní budově Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18)

Úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 18:00
Středa 8:00 – 18:00

Po domluvě lze navštívit pracovníky odboru i mimo úřední dny.

Odbor školství zabezpečuje úkoly v samostatné i přenesené působnosti v oblasti školství. Rozsah působnosti je vymezen zákonem č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákonem č. 250/ Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků.

Hlavním úkolem je zajištění předškolního vzdělávání a vytvoření podmínek pro plnění povinné školní docházky na území MČ P1.

Mezi úkoly odboru školství patří zejména:

 • Plnění úkolů zřizovatele pro mateřské školy, základní školy a školská zařízení (školní jídelny, škola v přírodě)
 • Zpracování koncepčních záměrů v oblasti školství
 • Návrhy na optimalizaci sítě škol a školských zařízení
 • Metodická činnost směrem ke školám a školským zařízením zřizovaným MČ
 • Návrh rozpisu prostředků státního rozpočtu na financování činnosti škol a školských zařízení podle § 160 odst. 1 školského zákona
 • Poskytování příspěvku na provoz zřizovaným školám a školským zařízením a kontrola jejich hospodaření zpracování rozborů hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu podle postupu stanoveného MŠMT
 • Evidence majetku zřizovaných škol a školských zařízení a kontrola inventarizace těchto organizací
 • Zajištění výkonu kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zpracování znění zřizovacích listin a změn zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
 • Sběr a anylýza dat a informací o školách v oblasti ekonomické a pedagogicko-organizační
 • Jmenování a odvolávání ředitelů zřizovaných škol a školských zařízení a zabezpečování konkursních řízení
 • Stanovení platů ředitelů zřizovaných škol a školských zařízení
 • Zpracování návrhů na odměňování ředitelů zřizovaných mateřských a základních škol a školských zařízení
 • Příprava věcně příslušných materiálů pro Radu MČ a Zastupitelstvo MČ
 • Příprava podkladů pro Výroční zprávu o školství hl. m. Prahy
 • Jmenování členů školských rad za zřizovatele
 • Přidělování a evidence bytů pro pedagogy i nepedagogické pracovníky
 • Zajišťování agendy grantů na podporu volnočasových aktivit
 • Zajišťování účelného využívání sportovních areálů Masná a Na Františku
 • Koordinace oprav a rekonstrukcí školských objektů ve spolupráci s řediteli zřizovaných škol a školských zařízení
 • Organizační zajišťování činnosti Komise pro Výchovu a vzdělávání Rady MČ
 • Vedení evidence poptávky a nabídky volných míst pedagogů
 • Zajišťování informovanosti obyvatel v oblasti školství a volnočasových aktivit
 • Přijímání návrhů a stížností v dané oblasti
 • Přijímání opatření na základě výsledků České školní inspekce
 • Spolupráce s ostatními subjekty v oblast školství a volného času, s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4
 • Spolupráce s ostatními orgány veřejné správy, soudy, Policií ČR apod.
 • Podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Přípravné třídy

výchovný a vzdělávací program pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky

Cíle a prostředky

Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy v dalším životě.
Stanoveného cíle se dosahuje uplatňováním nejrůznějších výchovně vzdělávacích prostředků, které svým obsahem i formou odpovídají stupni vývoje dětí. Základem je organizovaná činnost dětí – různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé), rozhovor, učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti.
Těžiště práce spočívá v rozumové výchově, skládající se z několika složek (jazykové a komunikativní výchovy, rozvoje matematických představ a rozvoje poznání) a v rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Velký význam má pro tyto děti také výtvarná, hudební a tělesná výchova.

Pro koho je vhodná PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?

 • Pro děti s odkladem školní docházky
 • Pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky
 • Pro děti chronicky nebo dlouhodobě nemocné
 • Pro děti opožděné v psychomotorickém vývoji
 • Pro děti s problémy v socializaci osobnosti

Co nabízí PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?

 • Kvalitní přípravu pro vstup do základní školy
 • Kolektiv o sníženém počtu dětí ve srovnání s mateřskou školou (maximálně 15 dětí)
 • Individuální přístup dle potřeb dítěte
 • Zapojování do mimovýukových činností se žáky prvních tříd (různé akce ve škole, výlety, divadelní představení, apod.)
 • Stravování a družinu zajištěnou základní školou
 • Bezplatnou docházku do přípravné třídy
 • Rodičům spolupráci odborné konzultace

S jakými problémy může dětem pomoci PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?

 • S poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
 • S poruchami pozornosti bez hyperaktivity (ADD)
 • Se specifickými vývojovými poruchami učení
 • S logopedickými problémy
 • Se speciálními vzdělávacími potřebami plynoucími ze zdravotního postižení
 • Se sociální nezralostí vzhledem k věku dítěte

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. K dokumentaci se používá třídní výkaz s katalogovými listy pro nižší stupeň (na mateřské škole dokumentace pro mateřskou školu). Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo. Děti nedostávají vysvědčení, na konci přípravné třídy obdrží např. „Pochvalný list“ nebo jiné obdobné osvědčení o návštěvě této třídy.

Organizace výchovného a vzdělávacího procesu v přípravné třídě

Výchovný a vzdělávací program pro přípravnou třídu je zpracován do okruhů učiva. Učivo v těchto okruzích je rozpracováno orientačně. Každá škola si podle svých podmínek a na základě znalostí úrovně vývoje dětí v konkrétní přípravné třídě vypracuje vlastní rámcový výchovně vzdělávací plán (s možností korekce). Rozhodující jsou vždy individuální možnosti a schopnosti dětí, jejich tempo zvládání požadavků. O tom, co a v jakém rozsahu budou jednotlivé děti schopny zvládnout, a o konkrétním výběru činností by měl rozhodovat třídní učitel, který děti i jejich specifické problémy dobře pozná. S dětmi je třeba postupovat takovým tempem, aby je práce v přípravné třídě zaujala a zároveň v co největší míře napomáhala jejich rozvoji. Přípravná třída je obdobím, které musí dětem ponechat dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, tj. přizpůsobit se a přivyknout všem změnám (nové roli, nové společnosti, novým požadavkům, časovému řádu). Organizace i program přípravné třídy by měly být maximálně přizpůsobeny vývojovým a jazykovým možnostem dětí a jejich potřebám.

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy je rozpracován do následujících okruhů učiva:

 • Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
 • Rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání)
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Pracovní výchova
 • Tělesná výchova

Děti se do přípravné třídy přijímají na základě žádosti zákonného zástupce, k níž bude připojeno doporučení školského poradenského zařízení. Formulář lze získat při zápisu v základních školách.

Základní školy, kde budou přípravné třídy otevřeny ve školním roce 2023/2024:

Základní škola náměstí Curieových, nám. Curieových 2, Praha 1
Bližší informace na telefonním čísle: 224 890 189

Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1
Bližší informace na telefonním čísle: 222 231 648, formulář žádosti naleznete zde

Malostranská základní škola, Josefská 7, Praha 1
Bližší informace na telefonním čísle: 739 377 744 nebo turkova.renata@malostranskazs.cz

Dotace a granty
Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2024

Výsledky dotačního řízení

 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha č. UZ24_0204 ze dne 16. 4. 2024 – PDF
 • Podpořené projekty pro rok 2024 – PDF
 • Nepodpořené projekty pro rok 2024 – PDF

Dokumenty

 • Usnesení Rady MČ Praha 1­ UR23_1374 ze dne 28.11.2023 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu  – PDF
 • Zásady dotačního programu – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace – PDF

Nejčastější dotazy:
1) De minimis: ,,Před uzavřením smlouvy po schválení dotace ZMČ P1 zkontroluje znovu MČ P1 aktuální stav výše již poskytnuté podpory malého rozsahu (de minimis) nahlédnutím do centrálního registru podpor malého rozsah-u (de minimis). MČ P1 znovu posoudí, zda by poskytnutí dotace ze strany MČ P1 přesáhlo limit pro podporu malého rozsahu (de minimis).“ Žadatel tedy nemusí k žádosti nic přikládat.
2) Účetní závěrky: ,,V případě, že žadatel nesplní povinnosti vyplývající z ustanovení §66, písmene c) a dále §67 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů v souvislosti se zveřejňováním účetní uzávěrky ve sbírce listin veřejných rejstříků a dále povinnosti vyplývající z ustanovení §21, odstavce 1) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, bude žádost o dotaci zamítnuta.“ Žadatel tedy musí mít v pořádku zveřejněnou dokumentací stanovenou právními předpisy závěrky za předchozí účetní období, tj do konce roku následujícího roku. Např: u dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2024 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2022. U dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2025 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2023 atd.

Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2023

Výsledky dotačního řízení

 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ23_0058 ze dne 18. 4. 2023 – PDF
 • Dotace v oblasti „Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2023“ pro rok 2023 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Dotace v oblasti „Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2023“ pro rok 2023 neschválené ZMČ Praha 1 – PDF

Dokumenty

 • Usnesení Rady MČ Praha 1­ UR22_1365 ze dne 8.11.2022 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu  – PDF
 • Zásady dotačního programu – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace – PDF

Nejčastější dotazy:
1) De minimis: ,,Před uzavřením smlouvy po schválení dotace ZMČ P1 zkontroluje znovu MČ P1 aktuální stav výše již poskytnuté podpory malého rozsahu (de minimis) nahlédnutím do centrálního registru podpor malého rozsah-u (de minimis). MČ P1 znovu posoudí, zda by poskytnutí dotace ze strany MČ P1 přesáhlo limit pro podporu malého rozsahu (de minimis).“ Žadatel tedy nemusí k žádosti nic přikládat.
2) Účetní závěrky: ,,V případě, že žadatel nesplní povinnosti vyplývající z ustanovení §66, písmene c) a dále §67 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů v souvislosti se zveřejňováním účetní uzávěrky ve sbírce listin veřejných rejstříků a dále povinnosti vyplývající z ustanovení §21, odstavce 1) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, bude žádost o dotaci zamítnuta.“ Žadatel tedy musí mít v pořádku zveřejněnou dokumentací stanovenou právními předpisy závěrky za předchozí účetní období, tj do konce roku následujícího roku. Např: u dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2023 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2021. U dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2024 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2022 atd.

Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2022

Dokumenty:

 • Usnesení Rady MČ Praha 1­ UR21_1320 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu  – PDF
 • Zásady dotačního programu – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace – PDF
Výsledky dotačního programu ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2022″ 
Usnesení zastupitelstva MČ Praha 1­  – PDF
Dotace v oblasti školství ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2022″- podpořené projekty – PDF
Dotace v oblasti školství ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2022″- nepodpořené projekty – PDF
Nejčastější dotazy:
1) De minimis: ,,Před uzavřením smlouvy po schválení dotace ZMČ P1 zkontroluje znovu MČ P1 aktuální stav výše již poskytnuté podpory malého rozsahu (de minimis) nahlédnutím do centrálního registru podpor malého rozsah-u (de minimis). MČ P1 znovu posoudí, zda by poskytnutí dotace ze strany MČ P1 přesáhlo limit pro podporu malého rozsahu (de minimis).“ Žadatel tedy nemusí k žádosti nic přikládat.
2) Účetní závěrky:
,,V případě, že žadatel nesplní povinnosti vyplývající z ustanovení §66, písmene c) a dále §67 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů v souvislosti se zveřejňováním účetní uzávěrky ve sbírce listin veřejných rejstříků a dále povinnosti vyplývající z ustanovení §21, odstavce 1) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, bude žádost o dotaci zamítnuta.“ Žadatel tedy musí mít v pořádku zveřejněnou dokumentací stanovenou právními předpisy závěrky za předchozí účetní období, tj do konce roku následujícího roku. Např: u dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2021 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2019. U dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2022 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2020 atd.
Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2021

Výsledky dotačního programu ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2021″

 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1­ UZ21_0240 – PDF
 • Dotace v oblasti školství ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2021″- podpořené projekty – PDF
 • Dotace v oblasti školství ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2021″- nepodpořené projekty – PDF

Nejčastější chyby při podávání žádostí, které jsou zamítnuty.

 • Nejedná se o volnočasový projekt.
 • Aktivita se nezaměřuje na děti z MČ Praha 1.

Dokumenty:

 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu  – PDF
 • Zásady dotačního programu – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace – PDF

a) Video manuál systému Grantys:

b) Nejčastější dotazy: 

1) De minimis:
,,Před uzavřením smlouvy po schválení dotace ZMČ P1 zkontroluje znovu MČ P1 aktuální stav
výše již poskytnuté podpory malého rozsahu (de minimis) nahlédnutím do centrálního registru
podpor malého rozsah-u (de minimis). MČ P1 znovu posoudí, zda by poskytnutí dotace ze strany
MČ P1 přesáhlo limit pro podporu malého rozsahu (de minimis).“

Žadatel tedy nemusí k žádosti nic přikládat.

2) Účetní závěrky:
,,V případě, že žadatel nesplní povinnosti vyplývající z ustanovení §66, písmene c) a dále §67 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů v souvislosti se zveřejňováním účetní uzávěrky ve sbírce listin veřejných rejstříků a dále povinnosti vyplývající z ustanovení §21, odstavce 1) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, bude žádost o dotaci zamítnuta.“

Žadatel tedy musí mít v pořádku zveřejněnou dokumentací stanovenou právními předpisy závěrky za předchozí účetní období, tj do konce roku následujícího roku. Např: u dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2021 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2019. U dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2022 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2020 atd.

Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2020

Informace k vyúčtování za rok 2020

Vzhledem k situaci která, nastala v souvislosti s nemocí Covid-19, vám přinášíme následujíící informace, jak postupovat, pokud jste obdrželi dotace, které nemáte možnost vyčerpat.

Není problém, pokud se projekt bude konat v náhradním termínu v letošním roce i třeba v pozměněné podobě. Pokud se však uskuteční v roce 2021, je nutné finanční prostředky vrátit na číslo účtu: 2000727399/0800 a VS (číslo smlouvy) uvedené ve smlouvě do data uvedeného ve smlouvě (15. 12. 2020) . Pokud máte zároveň ve smlouvě uvedenou odměnu pro pracovníky (např. DPP)  a v letošním roce tyto osobní náklady zcela nevyčerpáte, je třeba zbytek dotace vrátit.

Pokud Vám již vznikly uznatelné náklady (jejich výčet je uveden ve smlouvě) s projektem, avšak projekt v letošním roce neuskutečníte, je možné prokázat využití dotačních prostředků jako náklad letošního roku, avšak z dodaných dokladů (faktura, objednávka, smlouva atd. ) musí vyplývat, že se jedná o náklad z roku 2020 související s projektem, na který byla dotace udělena. Pokud máte ve smlouvě uvedený materiál vybavení nebo různé potřeby, můžete dotace vyčerpat na tyto věci, které budete potřebovat i příští rok.

Prosíme o zpětnou vazbu v termínu do konce listopadu 30. 11. 2020, zda prostředky vyčerpáte zcela, nebo částečně.

Zásady a formuláře dotace volný čas 2020

Přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2020“

 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_1181 ze dne 10.12.2019 – PDF
 • Zásady dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ P1
  pro rok 2020 – DOC
 • Žádost o dotaci městské části Praha 1 – DOC
 • Vyhodnocení dotace – Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ P1 2020 – DOC

Výsledky dotačního programu ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2020″

 • Usnesení zastupitelstva MČ Praha 1 UZ20_0143 ze dne 19. 5. 2020 – PDF
 • Dotace v oblasti školství ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2020″- podpořené projektyPDF
 • Dotace v oblasti školství ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2020″- nepodpořené projektyPDF

AKTUALIZACE: První vlna uchazečů byla vyzvána dne 2. 7. 2020 k podpisu smlouvy prostřednictvím e-mailu.

Druhá vlna uchazečů byla vyzvána k podpisu dne 15. 7. 2020, též prostřednictvím e-mailu.

Prosím dostavte se k podpisu smlouvy s razítkem na Odbor školství ( Vodičkova 9) v těchto termínech:

Středa  15. 7.  2020        9:00 – 12: 00   –  13: 00 -17:00
Pondělí  20. 7. 2020        9:00 – 12: 00   –  13:00 – 17:00 

Pondělí   20. 7. 2020          9:00 – 12: 00   –  13:00 – 17:00
Středa     22. 7. 2020          9:00 – 12: 00   –   13:00 -17:00

Pondělí    27. 7.  2020         9:00 – 12: 00   –  13: 00 -17:00
Středa    29. 7. 2020          9:00 – 12: 00   –  13:00 – 17:00

Archiv

Zásady a formuláře dotace volný čas 2019

 • Zásady dotačního programu – podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2019 – DOC
 • Formulář Žádost o dotaci volný čas 2019 – DOCX
 • Vyhodnocení dotace volný čas 2019 – DOCX

Podpořené projekty 2019 – PDF

Podpořené projekty 2018 – PDF

Nepodpořené projekty 2018 – PDF

Dotační program – podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2016
Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje dotační program Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2016. Termín pro podání žádostí je od 14. do 29. února 2016 do 12:00 hod.

Grantový program – podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2015
Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2015. Termín uzávěrky je 20. února 2015 do 12:00 hod.

Grantový program – podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2014
Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení pro poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2014. Termín uzávěrky je 5. února 2014 do 17:00 hod.

Grantový program – podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2013
Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení pro poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2013. Termín uzávěrky je 22. února 2013 do 12:00 hod.

Grantový program – podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2012
Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2012. Termín uzávěrky je 16. února 2012 do 15:00 hod.

Důležité odkazy

Legislativa

Ochrana osobních údajů - GDPR

Mateřské a základní školy zřizované městskou částí Praha 1

Městská část Praha 1 zřizuje mateřské a základní školy formou příspěvkové organizace. Hlavním účelem, ke kterému jsou organizace zřízeny, je výchova a vzdělávání dětí a žáků. Obec zajišťuje v souladu se školským zákonem podmínky pro plnění předškolního vzdělávání a povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu a cizince s místem pobytu na území Prahy 1.

Mateřské a základní školy zpracovávají osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Mateřské a základní školy jsou správcem osobních údajů, které zpracovávají zejména za účelem:

 1. zápisu k předškolnímu vzdělávání,
 2. zajištění předškolního vzdělávání,
 3. zápisu k základnímu vzdělávání,
 4. zajištění základního vzdělávání,
 5. zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu.

Mateřské a základní školy na základě povinnosti uložené jim obecným nařízením jmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a  je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní údaje na pověřence najdete na vlastních internetových stránkách jednotlivých škol.

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění zákonných povinností vyplývajících ze školského zákona, které se na mateřské a základní školy vztahují.

V některých případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem, jehož součástí je vždy informace udělený souhlas kdykoliv odvolat. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do  práv či oprávněných zájmů osob.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.


Městská část Praha 1
Rada městské části Praha 1 usnesením č. UR18_0492 vybrala pro zřizované mateřské školy, základní školy, školní jídelny a školu v přírodě společnost I3 Consultants s.r.o., která provedla vstupní a rozdílovou analýzu zpracování osobních údajů včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR.


Užitečné odkazy:

Metodické pomůcky k aplikaci GDPR ve školství
GDPR Desatero pro školy (PDF)

Nejčastější dotazy

Kde žádat o příspěvek na dítě?

Agendou dávek se zabývá Úřad práce. Pokud máte trvalé bydliště v MČ Praha 1, je pracoviště Úřadu práce na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 501 – 508.

Bližší informace o dávkách naleznete také na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Jak a kde získám příspěvek na mateřskou dovolenou?

Úřad MČ Praha 1 se agendou peněžité podpory v mateřství nezabývá, doporučujeme se obrátit na příslušnou správu sociálního zabezpečení (např.:  Pražská správa sociálního zabezpečení).

Co se týká rodičovského příspěvku na Úřad práce – pro občany MČ Praha 1 na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 501, 505, 514, 515, 517.

Bližší informace najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení

Porodné? Kde, kdy, co s sebou?

Agendou dávek se zabývá Úřad práce, doporučujeme Vám obrátit se ve věci porodného a rodičovského příspěvku na pracoviště Úřadu práce na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 501, 505, 514, 515, 517.

Bližší informace najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Zápis dětí? Kdy? Kde? Jak?

Dny otevřených dveřích a termíny zápisů jednotlivých MŠ a ZŠ:

Doporučujeme sledovat webové stránky jednotlivých škol.

Novinky

Archiv: Školství a spolky