Každá žádost o spoluúčast MČ Praha 1 v oblasti sportu musí obsahovat následující dokumenty:

  1. Oficiální dopis adresovaný starostce MČ Praha 1
  2. Vyplněný formulář „Žádost o spoluúčast FO“ či „Žádost o spoluúčast PO“
  3. Rozvedení ke stručnému popisu akce (anotaci) a program akce
  4. Podrobný rozpočet akce, tj. položkový rozpis nákladů a příjmů
  5. Přínos akce pro občany Prahy 1, jaké konkrétní benefity budou pro různé generace občanů Prahy 1 připraveny, popis, jakým způsobem budou občané P1 informováni o konání akce
  6. Návrh prezentace MČ P1 – volný slovní popis nebo návrh letáku
  7. Doklad o právní subjektivitě pořadatele akce nesmí být starší 3 měsíců (tj. doklad je předkládán v jednom originále ne starším 3 měsíců, přičemž i internetový výpis je považován za originální doklad)
  8. Doklad o oprávnění osoby jednat za pořadatele akce
   Jedná-li za pořadatele akce jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle předloženého dokladu o právní subjektivitě (bod 7), musí předložit plnou moc ne starší 3 měsíců, udělenou příslušným oprávněným orgánem, resp. osobou, a to v originále nebo stejnopise s úředním ověřením jeho pravosti

Žádost (oficiální dopis, formulář, povinné přílohy) se předkládá: v tiskové podobě – Mgr. Terezie Radoměřská, starostka, Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1

Před oficiálním podáním je možné nechat žádost po formální stránce zkontrolovat na Odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů – Mgr. Dorian Gaar, tel: 221 097 721, e-mail: dorian.gaar@praha1.cz

Žádost musí být podána nejpozději 60 kalendářních dnů před konáním akce.

Maximální možná požadovaná částka činí 50.000,- Kč.

Zásady pro spoluúčast při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2023
Zásady pro spoluúčast při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2022
Archiv - Zásady pro spoluúčast při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2021
Archiv - Zásady pro spoluúčast při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2020
Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2020
Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2019
Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2018
Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2017
Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2016
Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2015
Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2014