Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Na Úřadě Městské části Praha 1, se sídlem Vodičkova 18, Praha 1, se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Na této webové stránce naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje na ÚMČ P1 zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů a v případě, kdy je to nutné pro zachování výkonu státní správy a samosprávy.

Na zavedení pravidel nutných k výkonu ochrany osobních údajů nyní momentálně pracujeme a procházíme fází postupné implementace.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů: identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o poskytovaných službách, údaje z komunikace mezi ÚMČ P1 a subjekty údajů.

Osobní údaje zpracováváme především k následujícím účelům: plnění smluvních povinností, plnění právních povinností, plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů.

ÚMČ P1 zpracovává osobní údaje i k jiným účelům (např. marketingovým), avšak jen na základě souhlasu subjektu údajů. Poskytnutí souhlasu a osobních údajů je k těmto jiným účelům zcela dobrovolné a udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

Osobní údaje zpracováváme výhradně po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo po dobu stanovenou právními předpisy a vždy výhradně pro stanovený účel. Nikdy nedochází ke zpracování osobních údajů způsobem, který je s takovým účelem neslučitelný.

ÚMČ P1 kdykoliv v průběhu zpracování umožňuje subjektům údajů uplatnit svá práva, která jim přiznává GDPR a související právní předpisy. Mezi taková práva patří například: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (právo na zapomnění), právo na omezení zpracování, právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování příjemcům, právo na přenositelnost nebo právo vznést námitku.

ÚMČ P1 využívá při své činnosti i služeb odborných specializovaných osob. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaj výlučně v souladu s našimi pokyny.

ÚMČ P1 zajišťuje ochranu osobních údajů zejména prostřednictvím nastavení interních procesů, zabezpečení IT systémů, poskytováním školení zaměstnancům nebo prováděním pravidelného auditu.

 

Notifikace občanů

ÚMČ P1 provozuje Automatizovaný Systém Poskytování Informací, zkráceně A.S.P.I., kdy jsou občani Prahy 1 informováni o život ovlivňujících událostech – zvýšený stupeň povodňového nebezpečí, o termínech uzavírek a čištění, atd. Tyto informace jsou poskytovány na základě poskytnutého souhlasu elektronickou formou. V případě, že se pominuly důvody pro to, abyste byli i nadále informování, kontaktujte prosím DPO, který zajistí vymazání Vašich osobních údajů z tohoto notifikačního systému.

 

Zpracování audio a video záznamů na společenských a kulturních akcích

Upozorňujeme účastníky námi pořádaných společenských a kulturních akcí, že z konání těchto akcí pořizujeme multimediální záznam, který dále prezentujeme na našich webových stránkách a v mediálním prostoru. Účastník takové akce bere na vědomí, že tento záznam může být dále zpracováván, a to zejména ve veřejném zájmu a informovanosti občanů. Vysvětlujeme, že v takovém případě se jedná o pořízení obyčejných, běžných osobních údajů, k jejichž zpracování není potřeba souhlas fyzické osoby dle Nařízení (EU) 2016/679. I přesto se snažíme poskytnout ochranu osobních dat v rozsahu, na který má každá fyzická osoba nárok. Pokud si formu takového zpracování účastník nepřeje, musí tyto informace poskytnout pořadateli akce před zahájením konání akce. Účast na takové akci může být v takovém případě občanovi odmítnuta.

Pokud si občan po skončení akce prostřednictvím DPO požádá o stažení multimediálního záznamu z důvodu ochrany fyzické osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů a doloží, která osobní chráněná data požaduje chránit, provedeme všechny nezbytné kroky k nápravě dané situace.

DPO

V souvislosti s povinnostmi plynoucími z GDPR byl dne 1. 6. 2018 jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů neboli „DPO“ (Data protection officer). Jeho úkolem je monitorování souladu ÚMČ P1 s GDPR a ve spolupráci s našimi zaměstnanci je Vaším kontaktem u naší společnosti pro případné dotazy, připomínky, stížnosti a uplatnění práv týkající se ochrany osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je:

PhDr. Ing. Pavel Štursa
e-mail: pavel.stursa@praha1.cz
e-mail: gdpr@praha1.cz
tel.: 221 097 128

 

Městská část Praha 1
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 681/18
115 68 Praha 1

 

Případné dotazy, připomínky, stížnosti a uplatnění práv týkající se ochrany osobních údajů můžete rovněž zasílat prostřednictvím této webové stránky – formulář pro Vás momentálně připravujeme.