Když potřebujete řešit:

Nepřehlédněte:

Nejčastější dotazy

Kde si mohu pronajmout kancelářské prostory?

Veškeré volné nebytové prostory, vhodné k pronajmutí, které se nacházejí v nemovitostech svěřených Městské části Praha 1, jsou postupně vyvěšovány v nabídce volných nebytových prostorů, a to v souladu s § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. Nabídka je zveřejňována zhruba tak v šestitýdenních intervalech vždy kolem 1. nebo 15. dne kalendářního měsíce po dobu 15 dnů a zájemci si mohou na konkrétní vybraný nebytový prostor podat písemnou žádost. Rada městské části Praha 1 pak následně rozhodne o přidělení nebytového prostoru nejvhodnějšímu zájemci.

Nabídka volných nebytových prostorů je umístěna na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18. Nabídku volných nebytových prostorů v nemovitostech MČ Praha 1.

Doporučujeme Vám proto průběžně sledovat nabízené nebytové prostory na vývěsce, a to také v sekcích tzv. Permanentní vývěska a Záměry. Na uvedených stránkách je možné nastavit i tzv. „WOKO

Daně z nemovitosti? Kolik a kde platím? OSVČ a daně?

S tímto dotazem, který se týká odvodu daně z nemovitosti se, prosím, obraťte na finanční úřad. Podnikatel (OSVČ) nalezne užitečné informace vztahující se k dani z příjmu fyzických osob zde. 

Kde získá živnostenské oprávnění fyzická osoba nebo společnost? Kam musím společnost dále zapsat? Kdo zápis provádí?

Fyzická osoba

Ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi můžete u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.  Pokud je podání bez závad živnostenský úřad vydá do pěti pracovních dnů výpis z živnostenského rejstříku.

Právo podnikat Vám vzniká dnem ohlášení živnosti, v případě žádosti o koncesi dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Podrobný návod, jak ohlásit (požádat o) jednotlivé druhy živností, najdete na našich webových stránkách.

Právnická osoba

Ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi může společnost (právnická osoba) u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Pokud je podání bez závad živnostenský úřad vydá do pěti pracovních dnů výpis z živnostenského rejstříku.

Právo podnikat vzniká (již zapsané právnické osobě do veřejného rejstříku) dnem ohlášení živnosti, v případě žádosti o koncesi dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Podrobný návod, jak ohlásit (požádat o) jednotlivé druhy živností, najdete na našich webových stránkách.

Zápis do veřejného rejstříku

Právnické osobě, která ještě není zapsána do veřejného či obdobného rejstříku, vzniká právo podnikat až dnem zápisu této osoby do takovéhoto rejstříku. K podání návrhu zápisu do veřejného rejstříku (obchodní, spolkový apod.) slouží inteligentní formulář. Zápis provádí rejstříkový soud nebo notář.

Jak založit společnost

Průvodce založením a vznikem obchodní korporace (např. s.r.o. nebo a.s.) naleznete »zde.

Kde mi vydají povolení k výkonu tvůrčí činnosti (např. malíř obrazů, zpěvák, textař, herec, novinář)?

K výkonu tvůrčí činnosti se žádné oprávnění nevydává. Nejedná se ani o živnost. Osoba má pouze oznamovací povinnost vůči sociální a zdravotní správě (případně finančnímu úřadu pokud splňuje kritéria pro vstup do tzv. paušálního režimu), která může být splněna také prostřednictvím jednotného kontaktního místa. Návštěvu doporučujeme předem zarezervovat on-line.

Budu podnikat jako advokát nebo architekt nebo daňový poradce nebo lékař nebo fyzioterapeut nebo veterinář nebo umělec a potřebuji oznámit zahájení podnikání. Kde mohu tyto formality splnit?

Oddělení Jednotné kontaktní místo umožňuje vykonavatelům svobodných povolání splnit formality spojené se zahájením podnikání (oznámení příslušným orgánům veřejné moci) na jednom místě. Není podstatné, kde se nachází Vaše bydliště nebo sídlo. Nemusíte tak bloudit po všech možných místech či tápat komu oznámení zaslat.

Pokud vykonáváte komorové povolání ve smyslu zvláštního předpisu, (např. jste advokát, architekt, daňový poradce, lékař, zubní lékař, lékárník, veterinární lékař) případně vykonáváte jiné svobodné povolání (např. působíte jako herec, malíř, spisovatel, textař, zpěvák) či vykonáváte jinou povolenou ekonomickou činnost (např. jste restaurátor památek, zprostředkovatel práce, výkonný letec) můžete o oznámení o zahájení podnikání (určeno pro sociální a zdravotní správu) splnit také prostřednictvím Jednotného kontaktního místa v Praze 1. Návštěvu doporučujeme předem (online) zarezervovat (Živnostenský odbor / Jednotné kontaktní místo).

TIP pro živnostníky:

Držitel živnostenského oprávnění formality spojené se zahájením výkonu živnosti může splnit na libovolném obecním živnostenském úřadu. Podrobnosti se dozvíte např. zde.

Jsem živnostník, kde mohu oznámení o zahájení podnikání učinit?

Ani živnostníci nemusí bloudit po všech možných místech či tápat komu oznámení o zahájení podnikání zaslat. Stačí požádat zaměstnance živnostenského úřadu o předání této informace dotčeným úřadům. Tuto službu nabízí libovolný obecní živnostenský úřad. Na živnostenském úřadu můžete požádat např. o předání  oznámení o zahájení / přerušení / ukončení podnikání určené sociální a zdravotní správě. Např. pokud ohlašujete živnost nebo žádáte o koncesi, oznamujete přerušení (pokračování) živnosti, žádáte o zrušení živnostenského oprávnění, můžete požádat o předání předmětné informace také dotčeným úřadům (především sociální a zdravotní správě, a při paušálním režimu také finančnímu úřadu). Při zahájení podnikání, v okamžiku kdy ohlašujete živnost, můžete současně oznámit vstup do paušálního režimu. Podrobnosti naleznete zde.

Jak prokážu svou bezúhonnost?
 1. Občan ČR nebo osoba s trvalým pobytem na jejím území
 2. Občan jiného členského státu Evropské unie
 3. Občan třetího státu

1.  Občan České republiky nebo osoba s trvalým pobytem v ČR [§6 odst. 3 živnostenského zákona]

Občané České republiky nebo osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky bezúhonnost prokazují výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR. Výpis si vyžádá sám živnostenský úřad, tudíž jej tyto osoby nemusí k ohlášení nebo žádosti dokládat.

2. Občan jiného členského státu Evropské unie, EHP nebo Švýcarska  [§46 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona]

Občané jiných členských států Evropské unie prokazují bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným autoritou státu, jehož jsou občany nebo autoritou členského státu posledního pobytu. Tyto osoby mohou bezúhonnost prokázat také výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR s přílohou (obsahuje záznamy z členských států EU).

Důležité upozornění! Ne všechny členské státy přílohu poskytují. Seznam členských států, které přílohou neposkytují, naleznete »zde. [Jedná se o Portugalsko, Maďarsko, Finsko, Nizozemí a Itálii – občané těchto států musí požádat o vydání výpisu domovský členský stát]. Výše uvedené rejstříky (včetně RT ČR s přílohou) musí být k ohlášení nebo žádosti doloženy, pokud není členským státem posledního pobytu Česká republika.

Doklad je platný 3 měsíce od vydání.

Doklad o bezúhonnosti může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

3. Občan třetího státu [§46 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona]

Občané třetích zemí prokazují bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným autoritou státu, jehož jsou občany. Pokud by stát takovýto doklad nevydával (vydává většina zemí světa – seznam má úřad k dispozici) postačuje čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem. Výše uvedené doklady musí být k ohlášení nebo žádosti doloženy.

Doklad je platný 3 měsíce od vydání.

Jak prokazují neexistenci překážky provozování živnosti právnické osoby?
 1. Jak prokazuje neexistenci překážky česká právnická osoba?
 2. Jak prokazuje neexistenci překážky unijní právnická osoba, která v Česku zřizuje odštěpný závod?
 3. Jak prokazuje neexistenci překážky zahraniční právnická osoba z třetí země, která v Česku zřizuje odštěpný závod?

1. Právnická osoba se sídlem na území České republiky [§8 odst. 5 živnostenského zákona]

Česká právnická osoba neexistenci překážky provozování živnosti prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Výpis si vyžádá sám živnostenský úřad, tudíž jej nemusí česká právnická osoba k ohlášení nebo žádosti dokládat.

2. Právnická osoba se sídlem na území jiného členského státu EU, EHP a Švýcarska [§46 odst. 2 písm. a), b) živnostenského zákona]

Unijní právnická osoba neexistenci překážek provozování živnosti prokazuje výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušnou autoritou daného členského státu podle sídla právnické osoby.

Pokud by členský stát takovýto výpis nevydával (seznam má úřad k dispozici)lze doložit čestné prohlášení učiněné před notářem v zemi sídla, že u právnické osoby není překážka provozování živnosti podle §8 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Doklad je platný 3 měsíce od vydání.

3. Právnická osoba se sídlem mimo území EU [§46 odst. 2 písm. a), b) živnostenského zákona]

Zahraniční právnická osoba neexistenci překážek provozování živnosti prokazuje výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušnou autoritou daného státu podle sídla právnické osoby.

Pokud by stát takovýto výpis nevydával (seznam má úřad k dispozici – většina zemí takovýto výpis pravděpodobně nevydává)lze doložit čestné prohlášení učiněné před notářem v zemi sídla, že u právnické osoby není překážka provozování živnosti podle §8 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Doklad je platný 3 měsíce od vydání.

Musí být cizozemské listiny úředně ověřeny a úředně přeloženy?

Ano musí, ale na občany Evropské unie nebo unijní právnické osoby (společnost se sídlem v EU, EHP nebo Švýcarsku) se požadavek na ověření pravosti podpisu a razítka nebo překladu soudním tlumočníkem uplatní pouze v případě pochybností o jejich pravosti či správnosti. Doklad stačí přeložit do českého jazyka (neúředně).

Doklady předkládané občanem jiného než členského státu EU (občan třetího státu) nebo právnickou osobou se sídlem mimo území EU, musí být předloženy včetně jejich překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným v evidenci znalců a tlumočníků, pokud nebyly vydány v českém jazyce.  Rovněž pravost podpisu a razítka na dokumentech musí být ověřena.

Pokud je stát, který listinu vydal signatářem tzv. Haagské úmluvy, postačí tzv. apostila. Pokud stát není signatářem Haagské úmluvy, musí být dokument opatřen tzv. superlegalizací.

U států, se kterými má Česká republika uzavřenu příslušnou bilaterální smlouvu (dvoustranou úmluvu), se od ověření pravosti podpisu a razítka (podle výše uvedeného) na dokumentu upouští.  Podrobnosti naleznete na stránkách ministerstva vnitra nebo ministerstva zahraničních věcí.

Jakým způsobem mohu změnit sídlo?

O změnu sídla lze požádat na libovolném obecním živnostenském úřadě. Pokud budete změnu sídla zařizovat například za svojí družku či za svého druha, potřebujete plnou moc k jednání na živnostenském úřadě. Změnu sídla je nutné ohlásit a doložit souhlasem majitele pokud se liší od bydliště nebo pokud je bydliště na adrese sídla ohlašovny. Korespondenční adresa se může od sídla i bydliště lišit, ale je nutno ji ohlásit na živnostenský úřad.

Bližší informace Vám poskytne: Bc. Veronika Mokrá, vedoucí oddělení registrace na tel.: +420 221 097 456.

Společnosti (právnické osoby) změnu sídla řeší s rejstříkovými soudy. K podání do veřejného rejstříku (obchodní, spolkový apod.) slouží inteligentní formulář.

Jak si mohu zažádat o koncesi na taxislužbu?

Taxislužbu lze provozovat na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“. O živnostenské oprávnění můžete zažádat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění jsou v případě české fyzické osoby následující:

 • Splnění všeobecných podmínek provozování živnosti stanovených v §6 živnostenského zákona (tzv. plná svéprávnost a bezúhonnost).
 • Neexistence překážky provozování živnosti podle §8 živnostenského zákona.

K vyřízení žádosti je potřeba:

 • Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla, pokud se bude sídlo lišit od trvalého bydliště, prohlášení nesmí být starší 3 měsíců.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč při prvním vstupu do podnikání, 500,- Kč při dalším ohlášení živnosti/žádosti o koncesi (správní poplatek je možné uhradit v příjmové pokladně úřadu v hotovosti nebo bezhotovostní platbou).
 • Vyplnění přílohy vozidla (tzv. typ vozidla, spz atd.). Formulář dostanete k dispozici při podání žádosti u příslušného referenta.
 • Průkaz totožnosti.

Živnostenské oprávnění vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Živnostenský úřad žádá o stanovisko Odbor dopravních agend Magistrátu hl.m. Prahy (pokud je Vaše sídlo v Praze).

Dalším krokem, který musíte učinit (poté co získáte živnostenské oprávnění), je požádat příslušný dopravní úřad o zařazení vozidla, kterým hodláte zamýšlenou činnost vykonávat, do evidence vozidel taxislužby, vyřídit průkaz řidiče taxislužby a složit zkoušky z místopisu. Více informací Vám poskytne odbor dopravních agend, oddělení taxislužby.  Aktuality o taxislužbě naleznete »zde.

Jaké jsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství?

Poplatek za zvláštní užívání komunikace je vyměřován dle vyhlášky č. 5/2011 Sb., Hl. m. Prahy o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů. Výše poplatku se odvíjí od účelu záboru, který jste ve svém dotazu nespecifikovala.

Nejvíce užívané zábory a výše poplatků
Stavební zábor (ohrada, kontejner popř. lešení) 10,-Kč/m2/den
Kulturní akce 10,-Kč/m2/den
Reklamní akce 100,-Kč/m2/den
Běžné prodejní místo je zpoplatněno 40,-Kč/m2/den
Nejzatíženější lokality jsou zpoplatněné 50,- popř. 60,- Kč/m2/den

Pro úplnost dodáváme, že k tomuto poplatku (tzv. místní poplatek) je nutno vždy připočítat ve stejné výši platbu vlastníkovi komunikace z titulu nájemní smlouvy. V případě nějakých nejasností neváhejte kontaktovat: Pavla Kroftu, individuální prodej – výstavky, Tel.: 221 097 367.

Jaká řemesla jsou regulována?

Podle přílohy č. 1 k živnostenskému zákonu se za regulovaná řemesla (zájemce musí mimo splnění všeobecných podmínek prokázat rovněž splnění kvalifikačních předpokladů) považují tyto činnosti.

Jaké jsou podmínky pro zřízení a provoz živnosti v potravinářství (pekařství, cukrářství)?

K provozování pekařství potřebujete řemeslnou živnost „pekařství, cukrářství“. Jedná se o živnost, u které musíte splňovat všeobecné podmínky (plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu a bezúhonnost) tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je upravena v §21 nebo §22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (např. vyučení v oboru, 6letá praxe atd.).

Pokud nesplňujete odbornou způsobilost, můžete si při ohlášení živnosti ustanovit odpovědného zástupce, který odbornou způsobilost splňuje. Provozovna, kde bude živnost vykonávána, musí být k tomu účelu způsobilá podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon). Obecně se podnikání v potravinářství považuje za epidemiologicky závažnou činnost, tudíž je třeba dodržovat řadu potravinářských předpisů. Další informace k podnikání v potravinářství a výkonu epidemiologicky závažných činností naleznete »zde. 

Podrobný návod jak ohlásit živnost řemeslnou najdete na našich webových stránkách www.praha1.cz

Jak přeruším nebo zruším živnostenské oprávnění?

Přerušení živnosti

Živnostenské oprávnění můžete přerušit, ale je nutné vědět, na jak dlouhou dobu živnost přerušujete. Přerušení provozování živnosti lze zapsat do živnostenského rejstříku dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a přerušení živnosti končí dnem uvedeným v oznámení (§31 odst. 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).

Podání můžete učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Zrušení živnosti

Požádat o zrušení živnostenského oprávnění můžete na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě.  Postačí Vám k tomu pouze doklad totožnosti.

Co mám udělat proto, aby byla moje provozovna zařazena do Katalogu obchodu a služeb?

Katalog obchodu a služeb vychází 1x ročně. Aktuální stav uvedených provozoven je k 31.3., následné změny jako nové provozovny, změny otevírací doby atp. jsou uvedeny v prosincovém vydání Dodatek ke katalogu obchodu a služeb. V katalogu jsou zařazeny obchody a služby, které náleží k základní občanské vybavenosti. Dle ohlasu a přání občanů jsou po zvážení zařazovány nové druhy obchodů a služeb. V letošním roce jsou zařazeny nově lékárny, oční optiky, rámování obrazů.

Jsou zařazeny: biopotraviny, cukrárna, drogerie, kadeřnictví, květinářství, lékárna, maso – uzeniny, oční optika, ostatní služby – broušení nožů, čistírna, instalatérství, kominictví, kovářství, krejčovství, masáže, opravny všeho druhu, potřeby pro kutily, prádelna, provaznictví, rámování, sklenářství, tiskárna pro nevidomé, zámečnictví, železářství, ovoce – zelenina, pekařství, potraviny, supermarket, trafika.

V případě, že na území Prahy 1 podnikáte v některé z výše uvedených oblastí, napište pracovnicím radničního oddělení obchodu a služeb na obchody@praha1.cz . Budou Vás kontaktovat, Váš obchod navštíví, pořídí fotodokumentaci, zařadí do databáze obchodů a služeb MČP1, do 1 měsíce zařadí na interaktivní mapu obchodů a služeb. Následně budete zařazeni do dalšího vydání Katalogu obchodů a služeb. To vše je pro obchodníky výše uvedených oblastí na Praze 1 zcela zdarma. Je to forma podpory podnikatelům od Městské části Praha 1.

Chci provozovat stánek na frekventovaném místě v centru Prahy, co k tomu potřebuji?

V případě zájmu provozovat stánkový prodej, je nutné poslat žádost o zařazení do Tržního řádu, adresovanou na Odbor dopravy, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1.Žádosti jsou posuzovány 2x ročně, v dubnu a říjnu. Žádost musí obsahovat záměr, sortiment, vzhled prodejního místa ( foto, náčrtek, rozměry), vámi vybrané místo k umístění stánku, základní osobní údaje. Žádost posuzují příslušné odbory, komise a MHMP. Po schválení Tržního řádu budete o výsledku informováni.

Chtěl bych se svojí hudební skupinou vystupovat na Karlově mostě

Organizaci vystavování, prodeje a hudební produkce na Karlově mostě má na základě smlouvy s Městskou částí Praha 1 na starosti
Sdružení výtvarníků Karlova mostu se sídlem Karmelitská 20, Praha 1.

Sdružení se řídí Prodejním řádem Karlova mostu. Je zodpovědné za kulturní úroveň Karlova mostu a sdělí Vám, zda je předmět Vámi uvedeného podnikání pro Karlův most vhodný a další náležitosti.

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali? Napište nám…