Přihlášky se podávají:

 • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, ul. Vodičkova 18
 • poštou na adresu: Městská část, Praha 1, Úřad městské části Praha 1, Útvar tajemníka, oddělení personální Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Přihlášky lze zasílat elektronicky, jen pokud je to u pozice výslovně uvedeno!

Bližší informace k výběrovým řízením na milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici najdete v PDF příloze.

Aktuální nabídka:

Referent/ka oddělení bytů a nebytových prostor odboru technické a majetkové správy

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání; praxe v oblasti správy nemovitostí vítána;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 18.300,- až 27.500,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: komplexní agenda bytů a nebytových prostor; nájemní smlouvy; ukončování nájemních vztahů; evidence nájemců v nemovitostech svěřených MČ Praha 1; příprava podkladů pro veřejná výběrová řízení na pronájem prostor; stanoviska k žádostem o podnájmy; přechod nájmu; prověřování žádostí o souhlas s dohodou o výměně bytů apod.

Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 7. 10. 2019!

Referent/ka spisové služby

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 8. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 18.300,- až 27.500,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty; zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád); provádění dílčích specializovaných archivních pořádacích a zpřístupňovacích prací podle stanovené metodiky; provádění dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů (skartační řízení) apod.;

Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 7. 10. 2019!

Vedoucí oddělení kontroly odboru péče o veřejný prostor

Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů 21.480,- až 32.290,-; zvláštní příplatek za soustavnou kontrolní činnost; osobní ohodnocení;
Popis práce: koordinace kontrolního oddělení odboru s agendami zejm. na úseku životního prostředí a dopravy (např. zvláštní užívání pozemních komunikací, ochrana zvířat proti týrání, oblast nakládání s odpady atd.);

Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 30. 9. 2019!

Vedoucí oddělení Jednotné kontaktní místo v živnostenském odboru

Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu; velmi dobrá znalost cizího jazyka (AJ);
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 21.500,- až 32.300,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: koordinace Jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb; poskytování informací k podání žádostí o udělení oprávnění k poskytování služeb; informace o požadavcích týkajících se přístupu k činnosti v jiných členských státech EU; poskytování kontaktních údajů spolků nebo jiných právnických osob, vč. Evropské sítě spotřebitelských středisek; poskytování informace o regulaci povolání apod.

Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 30. 9. 2019!

Právník oddělení právního, kontroly a stížností útvaru tajemníka

Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu v oboru právo;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 21.500,- až 32.300,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování specializovaných odborných činností v oblasti majetkové a majetkoprávní; právní poradenství a konzultace v rámci úřadu se zaměřením na správu obecního majetku apod.

Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 4. 10. 2019!

Referent/ka – zpracovatel/ka přestupků odboru dopravně správních agend

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelní praxe 19.700,- až 29.700,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: provádění úkonů v řízení o přestupcích, spáchaných narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území MČ Praha 1; projednávání přestupků a rozhodování o nich;

Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 4. 10. 2019!

Referent/ka oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 18.230,- až 27.420,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: povolování zvláštního užívání pozemních komunikací v 1. stupni správního řízení; zpracování podkladů pro stanovení trvalé a přechodné místní úpravy dopravního režimu; souhlasy k vjezdu vozidel na pěší zónu apod.

Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 4. 10. 2019!

Kurátor/ka pro děti a mládež

Nejdůležitější požadavky: Vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání ze studijního programu zaměřeného na sociální práci a příbuzné obory.
Platové zařazení: 11. platová třída
Popis práce: Zástup za rodičovskou dovolenou na 0,5 úvazku

Další požadavky a náležitosti – PDF

Podávejte do 20. 9. 2019!

Referent/ka – kontrolor/ka kontrolně správního oddělení Odboru živnostenského

Nejdůležitější požadavky: Min. vyšší odborné vzdělání; aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka.
Platové zařazení: 10. platová třída
Popis práce: Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem a na dodržování podmínek provozování živnosti uložené v rozhodnutí o uložení koncese.

Oddělení kontrolně správní dále provádí dozor nad dodržováním ochrany spotřebitele a vedení správního řízení o uložení pokuty, o pozastavení provozování živnosti či o zrušení živnostenského oprávnění.

Další požadavky a náležitosti – PDF

Podávejte do 20. 9. 2019!

Referent/ka kontrolně správní oddělení Odboru živnostenského

Nejdůležitější požadavky: Minimálně vyšší odborné vzdělání; aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka
Platové zařazení: 10. platová třída
Popis práce: Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem a na dodržování podmínek provozování živnosti uložené v rozhodnutí o uložení koncese.

Oddělení kontrolně správní dále provádí dozor nad dodržováním ochrany spotřebitele a vedení správního řízení o uložení pokuty, o pozastavení provozování živnosti či o zrušení živnostenského oprávnění.

Další požadavky a náležitosti – PDF

Podávejte do 20. 9. 2019!

Sociální pracovník/ce – sociální kurátor/ka

Nejdůležitější požadavky: Vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání ze studijního programu zaměřeného na sociální práci a příbuzné obory.
Platové zařazení: 11. platová třída
Popis práce: Základních činností Oddělení sociální péče a služeb:

 • komplexní výkon agendy péče o seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů,
 • bytová problematika, domovy s pečovatelskou službou,
 • poskytování sociálně právního poradenství a sociální pomoci,
 • veřejné opatrovnictví osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům,
 • výkon kolizního opatrovnictví,
 • poradenství ke službám sociální péče,
 • poradenství ke službám sociální prevence,
 • zprostředkování sociálních služeb,
 • terénní služby,
 • a další činnosti.

Další požadavky a náležitosti – PDF

Podávejte do 20. 9. 2019!

Vedoucí oddělení veřejných zakázek

Nejdůležitější požadavky: Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském stupni
Platové zařazení: 11. platová třída
Popis práce: Komplexní zabezpečování úkonů veřejného zadavatele veřejné zakázky.

Další požadavky a náležitosti – PDF

Podávejte do 16. 9. 2019!