Složení

Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Petr Burgr
Místopředseda
David Hanzlík
Tajemník
Adriana Bubeníková
Členové
MUDr. Jiří Kučera
Jaroslava Nárožná
David Skála
Pavel Smeták
David Pešek Dvořák
Martin Královský
Ivan Bednář

Termíny jednání:

6. jednání dne 18. prosince 2019 v 16:00 hodin v Malostranké besedě
5. jednání dne 23. října 2019 v 15:00 hodin v Malostranské besedě
4. jednání dne 28. srpna 2019 od 15:00 hodin v Malostranské besedě
3. jednání dne 17. června 2019 od 15:30 hodin na Střeleckém ostrově
2. jednání dne 17. dubna 2019 od 16:00 hodin v Malostranské besedě
1. jednání dne 20. února 2019 od 16:00 hodin v Malostranské besedě

Další termíny budou upřesněny vždy po skončení posledního jednání.

Statut

I.

Právní postavení Programové rady

 1. V souladu článkem 2.5. Smlouvy o smlouvě budoucí (dále jen „Smlouva“) uzavřenou mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 1 se sídlem Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1, IČ: 00063410  (dále jen „Pronajímatel“), a společností Malostranská beseda, a.s., se sídlem U Lužického semináře 99/22, IČ: 279 53 921, jako nájemcem (dále jen „Nájemce“) všech provozů předmětu nájmu /dále jen „Předmět nájmu“)/ ze dne 5.3.2009 se vydává následující Statut Programové rady Malostranské besedy (dále jen „Statut“).
 2. Programová rada Malostranské Besedy (dále jen „Programová rada“) je poradním orgánem Pronajímatele a Nájemce v otázkách programového využití všech provozů Předmětu nájmu s souladu se Smlouvou a sestávající jak ze zástupců Pronajímatele, tak ze zástupců Nájemce, a to včetně  významných představitelů oborů, v nichž Nájemce uskutečňuje své činnosti v prostorách Předmětu nájmu. Jejím cílem je dbát na udržování vysoké umělecké úrovně programového využití Předmětu nájmu.

II.

Kompetence Programové rady

 1. Programová rada v souladu se Smlouvou dozírá nad souladem obsahové náplně programového využití Předmětu nájmu s kulturní úrovní obsahové náplně programového využití Předmětu nájmu a průběžně ho posuzuje, případně pak vznáší výhrady k obsahové náplni programového využití Předmětu nájmu. Programová rada může na nájemci požadovat informace ve věci obsahové náplně programového využití Předmětu nájmu. Nájemce každoročně předkládá Radě městské části Praha 1 dramaturgický plán , týkající se programového využití Předmětu nájmu, k jeho schválení.
 2. V případě, že Programová rada nebude souhlasit s programovým využitím provozů Předmětu nájmu té které konkrétní obsahové náplně programového využití Předmětu nájmu, takovýto svůj nesouhlas bude předně řešit s Nájemce formou požadavku bezodkladné změny takovéto konkrétní obsahové náplně programového využití Předmětu nájmu. Pokud Nájemce neuposlechne takovémuto požadavku Programové rady, bude Programová rada nucena svůj požadavek na změnu oné konkrétní obsahové náplně programového využití Předmětu nájmu sdělit Radě městské části Praha 1 na jejím nejbližším zasedání, a to se žádostí, aby Rada městské části Praha 1 celou záležitost projednala a zaujala k ní své stanovisko z titulu odpovědného zástupce Pronajímatele.

III.

Složení Programové rady

 1. Programová rada je desetičlenná, přičemž pět jejích členů vždy tvoří osoby jmenované Pronajímatelem a dalších pět členů osoby jmenované Nájemcem, jinak řečeno pět míst v Programové radě je vždy obsazováno zástupci určenými Pronajímatelem a dalších pět členů míst v Programové radě je vždy obsazováno zástupci určenými Nájemcem. Osoby určené Pronajímatelem jmenuje a odvolává Rada městské části Praha 1, osoby určené Nájemce jmenuje a odvolává představenstvo Nájemce.
 2. Programová rada si ze svého středu volí svého předsedu a místopředsedu. Předsedou Programové rady je vždy zástupce jmenovaný Pronajímatelem, jímž je vždy člen Rady městské části Praha 1 zodpovědný za kulturu Městské části Praha 1, a místopředsedou Programové rady je vždy zástupce jmenovaný Nájemcem. Pokud by Nájemce neurčil místopředsedu Programové rady, nebude to mít žádné právní důsledky na výše v čl. II. tohoto Statutu uvedené kompetence Programové rady.

IV.

Práva a povinnosti členů Programové rady

 1. Funkční období člena Programové rady je jednoleté, přičemž člen Programové rady může být jmenován opakovaně. Funkce člena Programové rady skončí až dnem, kdy bude na jeho místo jmenován nový člen. Členství v Programové radě končí odvoláním člena Programové rady, odstoupením člena Programové rady, smrtí člena Programové rady či zánikem Programové rady jako celku. V případě odvolání člena Programové rady nebo odstoupení člena Programové rady skončí funkce člena Programové rady až dnem, kdy bude na jeho místo jmenován nový člen.
 2. Člen Programové rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen to písemně oznámit, byl-li jmenován Pronajímatelem, Radě městské části Praha 1, a byl-li jmenován Nájemcem, představenstvu Nájemce (dále jen „Příslušný orgán“). Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení člena Programové rady projednal nebo měl projednat Příslušný orgán, jemuž mělo být a také bylo odstoupení písemně oznámeno. Příslušný orgán odstoupení člena Programové rady projedná na svém nejbližším zasedání poté, co mu bude odstoupení z funkce doručeno. Jestliže člen Programové rady oznámí své odstoupení na zasedání Příslušného orgánu, končí výkon jeho funkce člena Programové rady uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li Příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
 3. Člen Programové rady může být Příslušným orgánem odvolán zejména pro hrubé porušení svých členských povinností, které má k Programové radě.
 4. Členové Programové rady jsou povinni vykonávat svou funkci v Programové radě aktivně, s péčí řádného hospodáře, a to s cílem udržení vysoké kulturní úrovně obsahové náplně programového využití Předmětu nájmu. Členové Programové rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Pronajímateli či Nájemci způsobit škodu.
 5. Členství v Programové radě je vykonáváno bez jakéhokoliv nároku na odměnu.

V.

Tajemník Programové rady

Tajemník Programové rady zajišťuje administrativu Programové rady. Do funkce je jmenován a případně též z funkce odvolán Radou městské části Praha 1, přičemž se vždy jedná o zaměstnance Úřadu městské části Praha 1. Ustanovení článku IV. Statutu  se na tajemníka Programové rady jinak vztahují přiměřeně.

VI.

Jednání Programové rady

Jednání Programové rady podrobněji rozvádí Jednací řád Programové rady Malostranské besedy.