Každá žádost o spoluúčast musí obsahovat následující dokumenty (podrobnosti naleznete v dokumentu Zásady pro spoluúčast 2022):

  1. Oficiální dopis (žádost)
  2. Vyplněný formulář „Žádost o spoluúčast PO (FO)“
  3. Rozvedení ke stručnému popisu akce (anotaci) a program akce
  4. Přínos akce pro občany Prahy 1, jaké konkrétní benefity budou pro různé generace občanů Prahy 1 připraveny, popis, jakým způsobem budou občané P1 informováni o konání akce
  5. Podrobný rozpočet akce, tj. položkový rozpis nákladů a příjmů
  6. Doklad o právní subjektivitě pořadatele akce nesmí být starší 3 měsíců tj. doklad je předkládán v jednom originále ne starším 3 měsíců. Internetový výpis je možný.
  7. Doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele akce. Jedná-li za pořadatele akce jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle předloženého dokladu, musí předložit plnou moc ne starší 3 měsíců, udělenou příslušným oprávněným orgánem, resp. osobou, a to v originále nebo stejnopise s úředním ověřením jeho pravosti

Žádost (oficiální dopis, formulář, povinné přílohy) se předkládá:
v tiskové podobě – Mgr. Terezie Radoměřská, starostka, Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1

Před oficiálním podáním žádosti je možné žádost po formální stránce zkontrolovat u vedoucí odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů MČ P1 – paní Linda Klečková, tel: 221 097 212, e-mail: linda.kleckova@praha1.cz

Žádost musí být podána v tištěné podobě nejpozději 60 kalendářních dnů před konáním akce.

Maximální možná požadovaná částka činí 50.000,- Kč.

Důrazně upozorňujeme na body l) a m) odstavce I. „Obecná ustanovení“ platných Zásad o spoluúčasti, které se týkají povinnosti vést účetní závěrky ve Sbírce listin. S žadatelem o spoluúčast, který tuto zákonnou povinnost neplní, nemůže být být uzavřena smlouva o spoluúčasti

Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí o spoluúčast pro rok 2023
Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí o spoluúčast pro rok 2022
Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí o spoluúčast pro rok 2021
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí o spoluúčast pro rok 2020
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2020
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2019
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2018
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2017
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2016
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2015
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2014