Rada městské části Praha 1 zřídila svým usnesením č. UR18_1371 ze dne 27.11.2018, podle § 101 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, komise jako své iniciativní a poradní orgány.

Jednání komisí jsou neveřejná a dle Jednacího řádu komisí (schválen usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR11_0577 ze dne 10.05.2011, změněn v čl. 3 odst. 5 usnesením č. UR12_0545 ze dne 10.04.2012) se komise svolávají podle potřeby nebo podle předem stanoveného harmonogramu, zpravidla však jednou za 14 dní.
Jednání svolává tajemník komise na pokyn předsedy, který určuje místo, čas a pořad jednání komise.

Dle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, má občan Městské část Praha 1, který dosáhl věku 18 let, právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání komisí rady městské části a pořizovat si z nich výpisy.

 

HARMONOGRAMY JEDNÁNÍ naleznete vždy pod příslušnou komisí.