Jednání komisí jsou zpravidla veřejná, neveřejné jednání komise vyhlásí po poradě v komisi její předseda a dle Jednacího řádu komisí (novela schválena usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR19_0866 dne 16.09.2019 + změna v čl. 2 schválená usnesením č. UR20_0293 ze dne 09.03.2020 + změna schválená usnesením č. UR20_1209 dne 13.10.2020 – vložení nového čl. 4 Jednání komise formou videokonference + změny schválené usnesením č. UR21_0562 ze dne 17.05.2021 – v čl. 3 bod 2, v čl. 4 bod 1 a nový bod 2 v čl. 4) jsou komise svolávány podle potřeby nebo podle předem stanoveného harmonogramu, zpravidla však jednou za měsíc.
Jednání svolává tajemník komise na pokyn předsedy, který určuje místo, čas a pořad jednání komise. Jednání komise řídí vždy předsedající (předseda, místopředseda nebo pověřený člen komise).

Veřejnost, která se účastní jednání, může do jednání vstupovat pouze na výzvu předsedajícího. O neveřejnosti bodu programu lez rozhodnout už při jeho schvalování. Porada o závěru k bodu neveřejnosti jednání a hlasování samotné jsou veřejné.

Jednání komise může probíhat  v odůvodněných případech (nouzový stav, opatření vydaná na základě krizového nebo pandemického zákona, nařízená karanténa povinná izolace dle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo jiného právního předpisu) prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference).

Dle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, má občan Městské část Praha 1, který dosáhl věku 18 let, právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání komisí rady městské části a pořizovat si z nich výpisy.