VOLEBNÍ DISPEČINK v době voleb

informace k volbám, nahlášení návštěvy s přenosnou volební schránkou a jiné

tel.: 221 097 397

Navigace do volebních místností

Aplikace pro navigaci voličů do volebních místností

https://kudykvolbam.iprpraha.cz/

KDY PROBĚHNOU VOLBY DO PARLAMENTU ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech:

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod.

a v sobotu 9. října 2021 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO OBČANY MČ PRAHA 1 K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2021

OVĚŘENÍ ZÁPISU V SEZNAMU VOLIČŮ

Každý volič s trvalým pobytem v Praze 1 si po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) může u Odboru občansko správních agend, oddělení správního řízení Úřadu městské části Praha 1, detašované pracoviště Vodičkova 32, 2. patro (Ing. Sodomková) nebo oddělení služeb a informací
(PhDr. Mgr. Raimanová) ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky, vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana, rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých.

HLASOVACÍ LÍSTKY

Hlasovací lístky pro voliče bydlící na Praze 1 jsou distribuovány prostřednictvím České pošty a.s., a voliči je obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb do svých schránek. Součástí hlasovacích lístků je i informační leták s vyznačeným číslem a sídlem volebního okrsku. V případě, že hlasovací lístky volič neobdrží, hlasovací lístky obdrží v den voleb přímo ve volební místnosti.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

OKRSKY A SÍDLA VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je na území městské části Praha 1 zřízeno celkem 21 volebních okrsků. Informaci o tom, ve kterém volebním okrsku je volič veden (dle adresy trvalého pobytu) obdrží volič společně s doručenými hlasovacími lístky, popř. ve dnech voleb  na volebním dispečinku nebo si je bude moci sám vyhledat na webových stránkách úřadu, v sekci volby (vyhledávač volebních místností bude aktivovaný až ve dnech voleb).

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do PSP ČR 2021 – PDF

AKTUÁLNÍ PŘEHLED VOLEBNÍCH OKRSKŮ S ADRESOU VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

Přehled bezbariérovosti jednotlivých volebních místností – DOC

Došlo ke změně v sídle jedné volební místnosti a to u okrsku č. 1012.

okrsek č.

Sídlo volební místnosti

1001

Pobočka Městské knihovny v Praze – Pohořelec, Pohořelec 111/25                              

1002

Malostranská základní škola, Josefská 626/7

1003

Malostranská základní škola, Josefská 626/7                                                                 

1004

SPŠ Grafická, budova Maltézské náměstí 472/16

1005

Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 457/3                                                                  

1006

Akademie věd ČR, vchod Národní 1009/5                                                                                

1007

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4

1008

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4

1009

ZŠ Curieových, budova Dušní 886/19

1010

ZŠ Curieových, budova Dušní 886/19

1011

Veselá škola ZŠ a ZUŠ, Soukenická 1088/10

1012

SPŠ sdělovací techniky, budova Malá Štupartská 977/8                                          ZMĚNA SÍDLA !!!

1013

ZŠ Curieových, budova Dušní 886/19

1014

ZŠ J.G.Jarkovského, budova Klimentská 1550/38                                                     

1015

ZŠ J.G.Jarkovského, budova Klimentská 1550/38                                                    

1016

ZŠ Vodičkova, budova Jindřišská 974/32

1017

OŘ Městské policie Praha 1, Opletalova 1441/19

1018

Úřad MČ P1, Vodičkova 681/18

1019

ZŠ Vodičkova, budova Vodičkova 683/22                                                                      

1020

ZŠ Vodičkova, budova Vodičkova 683/22                                                                      

1021

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, budova Vojtěšská 216/13

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz. Na voličský průkaz lze volit v jakémkoliv volebním okrsku na celém území České republiky nebo na zastupitelském úřadě v zahraničí.

Žádost o voličský průkaz lze podat:

I. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Podání žádosti v listinné podobě musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021 (na adresu Úřad MČ Praha 1, Odbor občansko správních agend, oddělení služeb a informací, Vodičkova 18, 115 68  Praha 1).

Tiskopis žádosti o voličský průkaz je zveřejněn na webových stránkách úřadu v sekci VOLBY.

Úřední ověření podpisu voliče provádějí:

1. úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,

a) krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst  a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady,

b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky.

2. notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí;

II. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;

Žádost v elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021 do 16.00 hod. (ID Úřadu MČ Praha 1 – b4eb2my).

III. osobně;

V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 06.10.2021 do 16.00 hodin. Voličské průkazy na „počkání“ se mohou vydávat až 15 dní přede dnem voleb, tj. od 23. září 2021 do 6. října 2021 (do 16.00 hod.).

V rámci Úřadu městské části Praha 1 vykonává agendu vydávání voličských průkazů a ověřování podpisů Odbor občansko správních agend, oddělení služeb a informací, Informační centrum v přízemí budovy (pravá strana), Vodičkova 18, Praha 1, konkrétně vedoucí oddělení PhDr. Mgr. Raimanová Monika, DiS. MBA., popř. Alena Cicvárková tel: 221 097 280).

Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve od čtvrtka 23.09.2021 a to buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí – vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Kompletní postup, kdy a jak si o voličský průkaz zažádat, naleznete v následujícím dokumentu:

Informace – voličský průkaz.doc

Formulář naleznete v následujícím dokumentu:

Žádost_o_voličský_průkaz.doc

Zvláštní způsob hlasování (voliči v karanténě nebo v izolaci)

Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování. Zákon č. 296/2021 Sb. též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro výše uvedené skupiny voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

Plakáty ke zvláštnímu způsobu hlasování ke stažení

NÁVŠTĚVA S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU

Volič, který ze závažných, zejména zdravotních důvodů, se nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky, na Odbor občansko správních agend, oddělení služeb a informací Úřadu městské části Praha 1 – tel. 221 097 647 (PhDr. Mgr. Raimanová), nebo oddělení správního řízení – tel. 221 097 397 (Ing. Sodomková) nebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi.

KARANTÉNA – COVID 19

Voliči, kteří budou v karanténě či izolaci kvůli nemoci Covid-19 bude umožněno volit.  Způsoby zůstávají stejné jako při volbách v loňském roce, tedy hlasování drive-in, v uzavřeném pobytovém zařízení nebo do zvláštní přenosné volební schránky. Základním principem zvláštních způsobů hlasování zůstává, že volič s nařízenou karanténou nebo izolací nepřichází do kontaktu s běžnou okrskovou volební komisí. Do omezeného kontaktu přijde pouze s komisí speciální, která je vybavena ochrannými pomůckami. Rovněž hlasovací lístky odevzdané těmito voliči sčítá speciální komise na krajském úřadu. Kombinace tří způsobů hlasování pak zaručuje, že ve volbách budou moci hlasovat i ti voliči, kterým bude karanténa nebo izolace nařízena ještě ve čtvrtek volebního týdne. Bližší informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách našeho úřadu, popř. na stránkách MHMP.

MOŽNOST VOLIT V NEMOCNICI NEBO JINÉM OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ

  1. dlouhodobý pobyt ve zdravotnickém či jiném zařízení: osoba stojící v čele tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatit své volební právo – volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise. Hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním. Volič hlasuje pro kandidáty z volebního kraje, ve kterém je zařízení umístěno.
  2. krátkodobý pobyt ve zdravotnickém či jiném zařízení, nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dnech voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 6. října 2021 (16.00 hod.), je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva. Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení,
a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

UŽITEČNÉ ODKAZY ČI INFORMACE

V případě jiných dotazů se můžete obracet na Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení Úřadu městské části Praha 1, buď osobně – detašované pracoviště Vodičkova 32, Praha 1 (2. patro) v úřední dny: PO, ST od 08.00 – 18.00 hod. nebo telefonicky 221 097 397, 221 097 190 (Bc. Ručka, Ing. Sodomková).

Kompletní informace k volbám naleznete na odkaze:

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx