Komise obecního majetku

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Martin Motl
Zástupce předsedy
Patricia Cipro
Tajemník Telefon E-mail
Naděžda Valentová 221 097 535 Nada.valentova@praha1.cz
Členové
Adam Zábranský
David Bodeček David.bodecek@praha1.cz
Štěpán Mairovský
Jiří Počarovsý
Vladan Brož Vladan.broz@praha1.cz
Kamil Vavřinec Mareš
Karel Grabein Procházka Karel.grabein@praha1.cz
Jan Votoček Jan.votocek@praha1.cz
Vladimír Mařík Vladimir.marik@praha1.cz
Pavel Světlík
Tomáš Pacner

Harmonogram jednání: 1x za 14 dní od 15:00 hod. (středa)

7. jednání dne 24.04.2019
6. jednání dne 10.04.2019
5. jednání dne 27.03.2019
4. jednání dne 13.03.2019
3. jednání dne 27.02.2019
2. jednání dne 30.01.2019
1. jednání dne 16.01.2019

Další termíny jednání: 22.05., 05.06., 19.06.

Statut Komise obecního majetku

Komise obecního majetku (dále též jen „komise“) je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 1 (dále jen RMČ) pro oblast nakládání s nemovitými věcmi svěřenými do správy Městské části Praha 1 hlavním městem Prahou (dále též jen „majetek“).

Svoji činnost vykonává prostřednictvím svých členů v souladu se schváleným jednacím řádem.

V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1, či externích odborníků na konkrétní problematiku, popř. jiných komisí, působících v rámci MČ Praha 1.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty a připomínky v oblasti nakládání s majetkem. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise:

 • projednává nakládání s majetkem, s výjimkou pronájmů bytů ve výhradním vlastnictví MČ Praha 1, tj. zejména
  • podmínky záměrů na pronájem majetku
  • žádosti o změny doby nájmu, osoby nájemce nebo účelu nájmu
  • žádosti o snížení nájemného, slevy na nájemném z důvodu snížené uživatelnosti,
  • návrhy na úpravy a opravy majetku apod.
 • na návrh kompetentního radního projednává individuální žádosti o prodeje majetku (včetně případného prodeje majetku funkčně souvisejícího, nebo včetně jiného smluvního zajištění těchto „funkčních celků“),
 • projednává návrhy nakládání se spoluvlastnickými podíly na majetku, respektive s byty a nebytovými prostory v případech, kdy Městská část Praha 1 nakládá s majetkem z pozice spoluvlastníka
 • projednává návrhy na ostatní zcizování majetku (darování, směna apod.),
 • projednává návrhy na nabytí majetku,
 • projednává a navrhuje výpůjčky majetku,
 • projednává  žádosti týkající se změny kolaudačního rozhodnutí, slučování bytů, přisloučení společných prostor k bytu, přisloučení nebytových prostor k bytu, atp.
 • projednává svěření nebo odnětí nemovitých věcí do nebo z majetku Městské části
  Praha 1,
 • projednává návrhy postupu v případě zhodnocení, anebo jiných úprav majetku svěřeného Městské části Praha 1 třetí osobou,
 • projednává přípravu a vytváří podmínky pro výběrová řízení, projednává a posuzuje nabídky zejm. na pronájem a prodej majetku, a vydává doporučení dalšího postupu orgánům MČ Praha 1,
 • projednává zatížení majetku věcnými břemeny (reálná břemena a služebnosti) na straně povinného i oprávněného a vydává doporučení dalšího postupu Radě MČ
  Praha 1,
 • projednává návrhy na uzavření pachtovní smlouvy k majetku (ať už pro MČ P1 z pozice propachtovatele nebo pachtýře) nebo její změny a vydává doporučení dalšího postupu orgánům MČ Praha 1,
 • projednává koncepční návrhy hospodaření s majetkem a vydává doporučení dalšího postupu orgánům MČ Praha1,
 • projednává v případech soudních sporů souvisejících s majetkem návrhy na další postup věci a vydává doporučení dalšího postupu orgánům MČ Praha 1,
 • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 1, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 1 a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení,
 • vyvíjí úsilí o rekolaudaci volných nebytových prostorů na byt,
 • projednává pravidla vymáhání pohledávek a prevence jejich vzniku.