Spoluúčast Městské části Praha 1 při pořádání akcí v oblasti kultury a volného času pro rok 2024 z důvodu Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Každá žádost o spoluúčast musí obsahovat následující dokumenty (podrobnosti naleznete v dokumentu Zásady pro spoluúčast 2024):

  1. Vyplněný formulář „Žádost o spoluúčast – Kultura a volný čas – z důvodu Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství hl. m. Prahy“.
  2. Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace na zábor veřejného prostranství od Odboru dopravy MČ Praha 1 na požadovanou akci nebo Smlouvu o výpůjčce mezi Městskou částí Praha 1 a žadatelem dané akce.
  3. Doklad o právní subjektivitě pořadatele akce nesmí být starší 3 měsíců, tj. doklad je předkládán v jednom originále ne starším 3 měsíců, přičemž i internetový výpis je považován za originální doklad.
  4. Doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele. Jedná-li za pořadatele akce jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle předloženého dokladu o právní subjektivitě (bod 6), musí předložit plnou moc ne starší 3 měsíců, udělenou příslušným oprávněným orgánem, resp. osobou, a to v originále nebo stejnopise s úředním ověřením jeho pravosti.

Žádost (oficiální dopis, formulář, povinné přílohy) se předkládá:
v tištěné podobě nebo datovou schránkou – Bc. Linda Klečková, vedoucí Odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů, Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1.

Před oficiálním podáním žádosti je možné žádost po formální stránce zkontrolovat, e-mail: linda.kleckova@praha1.cz

Žádost musí být podána v tištěné podobě či prostřednictvím datové schránky nejpozději 30 kalendářních dnů před konáním akce.

Maximální možná požadovaná částka činí 5.000,- Kč.

Důrazně upozorňujeme na body l) a m) odstavce I. „Obecná ustanovení“ platných Zásad o spoluúčasti, které se týkají povinnosti vést účetní závěrky ve Sbírce listin. S žadatelem o spoluúčast, který tuto zákonnou povinnost neplní, nemůže být být uzavřena smlouva o spoluúčasti.

Žádost, která nebude splňovat veškeré formální náležitosti, nebude projednávána.

Žádosti budou přijímány pouze k akcím, které jsou jednorázového charakteru. Pravidelně se opakující či tradiční akce je nutné zahrnout do dotačního řízení.Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí o spoluúčast pro rok 2024

Zásady pro rok 2024 jsou platné od 1. 11. 2023.

  • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_1170 ze dne 10. 10. 2023 – PDF
  • Zásady pro spoluúčast Městské části Praha 1 při pořádání akcí v oblasti kultury a volného času pro rok 2024 z důvodu Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – DOC
  • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2024 – DOC
  • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2024 – DOC