V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Petr Scholz petr.scholz@praha1.cz
Místopředseda
Tereza Žáčková – Motalová
Tajemník Telefon E-mail
Olga Jirasová 221 097 220 olga.jirasova@praha1.cz
Členové
Fay Frydrýnová
Alena Měšťák Fraňková
Zdeňka Kulišová
Irena Ilková
Karel Erben
Martin Špaček martin.spacek@praha1.cz
Jitka Nazarská jitka.nazarska@praha1.cz

Harmonogram jednání: 2x za měsíc od 16:00 hod. (úterý)

6. jednání komise dne 27.10.2020 – Program (náhradní termín)
5. jednání komise dne 20.10.2020 – Program (jednání ZRUŠENO)
5. jednání komise dne 06.10.2020 – Program (jednání ZRUŠENO bez náhrady)
4. jednání komise dne 22.09.2020 – Program
4. jednání komise dne 08.09.2020 – Program (jednání ZRUŠENO bez náhrady)
3. jednání komise dne 23.06.2020 – Program, Zápis
2. jednání komise dne 09.06.2020 – Program, Zápis
1. jednání komise dne 26.05.2020 – Program, Zápis (náhradní termín)
1. jednání komise dne 17.03.2020 – Program (jednání ZRUŠENO)

Další termíny na 2. pololetí 2020
3. listopadu (212), 24. listopadu (201), 8. prosince (zasedací místnost v pasáži)

Statut Komise sociální

Komise sociální je iniciativním a poradním orgánem Rady MČ Praha 1 (dále jen RMČ).

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1, či externích odborníků na konkrétní problematiku, popř. jiných komisí působících v rámci MČ Praha 1.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává záležitosti týkající se sociální politiky. Doporučuje RMČ Praha 1 návrhy na řešení.

Působnost Komise sociální:

 1. Monitoruje sociální situaci rodin s dětmi, neúplných rodin, handicapovaných a starších občanů s trvalým bydlištěm v Praze 1 a dalších ohrožených skupin občanů, identifikuje problémové situace a navrhuje RMČ Praha 1 řešení.
 2. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu MČ Praha 1 v sociální oblasti a k rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha. Navrhuje případné změny.
 3. Projednává žádosti o poskytnutí jednorázové finanční pomoci jednotlivcům s trvalým bydlištěm v  Praze 1, kteří se ocitli v akutní sociální nouzi a vyčerpali již veškeré své možnosti, a doporučuje své návrhy na čerpání ze Sociálního fondu RMČ Praha 1 ke schválení.
 4. Podílí se na vytváření kritérií pro dotační program MČ Praha 1 v sociální oblasti a doporučuje své návrhy na poskytnutí dotace RMČ Praha 1 ke schválení.
 5. Monitoruje a kontroluje využití  finančních prostředků z  dotačních programů v sociální  oblasti, schválených ZMČ Praha 1.
 6. Spolupracuje s nestátními organizacemi.
 7. Doporučuje využití obecního majetku pro potřeby sociální sféry na základě žádostí organizací poskytujících sociální služby pro občany z MČ P1.
 8. Spolupracuje s příspěvkovou organizací MČ Praha 1, Středisko sociálních služeb Praha 1, projednává a doporučuje RMČ Praha 1 k  řešení žádosti o DPS dle návrhu Pracovní skupiny pro umísťování žadatelů do domů s pečovatelskými byty spravovanými MČ Praha 1.
 9. Projednává žádosti o pronájem bytů dle schválených Pravidel pro pronájem bytu ze sociální rezervy, předložených Odborem pro sociální věci a zdravotnictví, a doporučuje RMČ schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytové jednotky.
 10. Projednává žádosti o prodloužení stávajících Smluv o nájmu bytové jednotky dle schválených Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy a doporučuje RMČ ke schválení.
 11. Projednává návrhy Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na poskytnutí finanční pomoci formou opakovaného finančního daru v souladu se schválenou „Koncepcí pomoci MČ Praha 1 zmírňující sociální a ekonomickou situaci občanů MČ Praha 1, související s výší nájemného v bytech“ a doporučovat RMČ Praha 1 ke schválení.
 12. Projednává žádosti nájemců obecních bytů ve vlastnictví MČ Praha 1 o slevu na nájemném, předložených Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, dle „Koncepce pomoci MČ Praha 1 zmírňující sociální a ekonomickou situaci občanů MČ Praha 1, související s výši nájemného v bytech“ a doporučovat RMČ Praha 1 ke schválení.
 13. Vyjadřuje se k žádostem dlužníků v obecních bytech ve vlastnictví MČ Praha 1 o vystavení splátkového kalendáře.
 14. Projednává žádosti o umístění v Bytovém domě Ve Smečkách 594/26, Praha 1 a doporučuje RMČ P1 uzavření Smlouvy o užívání obytné  místnosti a následné prodlužování.
 15. Podílí se na vytváření, úpravách a implementaci Komunitního plánování MČ Praha 1.
 16. Dle potřeby spolupracuje s HMP a ostatními městskými částmi.
 17. Iniciuje mezirezortní setkávání.