V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Tajemník: Jan Brabec, Telefon: 221 097 446, Email: jan.brabec@praha1.cz

Složení komise

Předseda: Filip Dvořák – navržen ODS – profesní životopis

Místopředseda: Filip Kračman – navržen TOP09

Členové:
Tomáš Bajusz – navržen Piráti a občané z Prahy 1
Tomáš Ross – navržen Naše PRAHA 1
Pavel Feigl – navržen REZIDENTI 1
Anna Vinklárková – navržena Praha 1 sobě
Michal Caban – navržen My co tady žijeme – profesní životopis

Odborníci Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor:
Adam Gebrian – nezávislý odborník – profesní životopis
Klára Brůhová – nezávislý odborník – profesní životopis

Stálý host Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor:
Jan Fibiger – nezávislý odborník – profesní životopis
Igor Kovačevič – nezávislý odborník – profesní životopis
Petr Malinský – nezávislý odborník – profesní životopis
Roman Hlávka – nezávislý odborník – profesní životopis
Benjamin Voita – nezávislý odborník – profesní životopis

Kontakt na celou komisi: kour@praha1.cz

Facebook komise: https://www.facebook.com/uzemnirozvojPraha1


Termíny jednání Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor:

Harmonogram jednání 1x měsíčně v Galerii Nadace ABF, Václavské náměstí 31

13.06.2023 16:00 hod.

Programy a zápisy z jednání:

1. jednání komise dne 12.01.2023 – Program – PDF – Zápis – PDF

2. jednání komise dne 19.01.2023 – Program – PDF – Zápis – PDF

3. jednání komise dne 14.02.2023 – Program – PDF – Zápis – PDF

4. jednání komise dne 21.02.2023 – Program – PDF – Zápis – PDF

5. jednání komise dne 07.03.2023 – Program – PDF – Zápis – PDF

6. jednání komise dne 28.03.2023 – Program – PDF – Zápis – PDF

7. jednání komise dne 25.04.2023 – Program – PDF – Zápis – PDF

8. jednání komise dne 23.05.2023 – Program – PDF


Statut Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor

I. Projednává a vyjadřuje se RMČ P1

 1. k podnětům na pořízení a jednotlivým etapám pořizování územně plánovací dokumentace (dle zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
 2. ke změnám a úpravám územně plánovací dokumentace všech stupňů
 3. k pořízení a aktualizaci územně – analytických podkladů
 4. k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy ve svěřené oblasti
 5. k pořízení a aktualizaci Strategického plánu MČ Praha 1 a hl.m. Prahy
 6. k dalším dílčím strategickým dokumentům MČ Praha 1 a hl.m. Prahy
 7. k aktualizaci Programu regenerace MČ Praha 1 (ve smyslu usnesení vlády č. 209
  z 25. 3. 1992)
 8. k návrhům na vyhlášení architektonických či urbanistických soutěží
 9. k návrhům na prohlášení za kulturní památku, případně k návrhům na vyřazení ze seznamu kulturních památek
 10. k návrhům, peticím, podnětům, stížnostem a připomínkám občanů, institucí a zájmových sdružení ve svěřené oblasti
 11. ke studiím na úpravu veřejných prostranství
 12. k architektonickým, urbanistickým a dopravním studiím
 13. k záměrům na změny využití, přestavbu, celkovou rekonstrukci objektů a souborů objektů a výstavbu nových budov a na umístění drobných staveb ovlivňujících svým charakterem prostředí PPR
 14. k projektům k územnímu řízení a stavebním záměrům
 15. ke kumulativním důsledkům plánované výstavby na životní prostředí a koncepcím v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje (dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí)

II. Předkládá RMČ P1

 1. žádosti o projednání v dalších komisích RMČ P1
 2. žádosti o koordinaci řešení jednotlivých problémů s hl. m. Prahou
 3. návrhy a doporučení na studijní cesty komise
 4. návrhy, podněty a doporučení plynoucí z jednání komise

III. Komise dále

 1. se vyjadřuje k přípravě a realizaci vlastních investičních akcí MČ P1
 2. projednává návrh rozpočtu v kapitole 01 územní rozvoj

Archiv