Městská část Praha 1 pro rok 2020 vyhlásila dotační program pro oblast sociálních péče a zdravotnictví, který je rozdělen do tří témat:  

A. Sociální oblast

Podpořeny mohou být především následující sociální služby:

1. Služby sociální prevence

1.1 Rodiny s dětmi
1.2 Osoby bez přístřeší
1.3 Osoby s chronickým duševním onemocněním
1.4 Osoby s mentálním postižením
1.5 Senioři
1.6 Osoby v krizi
1.7 Osoby do 26 let opouštějící zařízení pro výkon ústavní výchovy
1.8 Oběti domácího násilí

2. Služby sociální péče

2.1 Osobní asistence
2.2 Odlehčovací služba (hospicová péče bude financována z oblasti C)
2.3 Podpora samostatného bydlení
2.4 Denní stacionáře
2.5 Domovy se zvláštním režimem
2.6 Domovy pro seniory

3. Návazné fakultativní služby

Finanční prostředky mohou být rovněž využity na financování návazných fakultativních služeb, které jsou poskytovány jako doplňkové klientům sociálních služeb. Jedná se především o:

3.1 Volnočasové a vzdělávací aktivity pro cílové skupiny
3.2 Výjezdové a pobytové akce pro cílové skupiny

B. Protidrogová politika

Podpořeny mohou být následující služby:

1. Kontaktní a poradenské služby
2. Terénní programy spojené s testováním na infekční choroby
3. Ambulantní léčba
4. Substituční léčba

C. Zdravotně sociální služby

Dotační program je zaměřen na podporu zdravotně sociální péče, které je poskytovaná v domácím prostředí a na podporu lůžkové paliativní péče. Dotace je určena na snížení nákladů, které jsou
spojeny s poskytováním tohoto druhu péče občanům Prahy 1.

V rámci dotace budou podporovány projekty zaměřené na:

1. Terénní zdravotní, ošetřovatelské, psychiatrické, psychologické, psychoterapeutické, rehabilitační a domácí paliativní péče
2. Podpora hospiců, rehabilitačních a ergoterapeutické péče v lůžkových zařízeních (včetně domácích) a následné péče

Termín odevzdání žádostí: 10.3. – 20.3.2020
Lhůta pro rozhodnutí žádostí: 16.6.2020

Dotace - Sociální péče a zdravotnictví

Oblast sociálních věcí, zdravotnictví a protidrogové problematiky - 2020
Archiv 2008 - 2019