Oddělení Jednotné kontaktní místo poskytuje informace zejména o přeshraničním poskytování služeb v rámci vnitřního trhu Evropské unie. Poskytovatelům služeb dokáže zprostředkovat vstup do podnikání a splnění dalších formalit s tím spojených.

Poradíme Vám, jak postupovat v případě poskytování služeb z České republiky do jiného členského státu Evropské unie, tak i v opačném případě, kdy služba míří na tuzemský trh (dočasné poskytování služeb, uznávání zahraničních kvalifikací atp.). Nebo za jakých podmínek je možné poskytovat službu, jejíž výkon neupravuje živnostenský zákon.

Zajistíme předání žádosti o oprávnění k výkonu služby příslušnému správnímu orgánu, pokud jím není živnostenský úřad. Rovněž podání spojená s plněním formalit při vstupu do podnikání (oznámení o zahájení podnikání) jsou přijímána zejména od poskytovatelů služeb postavených mimo rámec působnosti režimu živností.

Novinky

Archiv: Jednotné kontaktní místo

Organizace správy a naše služby

Základní informace o síti a službách
Jednotné kontaktní místo Položit online dotaz / online rezervace Elektronické Jednotné kontaktní místo Další asistenční služby

Jeho úkolem je poskytnout informaci zejména o požadavcích pro vydání oprávnění k podnikání (poradenské služby blíže specifikuje § 14) a předat podnikatelovo podání příslušné autoritě ve spojitosti s výkonem služby (zprostředkovatelské služby blíže specifikuje § 15)

 V České republice jednotná kontaktní místa fyzicky fungují na 15 obecních živnostenských úřadech.

Položit dotaz online.  Rezervace schůzky online.

Elektronická verze Jednotného kontaktního místa nabízí návody pro více než 180 podnikatelských činností z různých oblastí podnikání.

Elektronické Jednotné kontaktní místo je součástí portálu Businessinfo.cz
 Přehled služeb pro podnikatele na vnitřním trhu Evropské unie nabízejí tyto stránky.
Asistenční služby informační

Asistenční služby zprostředkovatelské

Volný pohyb služeb

Přeshraniční poskytování služby (dočasný režim)

Volný pohyb služeb mimo jiné garantuje právo vykonávat profesi (pokud je službou) na základě oprávnění vydaným domovským členským státem Evropské unie i na území hostitelského členského státu Evropské unie. Institut volného pohybu služeb vychází z článků 56 až 62 smlouvy o fungování EU (SFEU). Dále jej rozvádí především směrnice o službách na vnitřním trhu. Právo poskytovat službu přeshraničně (dočasně) se vztahuje na osoby, které jsou podnikajícími fyzickými osobami (občané EU), tak i na podnikatele kteří jsou podnikajícími právnickými osobami se sídlem na území EU (jménem a na účet podnikatele službu poskytuje například vyslaný zaměstnanec). 

Pravidelné poskytování služby (režim usazení)

Při pravidelném poskytování služby musí zájemce využít tzv. svobody usazení a získat příslušné oprávnění k poskytování služby, a to bez rozdílu, zda se jedná o regulovanou či neregulovanou činnost. Jinými slovy uchazeč musí splnit stejné podmínky, jako občan daného členského státu EU, pokud hodlá podnikat. Svoboda usazování je zakotvena v článcích 49 až 55 SFEU.

Právní úprava volného pohybu služeb

Právní úprava volného pohybu služeb je odvozena ze Smlouvy o fungování Evropské unie, ale především ze směrnice  o službách na vnitřním trhu. Česká republika transpozici směrnice provedla  zákonem o volném pohybu služeb. Seznam jednotných kontaktních míst stanovila vyhláška č. 248/2009 Sb. Pozor! Některé činnosti a profese jsou z působnosti směrnice o službách vyloučeny. Jedná se např. o některé služby na finančním trhu, hazardní hry, poskytování zdravotní péče nebo sociálních služeb, služby v dopravě, agenturní zaměstnávání a podobně. Vyloučené činnosti jsou vyjmenovány zde.

Odborná kvalifikace

Kvalifikace z jiného členského státu EU

Ještě před tím, než požádáte o udělení povolení k výkonu regulované činnosti, je ve většině případů nezbytné požádat příslušný uznávací orgán o tzv. profesní uznání, (nejedná se o akademické uznání) pokud jste kvalifikaci získali v jiné členské zemi než je Česká republika. O uznání lze požádat i na jednotném kontaktním místě.

Evropský profesní průkaz

Evropský profesní průkaz (EPC) je elektronický postup, prostřednictvím něhož si můžete nechat uznat svou odbornou kvalifikaci v jiné členské zemi. Evropský profesní průkaz lze využít jak při dočasném poskytování služeb, tak i v případě usazení.

Kvalifikace z třetího státu

Ještě před tím, než požádáte o udělení povolení k výkonu regulované činnosti, je nezbytné požádat o tzv. nostrifikaci dokladu o zahraničním vzdělání, nebo uznání dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání, a to pokud jste vzdělání získali mimo EU. Podrobnosti nabízejí stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Poskytovatel služby 

Oznamovací povinnost

Povinnost se týká pouze regulovaných služeb v rámci přeshraničního poskytování služeb. Přehled regulovaných profesí a činností v České republice naleznete v databázi regulovaných povolání a činností. Oznámení splníte i prostřednictvím jednotného kontaktního místa. Podrobnosti naleznete zde. Upozornění: Pakliže služba nemá přeshraniční povahu, musí poskytovatel získat příslušné oprávnění k podnikání.

Informační povinnost

Poskytovatel služby (podnikatel) musí zpřístupnit příjemci služby před uzavřením smlouvy, popřípadě před poskytnutím služby své identifikační údaje a na žádost sdělit odhad ceny není-li předem stanovena.  Podrobnosti zde.

Dozor

Na území České republiky dozorovou pravomoc nad přeshraničními poskytovateli služeb vykonávají příslušné správní orgány, do jejichž gesce činnost náleží. Pro služby, které jsou živností (některé činnosti uvedené přílohách 1 až 4 k živnostenskému zákonu) pravomoc vykonávají živnostenské úřady. Dozor nad službami, které se nepovažují za živnosti, vykonává příslušná profesní komora nebo ústřední orgán, do jehož gesce služba náleží (např. Česká komora architektů, Komora daňových poradců, Český báňský úřad, Energetický regulační úřad, resortně příslušná ministerstva, apod.) U těchto služeb se uplatňuje obdobná notifikační povinnost, a to před zahájením jejich dočasného výkonu. Na úrovni EU též existuje systém pro výměnu informací na vnitřním trhu (IMI).

Příjemce služby

Ověření poskytovatele

Držitele české živnosti najdete v živnostenském rejstříku. Veřejný živnostenský rejstřík funguje např. také v Rakousku nebo na Slovensku.  Ostatní členské státy informace poskytují většinou za úplatu. České společnosti jsou také vedeny ve veřejném rejstříku. Na úrovni EU lze využít portál evropské justice.  

Přeshraničního podnikatele regulované služby ověříte v evidenci poskytovatelů služeb (netýká se např. živnosti volné). Zda je poskytovatel služby plátcem DPH (VAT) nebo tzv. identifikovanou osobou (což by měl být každý, kdo poskytuje služby do jiných členských států), si můžete ověřit pomocí systému VIES.

Právo na informace

Poskytovatel služby (podnikatel) musí zpřístupnit příjemci služby před uzavřením smlouvy, popřípadě před poskytnutím služby své identifikační údaje a na žádost sdělit odhad ceny není-li předem stanovena.  Podrobnosti zde.

Užitečné odkazy 

Formuláře

Přehled formulářů pro podnikatele nabízí elektronické jednotné kontaktní místo.

Odkazy a informace
Kontakt
Jméno osoby E-mail Telefon Číslo kanceláře
Bc. Lukáš Balada lukas.balada@praha1.cz +420 221 097 139 (394) 326
Mgr. Ing. Kristýna Solomonová kristyna.solomonova@praha1.cz +420 221 097 366 325
Mgr. Ondřej Hromádko ondrej.hromadko@praha1.cz +420 221 097 375 325

Potřebujete vyřídit

Nejčastěji se ptáte

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Bc. Lukáš Baladavedoucí oddělení JKM, 2. zástupce ved. ŽIO
Vodičkova 18
Kancelář: 326
221 097 394
ZIO_JKM