Za českou fyzickou osobu se pro účely živnostenského zákona považuje občan České republiky nebo osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Za zahraniční fyzickou pak osoba s bydlištěm mimo území České republiky. Tyto osoby se dále rozlišují podle toho, zda se jedná o občany EU nebo se za tyto občany považují (§ 70) nebo jde o občany třetího státu.

Oddělení registrace, v případě fyzických osob:

 • zpracovává ohlášení živnosti, rozhoduje o udělení koncese;
 • zpracovává oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi;
 • zpracovává oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti či  pokračování v provozování živosti;
 • provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu;
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele;
 • plní funkci centrálního registračního místa (CRM):
  • přijímá přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení (§ 39, 39b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
  • přijímá oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti (§ 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
  • přijímá přihlášky k důchodovému pojištění (§ 48a č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
  • přijímá přihlášky k nemocenskému pojištění (§ 11, 13 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
  • přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
  • přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.);
 • plní další úkoly stanovené živnostenským zákonem.

Novinky

Archiv: Registrace fyzických osob

Živnosti

Regulované živnosti

Volná živnost
Živnosti, u nichž musí splňovat předepsanou odbornou způsobilost též zaměstnanec

Kvalifikace ze zahraničí

Živnosti, pro jejichž výkon musíte požádat o profesní uznání zahraniční kvalifikace
Uznání zahraniční kvalifikace u dalších živností
Odborná kvalifikace z třetího státu

Poplatky

Poplatek za živnost
Daň z příjmu fyzických osob
Odvody na sociální a zdravotní pojištění (2020)

Povinnosti

Základní oznamovací povinnosti - zahájení podnikání
Oznamovací povinnosti k oznámené živnosti
Co se oznamovat nemusí

Užitečné informace

Formuláře

Potřebujete vyřídit

Nejčastěji se ptáte