Ano musí, ale na občany Evropské unie nebo unijní právnické osoby (společnost se sídlem v EU, EHP nebo Švýcarsku) se požadavek na ověření pravosti podpisu a razítka nebo překladu soudním tlumočníkem uplatní pouze v případě pochybností o jejich pravosti či správnosti. Doklad stačí přeložit do českého jazyka (neúředně).

Doklady předkládané občanem jiného než členského státu EU (občan třetího státu) nebo právnickou osobou se sídlem mimo území EU, musí být předloženy včetně jejich překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným v evidenci znalců a tlumočníků, pokud nebyly vydány v českém jazyce. Rovněž pravost podpisu a razítka na dokumentech musí být ověřena.

Pokud je stát, který listinu vydal signatářem tzv. Haagské úmluvy, postačí tzv. apostila. Pokud stát není signatářem Haagské úmluvy, musí být dokument opatřen tzv. superlegalizací. U států, se kterými má Česká republika uzavřenu příslušnou bilaterální smlouvu (dvoustranou úmluvu), se od ověření pravosti podpisu a razítka (podle výše uvedeného) na dokumentu upouští.  Podrobnosti naleznete na stránkách ministerstva vnitra nebo ministerstva zahraničních věcí.