Taxislužbu lze provozovat na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“. O živnostenské oprávnění můžete zažádat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění jsou v případě české fyzické osoby následující:

  • Splnění všeobecných podmínek provozování živnosti stanovených v §6 živnostenského zákona (tzv. plná svéprávnost a bezúhonnost).
  • Neexistence překážky provozování živnosti podle §8 živnostenského zákona.

K vyřízení žádosti je potřeba:

  • Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla, pokud se bude sídlo lišit od trvalého bydliště, prohlášení nesmí být starší 3 měsíců.
  • Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč při prvním vstupu do podnikání, 500,- Kč při dalším ohlášení živnosti/žádosti o koncesi (správní poplatek je možné uhradit v příjmové pokladně úřadu v hotovosti nebo bezhotovostní platbou).
  • Vyplnění přílohy vozidla (tzv. typ vozidla, spz atd.). Formulář dostanete k dispozici při podání žádosti u příslušného referenta.
  • Průkaz totožnosti.

Živnostenské oprávnění vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Živnostenský úřad žádá o stanovisko Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (pokud je Vaše sídlo v Praze).

Dalším krokem, který musíte učinit (poté co získáte živnostenské oprávnění), je požádat příslušný dopravní úřad o zařazení vozidla, kterým hodláte zamýšlenou činnost vykonávat, do evidence vozidel taxislužby, vyřídit průkaz řidiče taxislužby a složit zkoušky z místopisu. Více informací Vám poskytne odbor dopravních agend, oddělení taxislužby.  Aktuality o taxislužbě naleznete zde.