Ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi můžete u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.  Pokud je podání bez závad živnostenský úřad vydá do pěti pracovních dnů výpis z živnostenského rejstříku.

Právo podnikat Vám vzniká dnem ohlášení živnosti, v případě žádosti o koncesi dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Podrobný návod, jak ohlásit jednotlivé druhy živností, najdete na našich webových stránkách.