Oddělení kontrolně správní zajišťuje výkon živnostenské kontroly podle živnostenského zákona. Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.

Dále provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených například zákonem o ochraně spotřebitele,  zákonem o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, a kontrolu plnění povinností stanovených zákonem o spotřebních daních apod. Oddělení vede přestupková řízení o uložení pokuty či sankční řízení o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění.

Novinky

Archiv: Oddělení kontrolně správní

Mohlo by Vás zajímat

Informace o výsledcích kontrol

Informace o výsledcích kontrol, ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

2023202220212020201920182017201620152014
Informace o výsledcích kontrol v roce 2017 – PDF
Informace o výsledcích kontrol v roce 2016 – PDF
Informace o výsledcích kontrol v roce 2015 – PDF
Informace o výsledcích kontrol v roce 2014 – PDF
Spotřebitel

Omezení prodejní doby

Zákaz prodeje v noční době a ve vyjmenované svátky

Stát omezuje provozní dobu pouze u zastaváren a bazarů, kdy je zákonem zakázán(o) v době mezi 22. a 6. hodinou nákup a prodej veškerého použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy a výkup odpadu v zařízeních určených ke sběru a výkupu odpadů.

Dále zákon omezuje prodejní dobu o vyjmenovaných svátcích a na Štědrý den. U ostatních služeb může provozní dobu omezit pouze vlastník nemovitosti, případně tak může učinit stavební úřad v rámci povolovacího (stavebního) řízení.

Tržní obchod a služby

Zakázané druhy tržního obchodu a služeb

Zakázané druhy prodeje a nabídky služeb ve veřejném prostoru

 1. Pojízdný prodej je na území městské části Praha 1 zakázán, s výjimkou veřejně přístupné části komplexu zahrad vrchu Petřína (Kinského zahrada, Nebozízek, Petřínské sady, Seminářská zahrada, Lobkovická zahrada, Strahovská zahrada, Růžový sad a Park u rozhledny).
 2. Pochůzkový prodej je na území městské části Praha 1 rovněž zakázán. Za pochůzkový prodej se pokládá prodej zboží s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje nebo postává na místě. Pochůzkovým prodejem není prodej vstupenek na kulturní akce před objekty, v nichž se konají, v den jejich konání, po dobu 4 hodin před jejich zahájením a bez omezení pohybu chodců.
Povolené druhy tržního obchodu a služeb

Místo (nebo služba) musí být uvedeno v tržním řádu

V hlavním městě Praze je možno prodávat zboží a poskytovat služby mimo provozovnu (ve veřejném prostoru) pouze na místě, které bylo zařazeno do seznamu tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst v příloze nařízení hlavního města Prahy, kterým se vydává tržní řád a za podmínek a pravidel tímto nařízením stanovených, nejde-li o druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje nebo které jsou zakázány.

Příloha č. 1 k nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, obsahuje S E Z N A M

– tržnic, trhů, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek v době pod 22. 00 hodině, trhů, tras pro pojízdný prodej zboží,  tras pro pojízdné poskytování služeb s místem pro nabídku služby, míst pro nabídku službu, předsunutých prodejních míst, míst pro nabídku zboží,

na kterých lze zboží či služby nabízet a prodávat. Pokud zde místo (nebo služba) není uvedeno – nelze záměr realizovat. Informace, jak požádat o zařazení místa či služby do tržního řádu, nabízejí stránky hlavního města Prahy.

Dozor nad tržním obchodem a službami

Dozor

Dozorovou pravomoc pro oblast tržního obchodu a služeb (a to pro území celého hlavního města Prahy) vykonává Odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy.

Cestovní ruch

Cestovní kancelář nebo agentura

Cestovní kancelář nebo agentura, která zprostředkovává prodej zájezdů cestovní kanceláře usazené v jiné členské zemi Evropské unie má informační povinnost vůči Ministerstvu pro místní rozvoj.

Ubytovací služby

Informace pro poskytovatele ubytování, kteří tuto službu zabezpečují pomocí mobilních platforem, nabízejí webové stránky hlavního města Prahy. Pro tyto osoby platí stejná pravidla jako pro „klasického“ ubytovatele. Osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních v rámci jí provozované hostinské živnosti a osoba provozující živnost ubytovací služby, s výjimkou osob poskytujících ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci, je povinna vypracovat provozní řád. Ubytovatel musí platit poplatek z pobytu, vést evidenční, resp. domovní knihu a taktéž oznámit ubytovaného cizince Policii České republiky.

Provozní řád

Daně a místní poplatky

Domovní kniha

Klasifikace ubytovacích zařízení

 • Jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky 2021 – 2025 ke stažení zde.
  (rozdělení ubytovacích zařízení do příslušných kategorií včetně požadavků na jednotlivé třídy, vypracovala Asociace hotelů a restaurací České republiky)

Péče o vzhled a zdraví

Holičské, kadeřnické, kosmetické, pedikérské, manikérské, masérské nebo tatérské služby, provozování solárií

Poskytování holičských, kadeřnických, kosmetických, pedikérských, manikérských, masérských, regeneračních, rekondičních nebo tatérských služeb (porušování integrity lidské kůže – např. provádění tetování, permanentního make-upu, piercingu, nastřelování náušnic atd.) a provozování solárií se považuje za činnosti epidemiologicky závažné. Osoby, které přicházejí při poskytování služby do přímého styku s kosmetickými přípravky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. U výše uvedených služeb musí poskytovatel zabezpečit lékárničku a vypracovat provozní řád.

Potraviny, stravování, lihové a alkoholické nápoje

Potravinářství

Informace pro provozovatele potravinářského podniku

Výroba potravin nebo uvádění potravin do oběhu se považuje za činnost epidemiologicky závažnou. Každý, kdo v jakékoliv fázi manipuluje s potravinou je považován za provozovatele potravinářského podniku. Osoby, které přicházejí při poskytování služby do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami, musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

 • Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků (vyplývající ze zákona o potravinách)
 • Oznamovací povinnost provozovatelů potravinářských podniků – PDF (prodejny a výrobny potravin, restaurace, výčepy, prodejny rychlého občerstvení, závodní a veřejné jídelny, jatka, mlékárny, výrobny medu, stánkový prodej apod.)
 • Stručný hygienický standard provozoven – výrobní a konzumační prostory – PDF
 • Základní hygienické požadavky (stánkové stravovací služby, farmářské trhy, stánkový prodej zmrzliny) – PDF (tržní místa, trhy a tržnice apod.)
 • Požadavky na prodej na farmářských trzích ze strany zemědělské a potravinářské inspekce – PDF (tržní místa, trhy a tržnice apod.)
 • Veterinární a hygienické požadavky na prodej živočišných produktů na trzích  – PDF (např. maso, ryby, vejce, med, živá zvířata)
 • Co je to HACCP? (Hazard Analysis and Critical Control Points neboli systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů)
Stravovací služby

Informace pro poskytovatele stravovacích služeb

Provozování stravovacích služeb se považuje za činnost epidemiologicky závažnou. Osoby, které přicházejí při poskytování služby do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami, musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

 • Oznamovací povinnost provozovatelů potravinářských podniků provozujících stravovací službu – PDF (restaurace, výčepy, bufety, veřejné a závodní stravování apod.)
 • Stručný hygienický standard provozoven – výrobní a konzumační prostory – PDF
 • Základní hygienické požadavky (stánkové stravovací služby, farmářské trhy, stánkový prodej zmrzliny) – PDF (tržní místa, trhy a tržnice apod.)
 • Požadavky na prodej na farmářských trzích ze strany zemědělské a potravinářské inspekce – PDF (tržní místa, trhy a tržnice apod.)
 • Veterinární a hygienické požadavky na prodej živočišných produktů na trzích  – PDF (např. maso, ryby, vejce, med, živá zvířata)
 • Co je to HACCP? (Hazard Analysis and Critical Control Points neboli systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů)
Prodej alkoholických nápojů, lihovin a vína

Informace pro prodejce alkoholických nápojů, příležitostné prodejce lihovin a distributory vína

Doprava a technická zařízení

Přepravní služba - malá doprava

Doprava provozovaná pro cizí potřebu (malé vozidlo)

Malým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Přepravní služba - velká doprava

Doprava provozovaná  pro cizí potřebu (velké vozidlo)

Velkým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Udělit koncesi pro provozování silniční dopravy velkými vozidly lze jen právnické osobě se sídlem na území České republiky nebo fyzické osobě s trvalým pobytem na území České republiky nebo obdobným pobytem na území některého jiného členského státu a která splňuje zvláštní podmínky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2009/1071/ES, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, kterými jsou usazení (sídlo, trvalý pobyt), dobrá pověst, finanční způsobilost, odborná způsobilost. Informace o zkouškách odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy osobní a nákladní velkými vozidly nabízejí stránky dopravního úřadu.

Elektrická, plynová, tlaková, zdvihací vyhrazená technická zařízení

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou tlaková, zdvihací, plynová a elektrická zařízení. Jedná se o zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají státnímu odbornému dozoru.

Poskytovatelé služeb (držitelé příslušného živnostenského oprávnění) mohou montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnit nádoby plyny a vyrábět vyhrazená tlaková zařízení, jen pokud jsou odborně způsobilé a jsou držiteli oprávnění vydaného podle zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Užitečné informace

Příručky

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) pro podnikatele vypracovala příručku – „kontroly pod kontrolou“ se zřetelem na kontrolní činnost dozorových orgánů, mezi něž patří také živnostenský úřad. Na stránkách komory naleznete i řadu dalších praktických informačních materiálů. Aplikace „PES“ Vám pohlídá povinnosti plynoucí z podnikatelské činnosti. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě HK ČR.

Legislativa - výběr

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Mgr. Ondřej HromádkoVedoucí kontrolně správního oddělení
Vodičkova 18
Kancelář: 326
221 097 366
ZIO_OKS
Bc. Daniel DrdaKontrolor živnostenského podnikání
Vodičkova 18
Kancelář: 318
221 097 111
ZIO_OKS
Mgr. Martina KoňaříkováKontrolor živnostenského podnikání
Vodičkova 18
Kancelář: 318
221 097 354
ZIO_OKS
Běla KubíkováKontrolor živnostenského podnikání
Vodičkova 18
Kancelář: 318
221 097 541
ZIO_OKS
Mgr. Kateřina Štikarová ŠetinováReferent správního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 317
221 097 225
ZIO_OKS
Ing. Jana SuchardováReferent správního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 316
221 097 309
ZIO_OKS
Bc. Radka ŠulcováKontrolor živnostenského podnikání
Vodičkova 18
Kancelář: 327
221 097 262
ZIO_OKS
Bc. Petra ValhováReferent správního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 317
221 097 324
ZIO_OKS
Ing. Táňa Veselá DědkováReferent správního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 316
221 097 652
ZIO_OKS
JUDr. Mgr. Václav VlčekKontrolor živnostenského podnikání
Vodičkova 18
Kancelář: 327
221 097 337
ZIO_OKS
Mgr. et Mgr. Martin VoráčekKontrolor živnostenského podnikání
Vodičkova 18
Kancelář: 318
221 097 231
ZIO_OKS