Formuláře

  • Ohlašovací povinnost ubytovatele k místnímu poplatku z pobytu – DOCX
  • Hlášení k místnímu poplatku z pobytu – XLS
  • Odhlášení místního poplatku z pobytu – DOCX
Poplatek z pobytu - informace

Vyhláška o MP z pobytu č. 19/2021 Sb.

1. POPLATNÍK – osoba, která není v obci přihlášená k trvalému pobytu nebo ohlášení místa pobytu dle zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců.
2. PŘEDMĚT – úplatný pobyt trvající nejvýše 60 dní po sobě jdoucích u jednoho provozovatele.
3. PLÁTCE POPLATKU – provozovatel ubytování, tj. ten který provozuje ubytovací služby. Je povinen poplatek od poplatníka vybrat a předat obci, kde provozuje ubytování a to vždy do 15. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý (např. za období leden, je splatný poplatek do 15. 02. zároveň s platbou se zasílá poštou, datovou schránkou nebo osobně, přehled = Hlášení).

4. OSVOBOZENÍ OD POPLATKU:

(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

f) pobývající na území obce:

  1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
  3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
  4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

(3) Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.

Od poplatku jsou vedle osob osvobozených podle zákona[1] osvobozeny:

a) osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den;

b) osoby ubytované v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků za účelem přímé účasti na vzdělávací nebo tvůrčí činnosti vysokých škol, škol a školských zařízení;

c) osoby ubytované poskytovatelem zdravotních služeb doprovázející osoby hospitalizované, a to v případech, kdy jejich pobyt není hrazený z veřejného zdravotního pojištění;

v případě, že příloha k této vyhlášce nestanoví pro území jednotlivých městských částí u písmen b) a c) zvláštní sazbu[2]. V takovém případě se osvobození neuplatní.“.

– Již nehraje roli, za jakým účelem do obce poplatníci přijedou, v jakém zařízení jsou ubytování, či zda mají smlouvu o krátkodobém ubytování.

[1] § 3b zákona o místních poplatcích.

[2]   „Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 – není stanovena zvláštní sazba.

5. SAZBA POPLATKU 50 Kč za každý započatý den, kromě dne příjezdu (tj. počet dní vychází na počet nocí, které osoba platila. Avšak na konci měsíce je nutné spočítat dny a přiřadit je do správného měsíce). 

6. EVIDENČNÍ KNIHA musí obsahovat u každé ubytované osoby:
a. den počátku a den konce pobytu;
b. jméno, příjmení a adresu – není uvedena v pase, cizinec musí adresu doložit jinak;
c. datum narození;
d. číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být: občanský průkaz, cestovní doklad, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, průkaz o povolení k pobytu, průkaz o povolení k pobytu pro cizince, průkaz o povolení k trvalému pobytu, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany;
e. výše vybraného poplatku nebo důvod osvobození.

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny – správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Evidenční kniha se uchovává po dobu 6 let a může být vedena v listinné nebo elektronické podobě.

7. LHŮTY:
a. ohlášení – registrace k poplatku se podává do 30 dnů ode dne zahájení činnosti;
b. ukončení činnosti se ohlásí ve lhůtě 15 dnů;
c. hlášení – přehled za uplynulý měsíc – se podává do 15. dne následující měsíc;
d. splatnost poplatku je do 15. dne následujícího měsíce (např. za období leden do 15.2.);
e. dojde-li k jakékoliv další změně údajů uvedených v ohlášení, je nutné ji nahlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Veškeré podání je nutné učinit dle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a to poštou – Odbor finanční, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, datovou schránkou – ID b4eb2my, nebo osobně.