Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Soustavnost znamená, že určitá činnost je provozována trvale nebo opakovaně (např. sezónní prodej), nebo jde o takovou činnost, jejíž realizace nebo dokončení konečného cíle  si vyžaduje delší dobu. Za živnost tedy nelze obecně považovat jednorázovou, příležitostnou nebo nahodilou činnost.

Samostatnost je základním rysem  podnikatelské činnosti odlišující ji od zaměstnaneckého vztahu. Znamená to zejména samostatné rozhodování podnikatele a organizování  jejího výkonu, o jeho jednotlivých dílčích aktivitách a krocích při podnikání, přičemž se neřídí pokyny jiné osoby. Nejedná se však o samostatnost absolutní, neboť je ve své činnosti vázán řadou okolností (např. přáním zákazníka, dodavatelskými vztahy apod.).

Provozování činnosti vlastním jménem – jde v podstatě o požadavek jednoznačné identifikace osoby podnikatele. Podnikatelé vystupují a činí právní úkony při podnikání  pod svou firmou, názvem a jménem a příjmením, a to v závislosti na tom, zda se jedná o osobu zapsanou či nezapsanou v obchodním rejstříku.

Provozování činnosti na vlastní odpovědnost – podnikatel odpovídá za výsledky své podnikatelské činnosti, nemůže ji přenést na jinou osobu (např. na zaměstnance).

Provozování činnosti za účelem dosažení zisku – zde je rozhodující vlastní podnikatelský záměr, t.j. vykonávat činnost s úmyslem docílit svým podnikáním peněžního příjmu nebo-li zisku, přičemž není rozhodující, zda zisku bude skutečně dosaženo. Nerozhoduje ani, k jakému účelu bude zisku použito.

Z působnosti živnostenského zákona jsou vyloučeny činnosti, které nejsou živnostmi, jejichž taxativní výčet činnosti vyloučených z režimu živnostenského zákona je uveden v § 3 živnostenského zákona.

Živností tak např. není:

  • činnost bank, institucí elektronických peněz, provozovatelů platebních systémů, činnost osob provádějících nebo zprostředkovávajících převody peněžních prostředků, činnost osob podnikajících na základě registrace ke směnárenské činnosti, činnost osob podnikajících na základě devizové licence, pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a odpovědných pojistných matematiků, penzijních fondů, spořitelních a úvěrních družstev, burz, organizátorů mimoburzovních trhů, obchodníků s cennými papíry a činnost osob zabývajících se kolektivním investováním a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem,
  • pořádání loterií a podobných her,
  • zprostředkování zaměstnání,
  • provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a poskytování leteckých služeb,
  • archivnictví či
  • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.