Povinnosti podnikatele při nákupu použitého zboží nebo zboží bez dokladu o nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy upravuje § 31 odst. 4 -7 živnostenského zákona.

Identifikace účastníků  se provádí podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§ 5 a 8). Identifikace spočívá ve zjištění:

  1. u fyzické osoby –  všech jmen a příjmení, rodného čísla a nebylo-li přiděleno, data narození, dále místa narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu a státního občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu též její obchodní firmy, odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, místa podnikání a identifikačního čísla,
  2. u právnické osoby –  obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí; u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje podle písmene a).

Při identifikaci fyzické osoby se identifikační údaje zaznamenávají a ověří z průkazu totožnosti,  dále se zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a doba jeho platnosti; současně se ověří shoda podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. U právnické osoby se identifikační údaje zaznamenávají a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a provede se identifikace fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamenají se i její identifikační údaje.

Je-li klient zastoupen na základě plné moci, provádí se identifikace zmocněnce  a dále předložením plné moci; je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, provádí se identifikace zákonného zástupce, zákonný zástupce doloží identifikační údaje zastoupeného.

Identifikací předmětu smluvního vztahu zákon rozumí (§ 31 odst. 5 živnostenského zákona): zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci.

Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup.

V případech porušení těchto povinností uloží živnostenský úřad podnikateli pokutu až do výše 1.000.000,– Kč.

Je třeba podnikatele upozornit i na ustanovení zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, který v noční době mezi 22. a 6 hodinou zakazuje nákup a prodej veškerého použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy (v bazarech a zastavárnách) a výkup odpadu v zařízeních určených ke sběru a výkupu odpadů.