Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna.

Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

Povinnost podnikatele:

Stálá provozovna

Mobilní provozovna

Automat nebo obdobné zařízení

Označit provozovnu

-obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením

-identifikačním číslem osoby

-jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny

-provozní nebo prodejní dobou určenou pro styk se spotřebiteli

-obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením

-identifikačním číslem

-sídlem

-jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny

-obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením

-identifikačním číslem

-sídlem

Oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně

ano

ne

ne

Prokázat vlastnické nebo užívací právo k provozovně

ano (na žádost živnostenského úřadu)

ne

ne

Prokázat oprávněnost umístění 

ne

ano (na žádost živnostenského úřadu)

ne

Zajistit způsobilost pro provoz 

ano

ano

ano

Ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny 

ano

ano

ne

Kdo podnikateli určuje provozní dobu?
Žádný právní předpis neupravuje provozní dobu. Provozní doba tak může být omezena například nájemní smlouvou, kolaudačním rozhodnutím apod.

Provozní doba může být např. na tržnicích či tržištích omezena tržním řádem vydaným obcí v přenesené působnosti (ustanovení § 18 živnostenského zákona); v Praze je takovým předpisem nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V provozovně zaměstnávám cizince, jak je to se znalostí českého jazyka?
Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo v provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka.

Jaké náležitosti musí obsahovat účtenky vydané zákazníkovi?
Podnikatel  je  povinen  vydat  na žádost zákazníka  doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak — § 31 odst. 14 živnostenského zákona.

Existují pravidla z hlediska reklamního označování provozoven? Jak má označení vypadat?

Ano existují. Tato pravidla jsou soustředěna v manuálu pro kultivovanou Prahu.