Za českou právnickou osobu se pro účely živnostenského zákona považuje právnická osoba se sídlem na území České republiky. Za zahraniční pak právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. V případě zahraničních právnických osob se dále rozlišuje, zda se jedná o osobu se sídlem na území jiného členského státu EU, EHP nebo Švýcarské konfederace nebo o právnickou osobu, která má sídlo umístěno mimo EU tj. na území třetího státu.

Oddělení registrace, v případě právnických osob:

 • zpracovává ohlášení živnosti, rozhoduje o udělení koncese,
 • zpracovává oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi,
 • zpracovává oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti či  pokračování v provozování živosti,
 • provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu,
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele,
 • plní funkci centrálního registračního místa:
   • přijímá přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení (§ 39, 39b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
   • přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),

Živnosti

Regulované živnosti
Živnost volná a její obory

Kvalifikace ze zahraničí

Živnosti, pro jejichž výkon musíte požádat o profesní uznání zahraniční kvalifikace
Profesní uznání zahraniční kvalifikace u dalších živností
Odborná kvalifikace z třetího státu

Poplatky

Poplatek za živnost
Daň z příjmu právnických osob
Odvody na sociální a zdravotní pojištění členů kolektivních orgánů právnických osob

Podání

Osobní podání
Online podání
Online formulář

Povinnosti

Oznamovací povinnosti - zahájení podnikání
Oznamovací povinnosti k oznámené živnosti
Co se oznamovat nemusí

Užitečné informace

Potřebujete vyřídit

Nejčastěji se ptáte