Za českou právnickou osobu se pro účely živnostenského zákona považuje právnická osoba se sídlem na území České republiky. Za zahraniční pak právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. V případě zahraničních právnických osob se dále rozlišuje, zda se jedná o osobu se sídlem na území jiného členského státu EU, EHP nebo Švýcarské konfederace nebo o právnickou osobu, která má sídlo umístěno mimo EU tj. na území třetího státu.

Oddělení registrace, v případě právnických osob:

 • zpracovává ohlášení živnosti, rozhoduje o udělení koncese;
 • zpracovává oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi;
 • zpracovává oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti či  pokračování v provozování živosti;
 • provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu;
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele;
 • plní funkci centrálního registračního místa (CRM):
  • přijímá přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení (§ 39, 39b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
  • přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
 • plní další úkoly stanovené živnostenským zákonem.

Novinky

Archiv: Registrace právnických osob

Živnosti

Regulované živnosti
Volná živnost
Živnosti, u nichž musí splňovat předepsanou odbornou způsobilost též zaměstnanec

Kvalifikace ze zahraničí

Živnosti, pro jejichž výkon musíte požádat o profesní uznání zahraniční kvalifikace
Profesní uznání zahraniční kvalifikace u dalších živností
Odborná kvalifikace z třetího státu

Poplatky

Poplatek za živnost
Daň z příjmu právnických osob
Odvody na sociální a zdravotní pojištění členů kolektivních orgánů právnických osob

Povinnosti

Oznamovací povinnosti - zahájení podnikání
Oznamovací povinnosti k oznámené živnosti
Co se oznamovat nemusí

Užitečné informace

Formuláře

Potřebujete vyřídit

Nejčastěji se ptáte