1. Jak prokazuje neexistenci překážky česká právnická osoba?
  2. Jak prokazuje neexistenci překážky unijní právnická osoba, která v Česku zřizuje odštěpný závod?
  3. Jak prokazuje neexistenci překážky zahraniční právnická osoba z třetí země, která v Česku zřizuje odštěpný závod?

1. Právnická osoba se sídlem na území České republiky [§8 odst. 5 živnostenského zákona]

Česká právnická osoba neexistenci překážky provozování živnosti prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Výpis si vyžádá sám živnostenský úřad, tudíž jej nemusí česká právnická osoba k ohlášení nebo žádosti dokládat.

2. Právnická osoba se sídlem na území jiného členského státu EU, EHP a Švýcarska [§46 odst. 2 písm. a), b) živnostenského zákona]

Unijní právnická osoba neexistenci překážek provozování živnosti prokazuje výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušnou autoritou daného členského státu podle sídla právnické osoby.

Pokud by členský stát takovýto výpis nevydával (seznam má úřad k dispozici)lze doložit čestné prohlášení učiněné před notářem v zemi sídla, že u právnické osoby není překážka provozování živnosti podle §8 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Doklad je platný 3 měsíce od vydání.

3. Právnická osoba se sídlem mimo území EU [§46 odst. 2 písm. a), b) živnostenského zákona]

Zahraniční právnická osoba neexistenci překážek provozování živnosti prokazuje výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušnou autoritou daného státu podle sídla právnické osoby.

Pokud by stát takovýto výpis nevydával (seznam má úřad k dispozici – většina zemí takovýto výpis pravděpodobně nevydává)lze doložit čestné prohlášení učiněné před notářem v zemi sídla, že u právnické osoby není překážka provozování živnosti podle §8 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Doklad je platný 3 měsíce od vydání.