Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2022

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2022 Granty na opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen Granty), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové dotační prostředky.

Žádost lze podat jen na vnější opravy pláště domu. Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše Grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč

Z poskytnutí příspěvku jsou vyloučeny domy, které jsou užívány k podnikání v oblasti hazardních her, erotických, ubytovacích a hotelových služeb včetně realitní činnosti, tj. ubytování kratší než 2 měsíce; domy, u nichž sdílené ubytování formou AirBnB a obdobných platforem je provozováno na více než 25% celkové bytové plochy. Příspěvek na opravu domovního fondu není poskytován k podpoře podnikání

Stavbu – pouze opravu, nikoliv investiční akci (výstavbu nového) – lze zahájit od 1.1.2022. Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2022, nejpozději k 28.10.2022.

Žádost s 12 přílohami v zalepené a označené obálce (viz. výše) musí být odevzdána do podatelny MČ P1, a to do pátku 11.3.2022 do 12 hod. V podatelně bude každá žádost označena datem a hodinou jejího přijetí, a žadateli bude případně na jeho vyžádání vystaven doklad o jejím přijetí. Komise žádosti vyhodnotí 29.3. a následně předá do Rady MČ Praha 1, odkud budou případně dále předány Zastupitelstvu MČ Praha 1. Do 30.6. proběhnou podpisy smluv s úspěšnými žadateli, granty se vyplatí ve dvou částech. První část grantu v červenci a druhá v listopadu a prosinci.

Všechny nezbytné informace naleznete v podmínkách poskytnutí grantu.

 • Usnesení rady UR21_1380 ze dne 23.11.2021 – PDF
 • GODF 2022 – Podmínky poskytnutí grantu – PDF
 • GODF 2022 – Formulář přihlášky – PDF
 • GODF 2022 – Nerozebíratelný způsob – ukázka – PDF
 • GODF 2022 – Smlouva o poskytnutí grantu – PDF
 • GODF 2022 – Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností) – PDF
 • GODF 2022 – Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností) – PDF
 • GODF 2022 – Harmonogram – PDF
 • GODF 2022 – Kontaktní místo – PDF
Výsledky - Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2021

Usnesení rady UZ21_0241 ze dne 13.04.2021 – PDF

 • Tabulka výsledků – Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ21_0241 ze dne 13.04.2021 – PDF
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2021

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2021 Granty na opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen Granty), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové dotační prostředky.

Žádost lze podat jen na vnější opravy pláště domu. Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše Grantu pro jednoho žadatele je částka 1.000.000,- Kč

Z poskytnutí příspěvku jsou vyloučeny domy, které jsou užívány k podnikání v oblasti hazardních her, erotických, ubytovacích a hotelových služeb včetně realitní činnosti, tj. ubytování kratší než 2 měsíce; domy, u nichž sdílené ubytování formou AirBnB a obdobných platforem je provozováno na více než 25% celkové bytové plochy.

Stavbu – pouze opravu, nikoliv investiční akci (výstavbu nového) – lze zahájit od 1.1.2021. Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2021, nejpozději k 29.10.2021.

Žádost se všemi povinnými přílohami v zalepené a označené obálce musí být odevzdána do podatelny MČ P1, a to do pátku 12.03.2021 do 12 hod. 30.3. komise žádosti vyhodnotí a následně předá do Rady MČ Praha 1, odkud budou případně dále předány Zastupitelstvu MČ Praha 1. Do 30.6. proběhnou podpisy smluv  s úspěšnými žadateli, granty se vyplatí ve dvou částech v červenci a prosinci.

Všechny nezbytné informace naleznete v podmínkách poskytnutí grantu.

 • Usnesení rady UR21_1380 ze dne 23.11.2021 – PDF
 • GODF 2022 – Podmínky poskytnutí grantu – PDF
 • GODF 2022 – Formulář přihlášky – PDF
 • GODF 2022 – Nerozebíratelný způsob – ukázka – PDF
 • GODF 2022 – Smlouva o poskytnutí grantu – PDF
 • GODF 2022 – Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností) – PDF
 • GODF 2022 – Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností) – PDF
 • GODF 2022 – Harmonogram – PDF
 • GODF 2022 – Kontaktní místo – PDF
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2020

Mimořádné jednorázové příspěvky dotace  nazvané „Granty na opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2020“

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2020 dotační program nazvaný „Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen dotační řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (dotace).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut 1 x ročně 1 žadateli 1 žádostí výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1

Z poskytnutí dotace jsou vyloučeny domy, které jsou užívány k podnikání v oblasti hazardních her a erotických služeb. Mohou z něj být vyloučeny i domy, ve kterých je provozováno sdílené ubytování typu AIRBNB.  Dotační program na opravu domovního fondu – grant – není poskytován k podpoře podnikání.

Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2020– ukončení 31.10.2020

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
– vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
– spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
– společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy a investice  vztažené na vnější část domu viditelnou z veřejně přístupného prostoru, což zahrnuje uliční fasádu, okna, střešní plášť – minimálně jeho polovinu, antigraffitový nátěr, výrobu a instalaci protihlukových oken.

Dotace bude poskytnuta:

max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu či investici v případě, že žadateli nebyl v minulosti přiznán příspěvek z programu „Granty na opravu domovního fondu na území Prahy 1“ anebo byl příspěvek nižší než 500 000,-Kč (včetně) za posledních 5 let.

max. do výše 40% skutečných nákladů na opravu či investici v případě, že žadatel již v minulosti čerpal příspěvek z programu „Granty na opravu domovního fondu na území Prahy 1“ a příspěvek přesáhl částku 500 000,-Kč za posledních 5 let.

Zbývající část skutečných nákladů na opravu či investici hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy či investice, a to i v případě přidělení nižší částky než 40% resp. 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu „Podmínky poskytnutí grantu“ zde dole.

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 9. BŘEZNA 2020 VE 13:00 HOD.!

 • Usnesní rady UR19_1201 ze dne 10.12.2019 – PDF
 • GODF 2020 – Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování – PDF
 • GODF 2020 – Formulář přihlášky – PDF
 • GODF 2020 – Nerozebíratelný způsob – ukázka – PDF
 • GODF 2020 – Smlouva o poskytnutí grantu – PDF
 • GODF 2020 – Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností) – PDF
 • GODF 2020 – Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností) – PDF
 • GODF 2020 – Harmonogram – PDF
 • GODF 2020 – GDPR – PDF
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2019

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2019

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2019 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut 1 x ročně 1 žadateli 1 žádostí výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1

Z poskytnutí grantů jsou vyloučeny domy, které jsou užívány k podnikání v oblasti hazardních her a erotických služeb. Mohou z něj být vyloučeny i domy, ve kterých je provozováno sdílené ubytování typu AIRBNB.  Dotační program na opravu domovního fondu – grant – není poskytován k podpoře podnikání.

Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2019 – ukončení 31.10.2019.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
– vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
– spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
– společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (např. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu „Podmínky poskytnutí grantu“ zde dole.

Kontakt:

Mgr. Jozef Helmeczy, odborný asistent radního pro majetek,problematika SVJ,agenda: Poliklinika Palackého 5.
Tel.: 221 097 210
E-mail: jozef.helmeczy@praha1.cz
6.patro, č.dv. 618, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

JUDr. Jaroslava Solařová, podpora a smluvní dokumentace k projektu grantu na opravu domovního fondu
Tel.: 221 097 692
E-mail: jaroslava.solarova@praha1.cz
6.patro, č. dv. 618, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE V PÁTEK 8. BŘEZNA 2019 VE 13:00 HOD.!

 • GODF 2019 – Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování – PDF
 • GODF 2019 – Formulář přihlášky – PDF
 • GODF 2019 – Nerozebíratelný způsob – ukázka – PDF
 • GODF 2019 – Smlouva o poskytnutí grantu – PDF
 • GODF 2019 – Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností) – PDF
 • GODF 2019 – Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností) – PDF
 • GODF 2019 – Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředků  – PDF
 • GODF 2019 – Harmonogram – PDF
 • GODF 2019 – Dotazník – PDF
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2018

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2018

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2018 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut 1 x ročně 1 žadateli 1 žádostí výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1

Z poskytnutí grantů jsou vyloučeny domy, které jsou užívány k podnikání v oblasti hazardních her, erotických, ubytovacích a hotelových služeb včetně realitní činnosti, tj. ubytování bez přihlášení k trvalému pobytu; domy, u nichž sdíleného ubytování formou AirBnB a obdobných platforem je provozováno na více než 25% celkové bytové plochy.  Dotační program na opravu domovního fondu – grant – není poskytován k podpoře podnikání.

Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2018 – ukončení 31.10.2018.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
– vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
– spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
– společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (např. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

V odůvodněných případech havarijního stavu lze podat žádost na opravy vztažené ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.). Na opravy vztažené ke společným částem domu je vyčleněna částka max. do 30% celkového objemu rozdělovaných mimořádných jednorázových příspěvků (grantů).

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu „Podmínky poskytnutí grantu“ zde dole.

Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci
Tel.: 221 097 226
E-mail: jan.votocek@praha1.cz
5.patro, č. dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu
Tel.: 221 097 168
E-mail: monika.mlejnkova@praha1.cz
5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE V PÁTEK 9. BŘEZNA 2018 VE 14:00 HOD.!

 • GODF 2018 – Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování – PDF
 • GODF 2018 – Harmonogram – PDF
 • GODF 2018 – Kontaktní místo – PDF
 • GODF 2018 – DOTAZNÍK ke GODF MČ Praha 1 – PDF
 • GODF 2018 – Formulář přihlášky – PDF
 • GODF 2018 – Nerozebíratelný způsob – ukázka – PDF
 • GODF 2018 – Smlouva o poskytnutí grantu – PDF
 • GODF 2018 – Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností) – PDF
 • GODF 2018 – Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností) – PDF
 • GODF 2018 – Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředků (de minimis) – PDF
 • GODF 2018 – Usnesení Rady Městské části Praha 1 ze dne 28.11.2017 – PDF
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2017

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2017

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2017 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut 1 x ročně 1 žadateli 1 žádostí výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1.

Grant nepodporuje podnikání.

Stavbu – pouze opravu – lze zahájit od 1.1.2017. Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2017 – ukončení 31.10.2017.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
– vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
– spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
– společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (např. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

V odůvodněných případech havarijního stavu lze podat žádost na opravy vztažené ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice. Na opravy vztažené ke společným částem domu je vyčleněna částka max. do 20% celkového objemu rozdělovaných mimořádných jednorázových příspěvků (grantů).

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.000.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu „Podmínky poskytnutí grantu“ zde dole.

Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci
Tel.: 221 097 226
E-mail: jan.votocek@praha1.cz
5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu
Tel.: 221 097 168
E-mail: monika.mlejnkova@praha1.cz
5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 8. DUBNA 2017 VE 12:00 HOD.!

 • GODF 2017 – Přehled přidělených grantů v celkové částce 20.300.000 Kč dle usnesení UZ17_0428 ze dne 23.5.2017 – PDF
 • GODF 2017 – Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování – PDF
 • GODF 2017 – Harmonogram – PDF
 • GODF 2017 – Kontaktní místo – PDF
 • GODF 2017 – Formulář přihlášky – PDF
 • GODF 2017 – Nerozebíratelný způsob – ukázka – PDF
 • GODF 2017 – Smlouva o poskytnutí grantu – PDF
 • GODF 2017 – Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností) – PDF
 • GODF 2017 – Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností) – PDF
 • GODF 2017 – Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis) – PDF
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2016

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2016

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 a současně do tohoto procesu zapojit vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2016 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
– vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
– spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
– společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (npř. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

V odůvodněných případech havarijního stavu lze podat žádost na opravy vztažené ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice. Na opravy vztažené ke společným částem domu je vyčleněna částka max. do 20% celkového objemu rozdělovaných mimořádných jednorázových příspěvků (grantů).

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu „Podmínky poskytnutí grantu“ zde dole.

Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci
Tel.: 221 097 226
E-mail: jan.votocek@praha1.cz
5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu
Tel.: 221 097 168
E-mail: monika.mlejnkova@praha1.cz
5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 14. BŘEZNA 2016 V 18:00 HOD.!

 • GODF 2016 – Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování – PDF
 • GODF 2016 – Harmonogram – PDF
 • GODF 2016 – Kontaktní místo – PDF
 • GODF 2016 – Formulář přihlášky – PDF
 • GODF 2016 – Nerozebíratelný způsob – ukázka – PDF
 • GODF 2016 – Smlouva o poskytnutí grantu – PDF
 • GODF 2016 – Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností) – PDF
 • GODF 2016 – Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností) – PDF
 • GODF 2016 – Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis) – PDF
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2015

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2015

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 a současně do tohoto procesu zapojit vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2015 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
– vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
– spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
– společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (npř. oprava fasád, oken1, vrat, střech). Ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.) jen pokud jsou doloženy potvrzením o havarijním stavu.

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.000.000,- Kč.

Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci
Tel.: 221 097 226
E-mail: jan.votocek@praha1.cz
5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu
Tel.: 221 097 168
E-mail: monika.mlejnkova@praha1.cz
5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 25. DUBNA 2015 VE 13:00 HOD.!

 • GODF 2015 – Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování – PDF
 • GODF 2015 – Harmonogram – PDF
 • GODF 2015 – Kontaktní místo – PDF
 • GODF 2015 – Formulář přihlášky – PDF
 • GODF 2015 – Nerozebíratelný způsob – ukázka – PDF
 • GODF 2015 – Smlouva o poskytnutí grantu – PDF
 • GODF 2015 – Smlouva o dílo – PDF
 • GODF 2015 – Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis) – PDF
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2014

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na opravy domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2014

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 a současně do tohoto procesu zapojit vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2014 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
– vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
– spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
– společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, předseda Finančního výboru
Tel.: 221 097 226, 604 774 134
E-mail: jan.votocek@praha1.cz

Bc. Monika Mlejnková, asistentka předsedy Finančníého výboru
Tel.: 221 097 168
E-mail: monika.mlejnkova@praha1.cz

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 5. DUBNA 2014 VE 13.30 HOD.!

 • Přehled přidělených grantů na Opravy domovního fondu na území Prahy 1 v roce 2014 – PDF
 • GODF 2014 – Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování – PDF, DOC
 • GODF 2014 – Formulář přihlášky – PDF, DOC
 • GODF 2014 – Nerozebíratelný způsob – ukázka – PDF, DOC
 • GODF 2014 – Smlouva o poskytnutí grantu – PDF, DOC
 • GODF 2014 – Smlouva o dílo – PDF, DOC
 • GODF 2014 – Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis) – PDF, DOC
 • GODF 2014 – Harmonogram – PDF, DOC
Opravy domovního fondu 2008 - 2010