Formuláře

 • Žádost o poskytnutí informace – DOC

Přílohy

 • Výroční zpráva za rok 2021 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2020 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2019 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2018 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2017 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2016 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2015 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2014 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2013 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2012 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2011 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2010 – DOC
 • Výroční zpráva za rok 2009 – DOC
 • Výroční zpráva za rok 2008 – DOC
 • Výroční zpráva za rok 2007 – DOC
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2020 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2019 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2018 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2017 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2016 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2015 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2014 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2013 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2012 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2011 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2010 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2009 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2008 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2007 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2006 – PDF
 • sazebník úhrad za poskytnutí informace – PDF
 • Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – DOC

Vyřizuje:

 • oddělení právní, kontroly a stížností

Kontakt:

Potřebujete:

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.
Ze žádosti musí být zřejmé:

 • komu je určena
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název,identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.

Správní a místní poplatky:

 • viz sazebník úhrad

Postup:

 • Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
 • Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.
 • Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.
 • Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, sdělí, zda si převezme písemnou informaci osobně nebo poskytne doručovací adresu.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Lhůta k vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů od doručení žádosti může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

Odvolávací orgán:

 • Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (rozklad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal.

Odvolání (rozklad) je spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu. Lhůtu nelze prodloužit.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Správní a místní poplatky:

 • viz sazebník úhrad