Sociální poradenství

V případě nejasností se obraťte na Oddělení sociální pomoci.

Toto oddělení se zabývá:

  • agenda bytů ze sociální rezervy a provoz bytového domu,
  • řešení problematiky bydlení,
  • řešení problémů občanů spojených s nezaměstnaností, zadlužením,
  • problematika domácího násilí,
  • poskytování sociálně právního poradenství,
  • vydávání rozhodnutí o určení zvláštního příjemce důchodu.

Kontakt: 

Mgr. Věra Marková (číslo dveří 303)
Vedoucí odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 404
vera.markova@praha1.cz

Bc. Marie Gazdová (číslo dveří 303)
Referentka odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 276
marie.gazdova@praha1.cz

Mgr. Šárka Kubínová (číslo dveří 300)
Referentka odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 465
sarka.kubinova@praha1.cz

Středisko psychoterapeutických služeb

Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o.

Kontakt:
Břehová 3,
110 00 Praha 1-Josefov

Kontaktní osoba:
Tamara Smatanová
Tel.: 222 324 027, 603 211 142
E-mail: spsb.info@seznam.cz
www.psychoterapie-praha.internet123.cz

Středisko řeší psychické problémy a poruchy pacientů (dětí i dospělých). Tyto služby jsou individuální, skupinové a rodinné psychoterapie, ambulance a léčebné programy denního stacionáře.

Jak postupovat při úmrtí blízké osoby

V případě, že Váš blízký zemřel doma:

1. Přivolejte lékaře, který musí písemně konstatovat smrt osoby.

2. Kontaktujte pohřební službu, kterou zvolíte je zcela na vás. Budou chtít znát totožnost vaši a zemřelého, následně budou žádat smuteční oblečení na obřad.

3. Navštivte úřady, jako první matriku obecního úřadu, kde jim předáte občanský průkaz zemřelého. Potvrzení o úmrtí neboli ohledací list, zašle na matriku daný lékař.
Matrika vyhotoví úmrtní list a zašle jej vám – tomu, kdo obřad objednatel. Ostatní doklady zemřelého jako jsou průkazy pojištěnce, řidičský průkaz, cestovní pas, průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) předáte vždy v místě, kde byly tyto doklady vydány. Je nutné vrátit kartu zdravotního pojištění zesnulého na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny. To samé se týká dávek jako např. příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu atd. je nutné ohlásit v místě, kde byla dávka vyplacena. Agendou dávek se zabývá Úřad práce. Pokud měl zesnulý trvalé bydliště v MČ Praha 1, je pracoviště Úřadu práce na adrese: Šafaříkova 14, Praha 2, tel.: 950 178 506, 503, 212.

V případě, že Váš blízký zemřel v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení:

Lékař vystaví ohledací list a zesnulého s největší pravděpodobností převeze na patologii. Poté oznámí smrt rodinným příslušníkům, kteří si mohou vyzvednout osobní věci zesnulého. Převoz z patologie a vyzvednutí potřebných dokumentů většinou vyřídí pohřební služba, ale je vždy vhodnější se na podrobnostech domluvit přímo s pohřební službou.

Jste zaměstnaní? Máte nárok na pracovní volno:

Pokud vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb. Pokud zemře někdo z rodičů, prarodičů, sourozenců nebo snad tchán či tchýně, švagr či švagrová, snacha či zeť má zaměstnanec nárok na jeden placený den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Jsou i výjimky, kdy to platí i u vzdálenějších příbuzných, ale podmínkou je prokázat, že s vámi žili v jedné domácnosti.

Úmrtní list:

Bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo komukoliv, kdo je zplnomocněným zástupcem. Při objednání pohřbu, je nutné doložit doklad totožnosti a rodný nebo oddací list. Úmrtní list bude zaslán z příslušné matriky doporučeně poštou od úmrtí do 1 měsíce.

Přepis změny stavu v občanském průkazu:

Nezapomeňte na změnu stavu ve vaší OP, to provádí oddělení osobních dokladů na úřadu MČ Praha 1. Nový OP obdržíte cca do 30 dnů.

S sebou si vezměte:

  • Váš OP
  • Úmrtní list (originál)

Máte nárok na pohřebné?

Toto vám zodpoví příslušné územní pracoviště Úřadu práce, pokud máte trvalé bydliště v MČ Praha 1, je pracoviště Úřadu práce na adrese: Šafaříkova 14, Praha 2, tel.: 950 178 506, 503,212.

Vdovské, vdovecké a sirotčí důchody:

Jako žadatel uplatňujete nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

Notářské řízení:

Řízení proběhne a k vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

Sociální pohřby

V případě, že jste pozůstalí, kteří nemohou ze závažných sociálních či osobních důvodů pohřeb zajistit, pohřeb (sociální) zajistí obec v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Sociální pohřeb zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo.

Na ÚMČ Praha 1 se touto problematikou zabývá Sekreratiát Odboru sociálních věcí:

Kontakt: 

Denisa Vojtíšková (číslo dveří 302)
Tel.: 221 097 204
denisa.vojtiskova@praha1.cz