Pečovatelská služba v terénu
Každý z nás jednou zestárne nebo se setká s nějakým zdravotním problémem, který mu zkomplikuje běžné denní činnosti. Nikomu z nás se ale nechce z takových důvodů hned obracet celý svůj život naruby a měnit vše, na co jsme byli až doposud zvyklí. Nechce se nám neustále žádat o pomoc někoho ze sousedů nebo přátel ve chvílích, kdy naše rodina není schopna z nejrůznějších důvodů nám pomáhat v celém potřebném rozsahu. Nechce se nám stěhovat se někam, kde nebudeme svými pány. Je tu možnost využít nabídku pečovatelských služeb.

Veřejný závazek

Umožnit člověku v obtížné zdravotní a sociální situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíce podobá způsobu, jímž žil doposud. Zajistit klientovi důstojný a plnohodnotný život v jeho přirozeném prostředí.

Poslání služby

Záměrem poskytované služby je:

 • Prodloužit setrvání člověka ve vlastním domácím prostředí a v prostředí s přirozenými vztahovými kontakty, rozvíjet důstojný život klienta
 • Pomáhat starým a zdravotně postiženým občanům obstarat nutné práce v domácnosti, osobní péči a další životní potřeby
 • Umožnit lidem v nepříznivém zdravotním stavu či sociální situaci využívat služeb Střediska sociálních služeb
 • Péči o klienty přizpůsobit jejich potřebám, věku, stavu, individualitě
 • Využívat přirozené sociální sítě klienta, zapojit do péče rodinu, přátele nebo známé

Služba je poskytována profesionálními pečovatelkami a dalším vyškoleným personálem. Službou chceme dosáhnout spokojenosti klienta a jeho setrvání v přirozeném domácím prostředí, naplnění jeho představ a cílů.

Základní principy poskytované služby:

 • Partnerský přístup
 • Respektování osobnosti
 • Respektování vlastní vůle klienta
 • Pomoc vytvářet domov
 • Ohleduplný přístup k osobám se zdravotním postižením
 • Informovanost
 • Svoboda pohybu

Metodika poskytování služby:

 • Úkony terénní pečovatelské služby poskytované v domácnostech klientů
 • Úkony terénní pečovatelské služby poskytované v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS)
 • Poskytování fakultativních služeb (pomoc s malými domácími zvířaty)
 • Rrozvoz obědů do domácností klientů a do DPS
 • Výdej obědů v jídelnách DPS
 • Poradenská služba v sociální oblasti

Cílová skupina klientů:

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně

Realizace sociálních služeb – pečovatelské služby na území Městské části Praha 1
je rozdělena do čtyř okrsků:

1. okrsek: Staré Město (severní část – Josefov)
koordinátorka Hana Haučnerová, Tel.: 222 322 201

2. okrsek: Nové Město (severní část)
koordinátorka Mgr. Milena Borská, Tel.: 224 826 476

3. okrsek: Staré Město (jižní část) a Nové Město (jižní část)
koordinátorka Miloslava Bedřichová, Tel.: 224 932 237

4. okrsek: Malá Strana a Hradčany
koordinátorka Jitka Peštová, Tel.: 257 532 934

Sazebník služeb naleznete zde

Stravování

Tuto službu Vám zajistí také terénní pečovatelská služba.

Citace ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

§ 40
Pečovatelská služba

(1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociální dávky

Agendou dávek se zabývá Úřad práce. Pokud máte trvalé bydliště v MČ Praha 1, najdete Kontaktní pracoviště Úřadu práce na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 506, 503,212, kde se vyřizují i dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Bližší informace o dávkách naleznete také na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Sociální poradenství

V případě nejasností se obraťte na Oddělení sociální péče a služeb.

Toto oddělení se zabývá:

 • komplexní výkon agendy péče o seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů,
 • bytová problematika, domy s pečovatelskou službou,
 • poskytování sociálně právního poradenství a sociální pomoci,
 • veřejné opatrovnictví osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům,
 • výkon kolizního opatrovnictví,
 • poradenství ke službám sociální péče,
 • poradenství ke službám sociální prevence,
 • zprostředkování sociálních služeb,
 • terénní služby,
 • vydávání Seniorských obálek,
 • vydávání Euroklíčů.

Kontakty:

Bc. Věra Kutá (číslo dveří 310)
Vedoucí odd. sociální péče a služeb
Tel.: 221 097 447
vera.kuta@praha1.cz

Eva Lukešová (číslo dveří 309)
Sociální pracovnice
Tel.: 221 097 597
eva.lukesova@praha1.cz

Dana Neubauerová (číslo dveří 315)
Veřejná opatrovnice
Tel.: 221 097 305
dana.neubauerova@praha1.cz

Nejčastější dotazy

Parkování pro invalidy - kde mohu jako držitel ZTP získat příspěvek na mobilitu a na provoz vozidla?

Agendou dávek pro osoby se zdravotním postižením se zabývá Úřad práce, doporučujeme Vám obrátit se ve věci příspěvku na pracoviště Úřadu práce pro občany MČ Praha 1 na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, tel.: 950 178 503, 212 (tam, kde byl vyřizován průkaz ZTP).

Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 1 (u Ing. Kadlece v m. č. 312, Tel.: 221 097 431) si můžete na základě držitelství průkazu ZTP nebo ZTP/P požádat o vydání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Úřední hodiny
Pondělí 8.00 – 18.00 hod.
Středa 8.00 – 18.00 hod.

S sebou je nutno přinést průkaz ZTP nebo ZTP/P, občanský průkaz a jednu průkazovou fotografii.

Jsem starý, špatně se pohybuji, mohl by mi někdo nosit obědy?

Doporučujeme, obrátit se na naši příspěvkovou organizaci Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 23, Praha 1, tel.: 222 324 052 pí. Lešnerová, kde Vám budou poskytnuty podrobné informace.

Informace o poskytování pečovatelské služby získáte také na webových stránkách Střediska sociálních služeb

Kde a jak lze získat příspěvek na zdravotní pomůcky pro seniora?

Agendou dávek se zabývá Úřad práce. Pokud máte trvalé bydliště v MČ Praha 1, je pracoviště Úřadu práce na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, tel.: 950 178 503, 212, kde se vyřizují i dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Bližší informace o dávkách naleznete také na webových stránkách Úřadu práce ČR

Lze zařídit pravidelné návštěvy pečovatelky v bytě seniora?

Doporučujeme obrátit se na naši příspěvkovou organizaci Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 23, Praha 1, tel.: 222 324 052, kde Vám budou poskytnuty podrobné informace. Příslušná pracovnice Vám poradí, která služba by byla výhodná a nasměřuje Vás na konkrétní pečovatelku.

Informace o poskytování pečovatelské služby získáte také na webových stránkách Střediska sociálních služeb