Městská část Praha 1 má zřízenu jednu datovou schránku orgánu veřejné moci (kterou obsluhuje Úřad MČ Praha 1, jako její orgán).

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, rozšiřuje možnosti komunikace s úřady (doručování a podání) o nový způsob, prostřednictvím datových schránek. Zrovnoprávňuje (až na definované výjimky) elektronickou a papírovou formu dokumentů. Dokument, dodaný prostřednictvím datové schránky, bude mít stejnou váhu, jako doporučená zásilka s dodejkou/doručenkou, a to i do vlastních rukou. Systém datových schránek je přelomový prostředek pro doručování a odesílání elektronických dokumentů. Zákon upřednostňuje používání datových schránek (a tudíž elektronických dokumentů) u orgánů veřejné moci, tj. i u úřadů městských částí.

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Informační systém datových schránek ISDS je zřízen a provozován na základě zákona č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Jeho správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Provozovatelem ISDS je držitel poštovní licence, Česká pošta, s.p.. ISDS je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

ID datové schránky MČ Praha 1

ID datové schránky MČ Praha 1: b4eb2my

K čemu slouží datová schránka

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k:

a) doručování z úřadu k osobám právnickým i fyzickým, pokud mají zřízenu a funkční datovou schránku,
b) k přijímání podání od veřejnosti k úřadu (tzv. provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci), odesilatel musí mít zřízenu a funkční svoji datovou schránku,
c) pro vzájemnou komunikaci orgánům veřejné moci (úřadů) mezi sebou.

Datová schránka slouží k doručování dokumentů prostřednictvím datových zpráv. Odesilatel vloží do své datové schránky dokument a informační systém datových schránek ISDS jej bezpečně, diskrétně, rychle, spolehlivě a průkazně přenese do datové schránky adresáta. Místem vstupu/výstupu ISDS je DS svého vlastníka. V praxi se do DS vstupuje pomocí uživatelsky přívětivého Webového portálu Informačního systému datových schránek (vhodné pro fyzické osoby či menší firmy) nebo spisové služby (úřady, velké firmy a instituce) nebo systémy firem se zjednodušenou evidenční službou. Datová schránka umožňuje přijímat a odesílat datové zprávy (dokumenty), zjišťovat stavy odeslaných zpráv, přijímat doklady o dodání a doručení, ověřovat, zda adresát má datovou schránku.

Pro koho je datová schránka určena
  • Datová schránka je pro orgány veřejné moci povinná a zřízena automaticky Ministerstvem vnitra
  • Právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku je datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to bezplatně
  • Právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku, může požádat ministerstvo o zřízení datové schránky právnické osoby, bezplatně
  • Datová schránka je pro podnikající fyzické osoby nepovinná, mohou si požádat ministerstvo o zřízení, bezplatně
  • Datová schránka je pro fyzické osoby nepovinná, může požádat ministerstvo o zřízení, bezplatně
Jak zřídit datovou schránku

Žádost o zřízení Datové schránky lze podat následujícími způsoby:
a) Na kontaktním místě veřejné správy (pracoviště Czech POINT). V tomto případě není nutné žádost opatřovat úředně ověřeným podpisem
b) Vyplněním elektronického formuláře žádosti, jeho podepsáním zaručeným elektronickým podpisem a následným odesláním na e-podatelnu Správce. Formulář žádosti naleznete na webu Datové schránky 
c) Vyplněním formuláře žádosti, jeho vytištěním, opatřením ověřeným podpisem a zasláním na poštovní adresu Správce: Ministerstvo vnitra České republiky, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT, Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

Mnoho užitečných informací k datovým schránkám pro občany, živnostníky, právnické osoby i orgány veřejné moci je přehledně k dispozici na Informačním webu datových schránek
V pracovních dnech v době od 8:00 – 18:00 můžete se svými dotazy volat na číslo 954 200 200.

Další informace o datových schránkách a o e-governmentu získáte na webu Ministerstva vnitra České republiky Smart Administration