Nebytové prostory

Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1 naleznete na reality.praha1.cz

Nejčastější dotazy

Kde si mohu pronajmout kancelářské prostory?
Veškeré volné nebytové prostory, vhodné k pronajmutí, které se nacházejí v nemovitostech svěřených Městské části Praha 1, jsou postupně vyvěšovány v nabídce volných nebytových prostorů, a to v souladu s § 36 odst. (1) zák č. 131/2000 Sb. Nabídka je zveřejňována zhruba tak v šestitýdenních intervalech vždy kolem 1. nebo 15. dne kalendářního měsíce po dobu 15 dnů a zájemci si mohou na konkrétní vybraný nebytový prostor podat písemnou žádost. Rada městské části Praha 1 pak následně rozhodne o přidělení nebytového prostoru nejvhodnějšímu zájemci.

Nabídka volných nebytových prostorů je umístěna na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18. Nabídku volných nebytových prostorů v nemovitostech MČ Praha 1.

Doporučujeme Vám proto průběžně sledovat nabízené nebytové prostory na vývěsce, a to také v sekcích tzv. Permanentní vývěska a Záměry. Na uvedených stránkách je možné nastavit i tzv. „WOKO

Daně z nemovitosti? Kolik a kde platím?

S tímto dotazem, který se týká odvodu daně z nemovitosti se, prosím, obraťte na finanční úřad.

Jakým způsobem mohu změnit sídlo?

O změnu sídla lze požádat na libovolném obecním živnostenském úřadě. Pokud budete změnu sídla zařizovat například za svojí družku či za svého druha, potřebujete plnou moc k jednání na živnostenském úřadě. Změnu sídla je nutné ohlásit a doložit souhlasem majitele pokud se liší od bydliště nebo pokud je bydliště na adrese sídla ohlašovny. Korespondenční adresa se může od sídla i bydliště lišit, ale je nutno ji ohlásit na živnostenský úřad.

Bližší informace Vám poskytne: Bc. Veronika Mokrá, vedoucí oddělení registrace na tel.: +420 221 097 456.

Společnosti (právnické osoby) změnu sídla řeší s rejstříkovými soudy. K podání do veřejného rejstříku (obchodní, spolkový apod.) slouží inteligentní formulář.

Jaké jsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství?

Poplatek za zvláštní užívání komunikace je vyměřován dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. Hl. m. Prahy, o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů. Výše poplatku se odvijí od účelu záboru, který jste ve svém dotazu nespecifikovala.

Nejvíce užívané zábory a výše poplatků
Stavební zábor (ohrada, kontejner popř. lešení) 10,-Kč/m2/den
Kulturní akce 10,-Kč/m2/den
Reklamní akce 100,-Kč/m2/den
Běžné prodejní místo je zpoplatněno 40,-Kč/m2/den
Nejzatíženější lokality jsou zpoplatněné 50,- popř. 60,- Kč/m2/den

Pro úplnost dodáváme, že k tomuto poplatku (tzv. místní poplatek) je nutno vždy připočítat ve stejné výši platbu vlastníkovi komunikace z titulu nájemní smlouvy. V případě nějakých nejasností neváhejte kontaktovat: Pavla Kroftu, individuální prodej – výstavky, Tel.: 221 097 367.