Podnikatelé, kteří na sociálním a zdravotním pojištění odvádí minimální zálohy, si v letošním roce připlatí o 383 Kč měsíčně více než nyní. U sociálního pojištění navíc dochází ke změně splatnosti pojistného. Nově se odvádí v měsíci, ke kterému se vztahuje.

Osoby samostatně výdělečně činné (do této kategorie náleží podnikající fyzické osoby tj. živnostníci, vykonavatelé svobodných povolání, jako jsou např. advokáti, architekti, lékaři, novináři, umělci, zemědělci apod.) vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost mají povinnost každý měsíc odvést zálohu na zdravotní a sociální (důchodové, příspěvek na politiku zaměstnanosti, případně nemocenské) pojištění.

Měsíční výše zálohy se odvíjí od dosaženého hrubého zisku v minulém roce. Nová měsíční záloha se poprvé platí vždy za měsíc, kdy je u příslušných institucí odevzdán přehled o příjmech a výdajích (odevzdává se současně s daňovým přiznáním). Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti však musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha.

Nová výše záloh

V roce 2019 se minimální záloha na zdravotní a sociální pojištění vztahuje i na ty, kteří svou hlavní samostatnou výdělečnou činnost zahájí kdykoliv v průběhu roku. Minimální vyměřovací základ pro platbu sociálního a zdravotního pojištění se liší, proto v praxi některé osoby samostatně výdělečně činné platí na zdravotní pojištění minimální měsíční zálohu, avšak na sociální pojištění platí měsíční zálohu odpovídající skutečně dosaženému zisku.

Výše minimálních měsíčních záloh:

2 388 Kč na sociální pojištění,

138 Kč na nemocenské pojištění (není pro OSVČ povinné) a

2 208 Kč na zdravotní pojištění.

Již za leden 2019 je nutné uhradit novou vyšší minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění. U sociálního pojištění se minimální měsíční záloha ve výši 2 388 Kč platí až po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. Avšak pozor! Od ledna se nově zálohy na sociální pojištění (tj. včetně nemocenského, které je pro podnikatele dobrovolné) hradí již v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje.

Splatnost záloh

Zálohu na sociální či nemocenské pojištění můžete uhradit v průběhu celého měsíce tj. od prvního do posledního dne kalendářního měsíce. U zdravotního pojištění je záloha splatná od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Podrobnosti publikují stránky České správy sociálního zabezpečení a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ohledně konkrétních informací k hrazení pojistného, se prosím, obracejte vždy na zdravotní pojišťovnu, nebo příslušné pracoviště sociální správy.

Servis pro živnostníky nabízí obecní živnostenský úřad

Dále podnikatelům (živnostníkům) připomínáme, že registrační a oznamovací povinnosti, v souvislosti se zahájením, přerušením nebo ukončením podnikatelské činnosti, mohou splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Na živnostenském úřadu můžete požádat o předání přihlášky k daním z příjmu nebo silniční dani (včetně změn údajů v přihlášce nebo zrušení daňové registrace) nebo oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Např. pokud ohlašujete živnost nebo žádáte o koncesi, oznamujete přerušení (pokračování) živnosti, žádáte o zrušení živnostenského oprávnění, můžete požádat o předání informace také dotčeným úřadům (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna). Podrobnosti naleznete zde.

Servis pro svobodná povolání nabízí Jednotné kontaktní místo

Ostatní podnikatelé (vykonavatelé svobodných povolání, jako jsou např. advokáti, architekti, lékaři, novináři, umělci, zemědělci apod.) mohou výše uvedené povinnosti splnit na Jednotném kontaktním místě. Jednotné kontaktní místo naleznete na 15 obecních živnostenských úřadech.

Lukáš Balada – Odbor živnostenský