Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č.  UZ22_0372 ze dne 15.03.2022 – DOC

Vstupní oznámení – DOC

Průběžné oznámení – DOC

Výstupní oznámení – DOC

Etický kodex člena Zastupitelstva městské části Praha 1

Preambule

My, členové Zastupitelstva městské části Praha 1,  považujeme výkon mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 1 za veřejnou službu občanům, od kterých jsme získali důvěru i právo zastupovat je při správě   městské části Praha 1. Prohlašujeme, že se ve své činnosti po dobu výkonu mandátu řídíme slibem člena Zastupitelstva městské části Praha 1. Hlásíme se k odpovědnosti, a to jak morální, tak i právní, za své jednání po dobu výkonu mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 1 a ve své práci se řídíme, mimo jiné, i tímto Etickým kodexem člena Zastupitelstva městské části Praha 1 (dále jen „Etický kodex“).

Jako zastupitelé stvrdíme svým podpisem tento Etický kodex v den složení svého slibu zastupitele, nejdéle však do jednoho měsíce a budeme se tímto Etickým kodexem řídit po celou dobu výkonu svého mandátu zastupitele městské části Praha 1.

Seznam členů Zastupitelstva MČ Praha 1, jež se k Etickému kodexu přihlásili:

Ing. Ivana Antalová, Martin Arden, Mgr. David Bodeček, Richard Bureš, Petr Burgr, Ing. Michal Caban, Mgr. Pavel Čižinský, Jonáš Felkel, Ing. Karel Grabein Procházka, Ing. Petr Hejma, Ing. Tomáš Heres, ThDr. Kateřina Klasnová, Mgr. Barbora Kosíková, Mgr. Petr Kučera, PhDr. Filip Lachmann, Giancarlo Lamberti, Josef Ludvíček, JUDr. Pavel Marc. LL.M., Martin Motl, Mgr. Michal Müller, Mgr. Terezie Radoměřská, Ing. Vojtěch Ryvola, Bronislava Sitár Baboráková, DiS., Mgr. Jana Sobotková, LL.M., Mgr. Eva Špačková, Valerie Clare Talacková, MA, Mgr. Karel Ulm, MPA

———————————————-

Dne 09.11.2022 jsem já, člen/ka Zastupitelstva městské části Praha 1, složil/a v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění tento slib:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části Praha 1 a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Čl. 1

Obecná pravidla

1) Člen Zastupitelstva městské části Praha 1 (dále jen „zastupitel“) je odpovědný za výkon svého mandátu všem občanům městské části Praha 1 (dále jen „MČ P1“).

2)  Zastupitel dbá na to, aby vykonával svoji funkci aktivně a bezúhonně, v souladu s ústavním pořádkem, zákony a dalšími právními předpisy České republiky, v souladu se svým svědomím, pravidly slušného chování a dobrými mravy.

3)  Zastupitel se při výkonu své funkce rozhoduje  objektivně, kvalifikovaně, se znalostí věci a s ohledem na potřeby a zájmy MČ P1. Neuchyluje se k  jednání, kterým by jednostranně upřednostňoval nebo naopak diskriminoval jakoukoli skupinu či jednotlivce.

4)  Zastupitel se účastní každého zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 (dále jen „Zastupitelstvo“) a jednání dalších orgánů MČ P1, kterých je členem. Z jednání může být omluven v souladu s jednacím řádem  Zastupitelstva a jednacími řády příslušných orgánů, jichž je členem, a to pouze ze závažných důvodů.

5)  Zastupitel se zavazuje v průběhu jednání Zastupitelstva a dalších orgánů jednat soustředěně a zdržet se činností, které by mu v tom bránily.

6) Při výkonu svých funkcí zastupitel respektuje pravomoci a práci ostatních volených představitelů MČ P1 a zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1 (dále jen „Úřad“).

7) Zastupitel  při každém jednání respektuje rovné postavení  všech jeho účastníků (zastupitelů MČ P1, zaměstnanců Úřadu, občanů MČ P1), lidskou důstojnost, čest a právo každého vyjádřit svůj názor.

Čl. 2

        Poskytování informací

1) Zastupitel poskytuje veřejnosti informace související s výkonem  jeho  funkce  s výjimkou těch,  jejichž utajení stanoví zákon. Tohoto omezení zastupitel dbá i po skončení mandátu.

2) Zastupitel neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ostatní zastupitele MČ P1 a zaměstnance MČ P1 zařazené do Úřadu, a to ani komentováním a zveřejňováním zpráv a informací prostřednictvím sdělovacích prostředků a sociálních sítí.

Čl. 3

Oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích

  • Oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích je povinen podat každý zastupitel.

Čl. 4

Střet zájmů a neslučitelnost funkcí

1) Jednou ze základních povinností zastupitele je učinit vše nezbytné k zabránění střetu soukromého a veřejného zájmu a vzniku situací, které mohou podezření ze střetů zájmů vyvolávat.

2) Zastupitel se zdrží každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší zastupiteli nebo osobě blízké zastupiteli nebo právnické osobě ovládané zastupitelem zvýšení majetku, majetkového nebo jiného prospěchu, zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu. To neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů. V rámci této definice zastupitel nevyužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj osobní zájem.

V případě, že bude Zastupitelstvo nebo některý z jeho orgánů projednávat materiál týkající se jakýmkoliv způsobem samotného zastupitele, jeho rodinného příslušníka, osoby blízké, nebo právnické osoby ovládané zastupitelem, oznámí zastupitel tuto skutečnost příslušnému orgánu před zahájením projednání materiálu.  Nejdéle však tak musí učinit před hlasováním o něm.

3)  Zastupitel nenabízí, neposkytuje ani nepřijímá žádnou výhodu jakkoli spojenou s jeho postavením zastupitele.

4)  Zastupitel po dobu výkonu svého mandátu neučiní a ani nenavrhne orgánům MČ P1  přijmout rozhodnutí, které  by jeho osobně, jeho rodinného příslušníka či osobu blízkou, nebo jinou fyzickou či právnickou osobu, se kterou měl nebo má obchodní nebo politické vztahy, zvýhodnilo. To se netýká návrhu na rozhodnutí v obecném zájmu.

5) Zastupitel se zavazuje, že po ukončení svého mandátu nebude zneužívat informace a jiné výhody, které získal, či které vyplynuly z výkonu jeho funkce zastupitele.

6)  Zastupitel, který je po dobu výkonu své funkce zapsán v Obchodním rejstříku jako člen orgánu obchodní korporace nebo její společník, nesmí být členem výběrové komise, pokud se tato obchodní korporace uchází o přidělení veřejné zakázky od MČ P1 jako dodavatel či  subdodavatel. Zavazuje se nepožadovat žádné informace o průběhu takového zadávacího řízení či takové řízení  neovlivňovat.

Čl.  5

Přijímání darů či jiných pozorností a služeb

1)  Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá od účastníků řízení, zájemců o smluvní vztahy a spolupráci či dalších třetích osob dary, úsluhy, služby ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno  považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

2) Zastupitel nepřipustí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do situace, kdy by byl zavázán oplatit prokázanou úsluhu, službu či jiné zvýhodnění, či do situace, která by jej učinila být nuceně přístupným nepatřičnému vlivu fyzických nebo právnických osob snažících se prosadit své zájmy na úkor zájmů MČ P1.

Čl. 6

Kontrolní postupy

1) Zastupitel je oprávněn poskytnout veřejnosti informace, které ho vedly k jeho rozhodnutí ve funkci zastupitele, s výjimkou těch informací, jejichž utajení stanoví zákon.

2)  Případné podezření z porušení ustanovení tohoto Etického kodexu a podezření z uvedení nepravdivých či neúplných údajů v oznámeních podávaných zastupiteli MČ P1 podle tohoto Etického kodexu, je každý oprávněn písemně sdělit Kontrolnímu výboru Zastupitelstva, příp. tajemníkovi Úřadu, který věc bezodkladně předá Kontrolnímu výboru Zastupitelstva. Kontrolní výbor Zastupitelstva je povinen přijatá oznámení předložit Zastupitelstvu na jeho nejbližším  zasedání.

3)  Zastupitelstvo prověří předložená oznámení ve smyslu odst. 2 tohoto článku. Tímto šetřením je Zastupitelstvo oprávněno pověřit Kontrolní výbor Zastupitelstva, který je povinen bezodkladně předložit zprávu o závěru každého šetření a případná doporučení Zastupitelstva na jeho zasedání.

4)  Výsledky každého prověření  ve smyslu odst. 3)  tohoto článku projedná Zastupitelstvo a své závěry či případná doporučení vysloví v usnesení Zastupitelstva. Zastupitelstvo písemně informuje, příp. pověří, Kontrolní výbor Zastupitelstva písemně informovat o výsledku šetření oznamovatele projednaného podezření.

5)  Při závažném či opakovaném porušení ustanovení tohoto Etického kodexu může být člen Zastupitelstva odvolán ze své funkce v Radě či výboru Zastupitelstva, resp. jinými orgány MČ P1 z dalších funkcí, do kterých ho tyto orgány jmenovaly či ustanovily. Usnesením Zastupitelstva může být při zvlášť závažných případech porušení tohoto Etického kodexu zastupiteli doporučeno i vzdání se mandátu zastupitele. Projednáváním výsledků šetření Zastupitelstva, příp. Kontrolního výboru Zastupitelstva v Zastupitelstvu nejsou dotčena práva politických klubů členů Zastupitelstva na vlastní doporučení a závěry vůči zastupiteli, který závažně či opakovaně porušil ustanovení tohoto Etického kodexu a je členem příslušného politického klubu.

Čl. 7

                                               Oznámení o nepřípustné činnosti

V případě, že zastupitel zjistí ztrátu nebo újmu na majetku MČ P1, oznámí tuto skutečnost starostovi MČ P1 nebo tajemníkovi Úřadu.

 

Čl. 8

      Závěrečná ustanovení

1)  Zastupitel se formou podepsaného Čestného prohlášení ztotožňuje s principy tohoto Etického kodexu a zavazuje se řídit jeho ustanoveními.

2)  Tímto Etickým kodexem nejsou dotčena práva a povinnosti zastupitelů stanovené právními předpisy. Prohlášení učiněná podle Etického kodexu nenahrazují prohlášení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

3) Formulář Čestného prohlášení k Etickému kodexu člena Zastupitelstva (Příloha č. 1) a formulář Oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích (Přílohy č. 2a, 2b, 2c) tvoří nedílné přílohy tohoto Etického kodexu.

4) Příloha č. 1 a Přílohy č. 2a, 2b, 2c  podle odstavce 3) tohoto článku je zastupitel povinen předat Oddělení volených orgánů Úřadu, které je archivuje. Seznam zastupitelů, jež se k Etickému kodexu přihlásili, zveřejňuje uvedené oddělení na oficiálních internetových stránkách MČ P1.

Čl. 9

Přechodná ustanovení

  • Originál Čestného prohlášení k Etickému kodexu (Příloha č. 1) je člen Zastupitelstva povinen  odevzdat odboru volených orgánů Úřadu nejpozději do 30 dnů od zahájení výkonu funkce.
  • Oznámení  o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích je zastupitel  povinen odevzdat odboru volených orgánů Úřadu nejpozději:
  • do 30 dnů od zahájení výkonu funkce (Příloha č. 2a – Vstupní oznámení);
  • do 30. 6. následujícího roku, a to po celou dobu výkonu funkce (Příloha č. 2b – Průběžné oznámení pro daný kalendářní rok);
  • do 30 dnů ode dne ukončení výkonu funkce (Příloha č. 2c – Výstupní oznámení).

Čl. 10

Účinnost

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem 01.10.2022.

Schváleno usnesením ZMČ P1 č. UZ22_0372 dne 15.03.2022

Přílohy:

č. 1: Čestné prohlášení k Etickému kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1

č. 2a: Formulář Oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích – Vstupní oznámení

č. 2b: Formulář Oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích – Průběžné oznámení

č. 2c: Formulář Oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích – Výstupní oznámení

Příloha č. 1 Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1:  

– Čestné prohlášení

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 1

Odbor volených orgánů Úřadu městské části Praha 1

V Praze dne ……………………………..

Čestné prohlášení

k Etickému kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1

schválenému usnesením č. UZ22_0372 ze dne 15.03.2022

Já, člen Zastupitelstva městské části Praha 1 (jméno a příjmení):

…………………………………………………………………………………………………………………………………,

předkládám toto Čestné prohlášení člena Zastupitelstva městské části Praha 1 za volební období:……………………………………………….. a čestně prohlašuji, že se ztotožňuji s principy Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1 s tím, že se budu řídit jeho ustanoveními.

Podpisem na tomto Čestném prohlášení stvrzuji pravdivost a úplnost všech údajů, které jsou či budou uvedeny v oznámeních podávaných podle příslušných ustanovení Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1.

Podpis ………………………….