Městská část Praha 1 zřizuje 7 mateřských škol, 5 základních škol, 5 školních jídelen a školu v přírodě.

Všechna tato zařízení metodicky řídí a koordinuje oddělení školství MČ Praha 1, spadající pod kancelář starosty městské části.
Oddělní školství se podílí na tvorbě a realizaci koncepce základního a mateřského školství a mimoškolních aktivit v MČ Praha 1. Plní úkoly v oblasti školství vyplývající zejména ze školského zákona, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o hl. m. Praze, Statutu hl. m. Prahy a z dalších právních norem. Metodicky řídí a koordinuje hospodaření škol a školských zařízení zřízených MČ Praha 1.

Kontakt: Úřad městské části Praha 1
oddělení školství
Vodičkova 9, 115 68 Praha 1

Oddělení školství se nachází v bytovém domě
na adrese Vodičkova 9, v 1. patře
(naproti hlavní budově Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18) .
221 097 132
Úřední dny: Pondělí   8:00 – 18:00
Středa     8:00 – 18:00

Po domluvě lze navštívit pracovníky oddělení i mimo úřední dny

Oddělení školství zabezpečuje úkoly v samostatné i přenesené působnosti v oblasti školství. Rozsah působnosti je vymezen zákonem č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákonem č. 250/ Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků.

Hlavním úkolem je zajištění předškolního vzdělávání a vytvoření podmínek pro plnění povinné školní docházky na území MČ P1.

Mezi úkoly oddělení školství patří zejména:

 • plnění úkolů zřizovatele pro mateřské školy, základní školy a školská zařízení (školní jídelny, škola v přírodě)
 • zpracování koncepčních záměrů v oblasti školství
 • návrhy na optimalizaci sítě škol a školských zařízení
 • metodická činnost směrem ke školám a školským zařízením zřizovaným MČ
 • návrh rozpisu prostředků státního rozpočtu na financování činnosti škol a školských zařízení podle § 160 odst. 1 školského zákona
 • poskytování příspěvku na provoz zřizovaným školám a školským zařízením a kontrola jejich hospodaření
 • zpracování rozborů hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu podle postupu stanoveného MŠMT
 • evidence majetku zřizovaných škol a školských zařízení a kontrola inventarizace těchto organizací
 • zajištění výkonu kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • zpracování znění zřizovacích listin a změn zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
 • sběr a anylýza dat a informací o školách v oblasti ekonomické a pedagogicko-organizační
 • jmenování a odvolávání ředitelů zřizovaných škol a školských zařízení a zabezpečování konkursních řízení
 • stanovení platů ředitelů zřizovaných škol a školských zařízení
 • zpracování návrhů na odměňování ředitelů zřizovaných mateřských a základních škol a školských zařízení
 • příprava věcně příslušných materiálů pro Radu MČ a Zastupitelstvo MČ
 • příprava podkladů pro Výroční zprávu o školství hl. m. Prahy
 • jmenování členů školských rad za zřizovatele
 • přidělování a evidence bytů pro pedagogy i nepedagogické pracovníky
 • zajišťování agendy grantů na podporu volnočasových aktivit
 • zajišťování účelného využívání sportovních areálů Masná a Na Františku
 • koordinace oprav a rekonstrukcí školských objektů ve spolupráci s řediteli zřizovaných škol a školských zařízení
 • organizační zajišťování činnosti Komise pro Výchovu a vzdělávání Rady MČ
 • vedení evidence poptávky a nabídky volných míst pedagogů
 • zajišťování informovanosti obyvatel v oblasti školství a volnočasových aktivit
 • přijímání návrhů a stížností v dané oblasti
 • přijímání opatření na základě výsledků České školní inspekce
 • spolupráce s ostatními subjekty v oblast školství a volného času, s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4
 • spolupráce s ostatními orgány veřejné správy, soudy, Policií ČR apod.
 • podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Novinky

Archiv: Oddělení školství