Online koncert „Invence“ v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty
Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie
Sopranistka Markéta Fassati a její hosté
ve čtvrtek 29. dubna 2021 v 18:00

M a r k é t a  F a s s a t i – s o p r á n
M i c h a e l a  K á č e r k o v á – v i r g i n a l
P e t r  M a l í š e k – v i o l o n c e l l o
M a t y á š  B e r d y c h – p r ů v o d c e  h i s t o r i í  k o s t e l a
Z o l t á n  B a l g a – f a r á ř , ú v o d n í  s l o v o