Odbor školství a mládeže MHMP vydává na základě § 108 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, v platném znění, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) v České republice.

adresa:    Magistrát hl. m. Prahy, Odbor školství a mládeže
Jungmannova 29/35, 111 21, Praha 1

Vyřizuje:
Mgr. Martin Fučík,          č. dveří 651, tel.: 236 005 214
Mgr. Petra Vojtíšková,   č. dveří 652, tel.: 236 005 903
Bc. Lenka Kálalová,      č. dveří 652, tel.: 236 005 240
Jana Neumanová,         č. dveří 651, tel.: 236 005 266
Ing. Eliška Dostalíková,  č. dveří 651, tel.: 236 005 206

Návštěvní dny
pondělí   12,00 – 17,00 hod
středa    8,00 – 11,30    12,30 – 18,00 hod

více informací zde http://skoly.praha.eu/86754_Uznavani-rovnocennosti-a-nostrifikace-vysvedceni-vydanych-zahranicnimi-skolami