Grant MK ČR Program regenerace MPR a MPZ
Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byl ustaven vládním usnesením č. 209 ze dne 25.3.1992, jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Jedná se o finanční příspěvek MK ČR, za finanční spoluúčasti města (obce) a vlastníka památky. Finanční příspěvek v Programu lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, jiných právnických a fyzických osob. Státní dotaci je možné využít pouze v souladu s cíli Programu jako příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky. Příspěvky poskytované v Programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci. Tato akce se nejčastěji vyhlašuje na přelomu měsíce října a listopadu, příslušného roku. Řádně vyplněné Anketní dotazníky, spolu s dalšími přílohami (rozpočet, nabídka dodavatele, rozhodnutí příslušného památkového úřadu, fotodokumentace) se odevzdávají na příslušný správní úřad (nejpozději do 10. listopadu), který vše zkompletuje a v daném termínu (20. listopadu) zašle na Ministerstvo kultury ČR. Vyhodnocení akce je nejčastěji na přelomu února/března následujícího roku.
Program regenerace MČ Praha 1 2012-2021
Stávající Program regenerace MČ Praha 1 pro období 2012-2021 vypracoval Ing. arch. Jan Sedlák ve spolupráci s Oddělením územního rozvoje MČ Praha 1. Program regenerace byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ13_0421 ze dne 16.4.2013. Koncem roku 2015 proběhla dílčí aktualizace, která byla schválena usnesením ZMČ P1 č. UZ16_0228 ze dne 15.3.2016 – PDF
Program regenerace MČ Praha 1 2022-2026
Na základě požadavku MK ČR na průběžnou pětiletou aktualizaci programu byl v roce 2021 zpracován návrh aktualizace Programu regenerace MČ Praha 1 pro následující období 2022 až 2026, který je k nahlédnutí zde.