Historie PR

Program regenerace městských památkových rezervací byl vyhlášen roku 1992 jako státní program, jehož smyslem je pomoci ochraně, obnově a regeneraci památkových hodnot území. Stát finančně podporuje jednotlivé projekty programu regenerace od roku 1994 a od stejného data Městská část Praha 1 pořizuje vlastní programy a následně je doplňuje, prohlubuje a aktualizuje. V těchto materiálech je důraz kladen nejen na problematiku související s péčí o vlastní hmotný památkový fond, ale zároveň se zde problematika cileně spojuje s obecným zlepšením kvality prostředí městské části jako celku a dostává výraznou urbanistickou dimensi. Prostředkem k tomu je především soustavné zlepšování kvality veřejných prostorů. Jejich rehabilitace je současně podporou obyvatelnosti městské části, resp. udržení obytné funkce uzemí centra a ve svém důsledku ochranou kvality urbánní struktury jako celku.

Již v roce 1997 se začaly zpracovávat první studie úprav veřejných prostranství, které nastartovaly proces, který znamenal významný posun v chápání využívání ulic a náměstí a významné zvýšení jejich estetické a užitné kvality. Prvotním impulzem byl neutěšený stav mnoha ulic, kde se střetávají enormní nároky na dopravu, turistické využití a zároveň jsou v centrech obytných enkláv. Ve snaze preferovat uživatele – chodce, byly formulovány jednoduché principy, na jejichž základě jsou realizovány úpravy až do dnešní doby. Především jsou racionalizovány nároky na dopravu, ať již v pohybu – jsou zužovány jízdní pruhy a rozšiřovány chodníky, nebo nároky na parkování, často za cenu jisté redukce. Vždy je součástí návrhu výsadba zeleně, osazení laviček, pítek a kašen.

Nová estetika veřejných prostranství má také zpětný vliv na zvyšování kvality domovních parterů a úrovně služeb v nich působících. Jednoznačně pozitivní vliv se projevil záhy po realizaci např. v ulici Dlouhé nebo na Petrském náměstí. Navrhované změny jsou systematické, studiemi jsou pokryty všechny obytné enklávy – Anenská, Petrská, Haštalská, Havelské město. Součástí programu je také systematická rehabilitace zelených ploch, která počala nenápadně na náměstíčku na Kampě a pokračuje přes drobná zákoutí se stromy po velké parkové plochy, jako např. v parku na Nábřeží L. Svobody zvaném „Novomlýnská nebo Lannova“.

Za léta realizací Programu regenerace byla na území MČ P1 podstatným způsobem změněna celá řada veřejných prostorů, především v jádrech obytných oblastí. A tak, přestože po hlavních komunikacích na obvodu PPR proudí tisíce aut, na Havelském, Kozím, nebo Petrském náměstí je téměř idylické prostředí. Z rozpočtu MČ P1 bylo v uplynulých letech financováno na 27 úprav veřejného prostranství od drobných uliček po celá náměstí. Jediná tato akce by byla stěžejní akcí menšího města. Na území hlavního města Prahy byla MČ P1 první, kdo v roce 1997 s obdobnými úpravami začal. Výsledek tehdejší první drobné akce – ostrůvek v Dlouhé, všechny naplňuje uspokojením. I teď, po letech, jsou lavičky vždy obsazeny a platan už dosáhl úctyhodných rozměrů.

Za provedené úpravy již byla MČ P1 také oceněna – v roce 2007 obdržela cenu časopisu Moderní obec za úpravu Petrského náměstí a okolí, v roce 2008 cenu Park roku od Svazu zakládání a údržby zeleně za rekonstrukci parku mezi ulicí Lannova a nábřežím L. Svobody a v roce 2009 za tuto akci i první místo v krajském kole soutěže „O nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace“.  V této soutěži shrnující počiny jednotlivých historických měst v rámci regenerace MPR a MPZ má MČ Praha 1 pravidelné zastoupení. V roce 2010 byla oceněna i pětiletá postupná obnova a rekonstrukce Malostranské besedy.

Aktualizace PR

Poslední plánovací období Programu regenerace bylo rozvrženo na léta 2001-2011, s jeho uplynutím proto MČ Praha 1 přistoupila k úpravě této dokumentace (usnesení RMČ P1 č. UR12_1015 ze dne 24.7.2012). Vzhledem k tomu, že ani uplynulý časový úsek výrazněji nezměnil priority a dlouhodobé směřování programu, přistoupila MČ P1 pouze k aktualizaci nikoli ke zpracování nové dokumentace. Zadání je potvrzením úspěšného naplňování dlouhodobých cílů stanovených v minulých období, v duchu kontinuity programů předešlých se jedná o prolongaci hlavních cílů předcházejících etap, neboť za léta soustředěné větší či drobnější úpravy veřejných prostor, přinášejí již významné synergické efekty – hodnotné úpravy vzhledu celých lokalit nejen místních enkláv.

Mezi hlavní cíle aktualizace Programu regenerace pro návrhové období 2012-2022 patří:

  1. Pokračování v úpravách veřejných prostorů, především v místech soustředění obytné funkce nebo silného návštěvnického provozu
  2. Rozvíjet finančně méně náročné projekty zaměřené na zeleň, zejména na doplnění zeleně uliční
  3. Realizovat v kontextu výše uvedených úprav veřejných prostranství bezbariérové úpravy komunikací, městského mobiliáře či přístupů do objektů s veřejnou funkcí pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace
  4. Vytváření prostředí, zařizení vhodných pro děti a mládež, s cílem posílení přirozené demografické skladby obyvatel
  5. Regenerace nejen památkově chráněných objektů ve svěřené správě MČ Praha 1, ale i snaha o adekvátní ochranu nemovitého kulturního fondu jiných vlastníků, zejména na základě tzv. soupisu „památkově ohrožených objektů“
  6. Na základě provedeného auditu čelit nežádoucím formám reklam a propagačních zařízení na území PPR
  7. Využít poznatky ze zpracovaných studií, auditů apod. v přípravě územně plánovací dokumentace, podporovat mechanismy směřující ke stabilizaci bytové funkce v centrální části PPR