Oddělení osobních dokladů vykonává výkon přenesené působnosti na úseku cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel a je při své činnosti vázáno zákonem č.329/1999 Sb. o cestovních dokladech, č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Co potřebujete k vydání OP?

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu:

 • Doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • Nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost

Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:

 • U obecního úřadu obce s rozšířenou působností fotografii pořizuje úředník při podání žádosti – v tomto případě tedy přímo na odd. osobních dokladů
 • U fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:

 • Vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu; kterou obdržíte přímo na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel nebo oddělení služeb a informací (informační kancelář v hale ÚMČ Praha 1)
 • Dvě fotografie
 • Doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů

Fotografie musí mít tyto náležitosti:

 • Má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm
 • Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu
 • Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny
 • Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm
 • Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu:

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • Rodný list
 • Doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání
Kde žádat?

Odbor občansko správních agend Úřadu m.č. Praha 1, Navrátilova  9 , Praha 1 – Oddělení osobních dokladů

Danuše Kafková
vedoucí oddělení osobních dokladů
Tel.: 221 097 656
E-mail : danuse.kafkova@praha1.cz
Poplatky za vydání
Poplatky
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento správní poplatek se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu) 500,-Kč
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100,-Kč
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce 100,-Kč
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 50,-Kč
Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky 100,-Kč
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy 100,-Kč

Pro více informací klikněte zde

Nejčastější dotazy

Občanské průkazy, pasy, BIO pasy, co potřebuji k vyřízení?

O vydání biometrického pasu se žádá pouze v místě trvalého pobytu a to osobně z důvodu pořízení fotografie, otisků prstů a vlastnoručního podpisu.

K ověření totožnosti předkládáte doklad totožnosti (OP, pas, popř. rodný list – pokud máte v OP uvedeno místo narození Praha), správní poplatek za vydání e-pasu činí 600,- Kč pro občana nad 15 let, lhůta na vyřízení je 30 dnů (z praxe cca 15-20 dnů).

Pokud máte v držení ještě platný pas a chcete si jej ponechat (lze pouze do skončení platnosti pasu, potom je zákonná povinnost jej odevzdat), na žádosti se důvod ponechání uvede a pas se předloží ke kontrole. Pokud nechcete mít v držení další pas, lze jej samozřejmě vrátit až při převzetí nového pasu.

Úřední hodiny:
Pondělí – středa 8.00 – 19.00 hod.
Úterý – čtvrtek 8.00 – 15.30 hod.
Pátek 8.00 – 12.00 hod.