V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení 
Předseda 
Petr Scholz petr.scholz@praha1.cz
Místopředseda 
Giancarlo Lamberti 
TajemníkTelefonE-mail
Olga Jirasová221 097 220olga.jirasova@praha1.cz
Členové 
Fay Frydrýnová 
Alena Měšťák Fraňková 
Zdeňka Kulišová 
Tomáš Macháček 
Karel Erben 
Martin Špaček 
Jitka Nazarská jitka.nazarska@praha1.cz

Harmonogram jednání: 1x za měsíc od 16:00 hod. (úterý)

7. jednání komise dne 06.09.2022 – Program, Zápis
6. jednání komise dne 20.06.2022 – Program, Zápis
5. jednání komise dne 03.05.2022 – Program, Zápis
4. jednání komise dne 05.04.2022 – Program, Zápis
3. jednání komise dne 08.03.2022 – Program, Zápis
2. jednání komise dne 22.02.2022 – Program, Zápis
1. jednání komise dne 11.01.2022 – Program, Zápis

14. jednání komise dne 07.12.2021 – Program, Zápis
13. jednání komise dne 16.11.2021 – Program (komise nebyla usnášeníschopná)
12. jednání komise dne 02.11.2021 – Program, Zápis
11. jednání komise dne 19.10.2021 – Program, Zápis
10. jednání komise dne 07.10.2021 – mimořádné jednání – Program, Zápis
10. jednání komise dne 05.10.2021 – Program (komise nebyla usnášeníschopná)
9. jednání komise dne 07.09.2021 – Program, Zápis
8. jednání komise dne 29.06.2021 – Program, Zápis
8. jednání komise dne 15.06.2021 – komise nebyla uschnášeníschopná
7. jednání komise dne 01.06.2021 – Program, Zápis
6. jednání komise dne 04.05.2021 – Program, Zápis
5. jednání komise dne 20.04.2021 – Program, Zápis
4. jednání komise dne 06.04.2021 – Program, Zápis
3. jednání komise dne 17.03.2021 – Program, Zápis
2. jednání komise dne 16.02.2021 – Program, Zápis
1. jednání komise dne 12.01.2021 – Program, Zápis

8. jednání komise dne 08.12.2020 – Program, Zápis
7. jednání komise dne 24.11.2020 – Program, Zápis
6. jednání komise dne 03.11.2020 – Program, Zápis
5. jednání komise dne 27.10.2020 – Program, Zápis
5. jednání komise dne 20.10.2020 – Program (jednání ZRUŠENO)
5. jednání komise dne 06.10.2020 – Program (jednání ZRUŠENO bez náhrady)
4. jednání komise dne 22.09.2020 – Program, Zápis
4. jednání komise dne 08.09.2020 – Program (jednání ZRUŠENO bez náhrady)
3. jednání komise dne 23.06.2020 – Program, Zápis
2. jednání komise dne 09.06.2020 – Program, Zápis
1. jednání komise dne 26.05.2020 – Program, Zápis (náhradní termín)
1. jednání komise dne 17.03.2020 – Program (jednání ZRUŠENO)

Statut Komise sociální

Komise sociální je iniciativním a poradním orgánem Rady MČ Praha 1 (dále jen RMČ).

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1, či externích odborníků na konkrétní problematiku, popř. jiných komisí působících v rámci MČ Praha 1.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává záležitosti týkající se sociální politiky. Doporučuje RMČ Praha 1 návrhy na řešení.

Působnost Komise sociální:

 1. Monitoruje sociální situaci rodin s dětmi, neúplných rodin, handicapovaných a starších občanů s trvalým bydlištěm v Praze 1 a dalších ohrožených skupin občanů, identifikuje problémové situace a navrhuje RMČ Praha 1 řešení.
 2. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu MČ Praha 1 v sociální oblasti a k rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha. Navrhuje případné změny.
 3. Projednává žádosti o poskytnutí jednorázové finanční pomoci jednotlivcům s trvalým bydlištěm v  Praze 1, kteří se ocitli v akutní sociální nouzi a vyčerpali již veškeré své možnosti, a doporučuje své návrhy na čerpání ze Sociálního fondu RMČ Praha 1 ke schválení.
 4. Podílí se na vytváření kritérií pro dotační program MČ Praha 1 v sociální oblasti a doporučuje své návrhy na poskytnutí dotace RMČ Praha 1 ke schválení.
 5. Monitoruje a kontroluje využití  finančních prostředků z  dotačních programů v sociální  oblasti, schválených ZMČ Praha 1.
 6. Spolupracuje s nestátními organizacemi.
 7. Doporučuje využití obecního majetku pro potřeby sociální sféry na základě žádostí organizací poskytujících sociální služby pro občany z MČ P1.
 8. Spolupracuje s příspěvkovou organizací MČ Praha 1, Středisko sociálních služeb Praha 1.
 9. Projednává a doporučuje/nedoporučuje RMČ Praha 1 k  řešení žádosti o DPS dle návrhu Pracovní skupiny pro umísťování žadatelů do domů s pečovatelskými byty, spravovanými MČ Praha 1 a Střediskem sociálních služeb Praha 1.
 10. Projednává žádosti o pronájem bytů dle schválených Pravidel pro pronájem bytu ze sociální rezervy, předložených Odborem pro sociální věci a zdravotnictví, a doporučuje/nedoporučuje RMČ schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytové jednotky.
 11. Projednává žádosti o prodloužení stávajících Smluv o nájmu bytové jednotky dle schválených Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy a doporučuje/nedoporučuje RMČ ke schválení.
 12. Projednává návrhy Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na poskytnutí finanční pomoci formou opakovaného finančního daru v souladu se schválenou „Koncepcí pomoci MČ Praha 1 zmírňující sociální a ekonomickou situaci občanů MČ Praha 1, související s výší nájemného v bytech“ a doporučuje/nedoporučuje RMČ Praha 1 ke schválení.
 13. Projednává žádosti nájemců obecních bytů ve vlastnictví MČ Praha 1 o slevu na nájemném, předložených Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, dle „Koncepce pomoci MČ Praha 1 zmírňující sociální a ekonomickou situaci občanů MČ Praha 1, související s výši nájemného v bytech“ a doporučuje/nedoporučuje RMČ Praha 1 ke schválení.
 14. Vyjadřuje se k žádostem dlužníků v obecních bytech ve vlastnictví MČ Praha 1 o vystavení splátkového kalendáře.
 15. Projednává žádosti o umístění v Bytovém domě Ve Smečkách 594/26, Praha 1 a doporučuje/nedoporučuje RMČ P1 uzavření Smlouvy o užívání obytné  místnosti a následné prodlužování.
 16. Podílí se na plánování a realizaci protidrogové politiky a na řešení problematiky bezdomovectví na území MČ Praha 1.
 17. Podílí se na vytváření, úpravách a implementaci Komunitního plánování MČ Praha 1.
 18. Dle potřeby spolupracuje s dalšími komisemi RMČ Praha 1, s HMP a s ostatními městskými částmi.
 19. Iniciuje mezirezortní setkávání.