Informujeme podnikatele, že s účinností k 31. 7. 2019 došlo ke změně zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změna dopadá pouze na cizince (občany třetích zemí), neboť hlavním cílem novely byla změna zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky.

Transpozice směrnice

Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon o pobytu cizinců, konstatuje, že primárním důvodem předložení tohoto návrhu je zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair.

Změna živnostenského zákona

Do § 70 živnostenského zákona byla promítnuta skutečnost, že 2 dříve platné směrnice, upravující pobyt za účelem vědeckého výzkumu a za účelem studia, byly nahrazeny výše citovanou směrnicí, do jejíž působnosti nově spadají obě kategorie cizinců. Jedná se tak především o legislativně technickou změnu související se sloučením obsahu dvou směrnic do jednoho právního aktu.

Změny dalších předpisů

Ve stejném duchu, jako živnostenský zákon, byl novelizován mj. také zákon o uznávání odborných kvalifikací. Dále lze zmínit rovněž zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, zákon o nelékařských zdravotnických povoláních či zákon o veřejných výzkumných institucích apod.

Účinnost

Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 176/2019 Sb. Změna je účinná od 31. 7. 2019.

Lukáš Balada – Odbor živnostenský