Zastupitelstvo MČ Praha 1 zřizuje dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, výbory jako své stálé poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti. Výbory plní úkoly, kterými je pověří ZMČ P1. Výbory jsou dle Jednacího řádu výborů svolávány dle potřeby nebo se scházejí podle předem stanoveného časového harmonogramu, případně na výzvu zastupitelstva nebo rady, a to nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Jednání jednotlivých výborů svolává a řídí vždy předseda, popř. jím pověřený člen výboru. Jednání výboru je veřejné, pokud svým hlasováním výbor nerozhodne jinak.

S účinností od 18.06.2019, tj. schválením nového Jednacího řádu výborů Zastupitelstvem MČ Praha 1 (usnesení č. UZ19_0076), budou zveřejňovány na webových stránkách MČ Praha 1 Programy (nejpozději 3 pracovní dny před konáním jednání) a zápisy z jednání výborů, v souladu  s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou.

S účinností od 19.05.2021, tj, schválením změn Jednacího řádu výborů Zastupitelstvem MČ Praha 1 (usnesení č. UZ21_0254), se mohou členové účastnit jednání výborů, v odůvodněných případech (nouzový stav, opatření vydaná na základě krizového nebo pandemického zákona, nařízená karanténa, povinná izolace dle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo jiného pávního předpisu), i prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference), je-li to technicky možné realizovat.

Dle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, má občan Městské části Praha 1, který dosáhl věku 18 let,  právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání výborů zastupitelstva městské části a pořizovat si z nich výpisy.

Zastupitelstvo MČ Praha 1 na svém ustavujícím zasedání dne 19.11.2018 zřídilo usnesením č. UZ18_0007 Finanční výbor, Kontrolní výbor, Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku a Výbor pro kultivaci a oživení památkové rezervace.

Zastupitelstvo MČ Praha 1 na svém mimořádném zasedání dne 14.01.2020 zrušilo Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku a Výbor pro kultivaci a oživení památkové rezervace, naopak zřídilo Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života.