Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Ing. Tomáš Heres

tomas.heres@praha1.cz
Místopředsedové
Mgr. Amália Počarovská amalia.pocarovska@praha1.cz
Vojtěch Ryvola
Tajemník
Jolana Braunová 221 097 184 jolana.braunova@praha1.cz
Členové
Mgr. Patricia Cipro M.A
Mgr. Michal Vostřez
Mgr. Martina Smetanová
Giancarlo Lamberti

Statut výboru

Podmínky činnosti a pravomoce Finančního výboru jsou dány §§  77 a 78, resp. 100 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění a Jednacím  řádem výborů Zastupitelstva městské části, schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ19_0076 ze dne 18.06.2019.

Tento statut upřesňuje a rozvádí text odstavce (4) písm. a) § 78 citovaného zákona resp. článku 5 citovaného Jednacího řádu, které shodně zní: Finanční výbor

a)        provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky Městské části Praha 1

b)       plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo MČ Praha 1.

     Finanční výbor zejména:

  1. projednává s dostatečným předstihem rozpočet MČ, rozpočtové změny a výsledek hospodaření a předkládá své stanovisko Zastupitelstvu MČ při projednávání těchto materiálů
  2. projednává kvartální výsledky hospodaření MČ Praha 1
  3. projednává navrhované rozpočtové přesuny, při nichž se mění účel využití finančních prostředků, před jejich předložením RMČ a má právo prostřednictvím předsedy FV radě presentovat své stanovisko
  4. projednává výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřizovaných MČ Praha 1, před jejich projednáváním v RMČ.
  5. projednává pravidelné čtvrtletní informace o výsledcích hospodaření Nemocnice Na Františku, které předkládá ředitel vždy do 20. pracovního dne měsíce následujícího po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí a o případných nesrovnalostech informuje Zastupitelstvo MČ Praha 1
  6. sleduje rozsah a náklady investičních akcí, přesahující jeden rozpočtový rok
  7. vyjadřuje se k velkým opravám, přesahujícím částku 1 milion Kč
  8. vydává doporučení k promíjení pohledávek, pokud jsou v pravomoci ZMČ
  9. vydává doporučení ke schvalování splátkových kalendářů, pokud jsou v pravomoci ZMČ
  10. sleduje vymáhání dluhů a dodržování splátkových kalendářů

Harmonogram jednání
1. jednání dne 02. 01. 2019 – Zápis – PDF
2. jednání dne 28. 01. 2019 – Zápis – PDF
3. jednání dne 27. 02. 2019 – Zápis – PDF
4. jednání dne 03. 04. 2019 – Zápis – PDF
5. jednání dne 15. 05. 2019 – Zápis – PDF
6. jednání dne 12. 06. 2019 – Zápis – PDF
7. jednání dne 28. 08. 2019 – Program – ZDE – Zápis – ZDE
8. jednání dne 19. 09. 2019 – Program – ZDE – Zápis ZDE
9. jednání dne 13. 11. 2019 – Program – ZDE – Zápis – ZDE
10. jednání dne 13. 1. 2020 – Program – ZDE – Zápis ZDE
11. jednání dne 4. 3. 2020 – Program – ZDE – Zápis ZDE
! Z důvodu nouzového stavu se jednání dne 15. 4. a 13. 5. 2020 ruší bez náhrady !
12. jednání dne 10. 6. 2020 – Program – ZDE – Zápis ZDE
13. jednání dne 9. 9. 2020 – Program – ZDE – Zápis ZDE
14. jednání dne 7. 10. 2020 – Program – ZDE – Zápis ZDE
15. jednání dne 4. 11. 2020 – Program – ZDE – Zápis ZDE
16. jednání dne 9. 12. 2020 – Program – ZDE, Zápis ZDE
17. jednání dne 21. 1. 2021 – Program – ZDE, Zápis ZDE
18. jednání dne 7. 4. 2021 – Program – ZDE, Zápis ZDE
19. jednání dne 2. 6. 2021 – Program – ZDE, Zápis ZDE
20. jednání dne 8. 9. 2021 – Program – ZDE, Zápis ZDE
21. jednání dne 8. 12. 2021 – Program – ZDE, Zápis ZDE
22. jednání dne 19. 1. 2022 – Program – ZDE, Zápis ZDE
23. jednání dne 9. 3. 2022 – Program – ZDE, Zápis ZDE
24. jednání dne 6. 4. 2022 – Program – ZDE, Zápis ZDE
25. jednání dne 11. 5. 2022 – Program – ZDE, Zápis ZDE
26. jednání dne 8. 6. 2022 – Program – ZDE, Zápis ZDE
27. jednání dne 7. 9. 2022 – Program – ZDE, Zápis ZDE